van het reglement French Translation examples

Anne-Laure MICHELOT stelt voor om na de presentatie van het reglement van orde over dit punt te stemmen.

Anne-Laure MICHELOT propose de passer ce point au vote lors de la présentation du règlement intérieur.

De dominante vennootschap van de Groep is SEPARGEFI en de doelen van het reglement van orde worden herhaald: het gaat om het vaststellen van de werkingsmodaliteiten van de EOR.

La société dominante du Groupe est SEPARGEFI et les objectifs du règlement intérieur sont rappelés : il s’agit de fixer les modalités de fonctionnement du CEE.

De duur van het reglement van orde bedraagt vier jaar vanaf 24 november 2015, de datum waarop de EOR in functie trad.

La durée du règlement intérieur est de quatre ans à partir du 24 novembre 2015, date de prise de fonctions du CEE.

Anne-Laure MICHELOT zegt bijgevolg dat ze de betrokken vermelding van het reglement van orde niet schrapt.

Anne-Laure MICHELOT indique par conséquent qu’elle ne retire pas la mention concernée du règlement intérieur.

Anne-Laure MICHELOT gaat door met de voorlezing van het reglement van orde.

Anne-Laure MICHELOT poursuit la lecture du règlement intérieur.

van het reglement Dutch to French Translation examples

Het ontwerp van het reglement van orde wordt unaniem goedgekeurd.

Le projet de règlement intérieur est approuvé à l’unanimité.

Anne-Laure MICHELOT zegt dat ze een vertaling van het reglement van orde zal vragen en dat ze dat reglement van orde naar de leden zal sturen.

Anne-Laure MICHELOT indique qu’elle demandera une traduction du règlement intérieur et enverra ce règlement intérieur aux membres.

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.