van de werknemers French Translation examples

80% van de werknemers werkt in Frankrijk, 17% in België en 2,7% in Nederland.

80 % des salariés du Groupe travaillent en France, 17 % en Belgique et 2,7 % aux Pays-Bas.

Fatah SALMI wenst de identiteit van de werknemers van SEPARGEFI te kennen.

Fatah SALMI souhaite connaître l’identité des salariés de SEPARGEFI.

Thierry GEFFROY voegt eraan toe dat hij de identiteit van de werknemers van Sécurifrance Expansion en SEPARGEFI gemakkelijk te weten kan komen.

Thierry GEFFROY ajoute qu’il lui est aisé de se renseigner sur l’identité des salariés de Sécurifrance Expansion et de SEPARGEFI.

Dominique COZIC weigert de identiteit van de werknemers van Sécurifrance Expansion en SEPARGEFI te onthullen.

Dominique COZIC refuse de dévoiler l’identité des salariés de Sécurifrance Expansion et de SEPARGEFI.

Fatah SALMI merkt op dat het bedrijf de voorkeur geeft aan de bevordering van kaderleden ten koste van de werknemers op het terrein, die geld genereren voor de Groep.

Fatah SALMI remarque que l’Entreprise favorise la promotion des cadres aux dépens des salariés sur le terrain, qui créent de la richesse pour le Groupe.

van de werknemers Dutch to French Translation examples

"Indien er uitzonderlijke omstandigheden optreden die de belangen van de werknemers aanzienlijk raken, moet de EOR, of als er een bestaat, het bureau daarover ingelicht worden.

« Lorsque des circonstances exceptionnelles affectant considérablement les intérêts des salariés interviennent, le CEE ou, s’il en existe un, le bureau, doit en être informé.

De verhouding tussen het werk en de vrije tijd van de werknemers is een fundamentele kwestie.

Le rapport au travail et au temps des collaborateurs est une question de fond.

Corinne BORRALHO preciseert dat de consultatie in het werk zal geïntegreerd zijn voor de video's die betrekking hebben op het dagelijks werk van de werknemers.

Corinne BORRALHO précise que cette consultation sera intégrée au temps de travail pour les vidéos ayant directement trait au travail quotidien des collaborateurs.

Corinne BORRALHO meent dat in ieder geval de weerstanden moeten worden overwonnen voor de posten die geschikt zijn voor telewerk, temeer omdat de feedback van de werknemers en de managers positief is, zelfs bij diegene die eerst weigerachtig stonden tegen

Corinne BORRALHO estime, en tout état de cause, que les résistances doivent être dépassées pour les postes qui se prêtent au télétravail, d'autant plus que les retours des salariés et des managers sont positifs, même parmi ceux qui étaient initialement ré

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.