van de batterij French Translation examples

Aanduiding van het niveau van de batterij:

Indication du niveau de la batterie:

De witte LED van de vuurknop blijft branden of knippert traag na het inhaleren, wanneer het niveau van de batterij hoog is.

La LED blanche du bouton de tir reste allumée ou clignote lentement après une bouffée lorsque le niveau de la batterie est élevé.

niveau van de batterij

niveau de la batterie

Vergrendeling/ontgrendeling van de batterij : gedurende 2 seconden tegelijk op de 2 pijlen drukken terwijl de batterij is aangestoken. De knoppen zullen op die manier worden vergrendeld en het scherm zal "Lock" weergeven.

Verrouillage/déverrouillage de la batterie: appuyer sur les 2 flèches simultanément pendant 2 secondes lorsque la batterie est allumée, les boutons seront ainsi verrouillés et l’écran affichera “Lock.

Bescherming tegen zwakke spanning: wanneer de spanning van de batterij lager is dan 3,3 V, toont het OLED-scherm "Lock".

Protection faible tension: lorsque le voltage de la batterie est inférieur à 3,3V, l’écran OLED affiche “Lock.

van de batterij Dutch to French Translation examples

Merk "Eleaf TM” - Model “iStick TC40W" (zijvlakken aan de onderkant van de batterij)

Marque Eleaf TM” - Modèle “iStick TC40W (faces latérales en bas de la batterie)

Opladen van de batterij

Rechargement de la batterie

De indicator van de batterij knippert als de lading lager is dan 10%.

L'indicateur de batterie clignote lorsque la batterie est inférieure à 10%.

De laadduur is 3,5 uur met een 1A-muuradapter. De indicator van de batterij knippert gedurende het laden en verdwijnt wanneer de batterij volledig is opgeladen.

La durée de chargement est de 3,5 heures avec un adaptateur mural 1 A. L'indicateur de batterie clignote durant le chargement et disparaît lorsque la batterie est pleinement chargée.

Deksel van de batterij

Couvercle de la batterie

Het deksel van de batterij openen en de 18650-accu (positieve pool naar onder) in de iStick Pica plaatsen en het deksel opnieuw vastschroeven.

Ouvir le couvercle de la batterie et insérer l’accumulateur 18650 (Pôle positif en bas) dans le corps de l’iStick Pico et revisser le couvercle.

wanneer de spanning van de batterij lager is

lorsque la tension de la batterie est

De indicator van het niveau van de batterij op het scherm knippert wanneer het niveau van de batterij lager is dan 10%.

L’indicateur du niveau de batterie sur l’écran clignote lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 10%.

Bescherming bij te lage spanning: wanneer de spanning van de batterij lager is dan 3,3 V toont het scherm:

Protection en cas de baisse de la tension: lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3.3V, l’écran affiche :

De indicator van het niveau van de batterij op het scherm van de iStick power knippert wanneer het niveau van de batterij lager is dan 10%. Het apparaat wordt geladen via een USB-kabel die met een muuradapter of een computer wordt verbonden.

L’indicateur du niveau de batterie sur l’écran de l’iStick Power clignote lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 10%.L’appareil se charge via un câble USB qui se connecte à un adaptateur mural ou un ordinateur.

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.