van de Groep French Translation examples

Bijna 55 % van de omzet van de groep wordt gerealiseerd in Frankrijk, 24 % in Europa, 11 % in Azië en 11 % in de rest van de wereld.

Près de 55% des ventes du groupe sont réalisées en France, 24 % en Europe, 11 % en Asie, 11 % dans le reste du monde.

Sport dans la ville (sport in de stad), partner van de Groep, organiseert binnenkort in Lyon de wedstrijd "Jogg dans la ville".

Sport dans la ville, partenaire du Groupe, organisera prochainement à Lyon la course « Jogg dans la ville ».

Stef Run is een middel om de waarden van de Groep tot uiting te brengen (Enthousiasme, Vastberadenheid, Respect, Prestaties) met een solidaire doelstelling.

Stef Run véhicule et permet de faire vivre les valeurs du Groupe (Enthousiasme, Rigueur, Respect, Performance) avec un objectif solidaire.

Nouredden OUTOUGGANNE geeft aan dat het verlenen van beveiliging 87,3% van de activiteit van de groep vertegenwoordigt.

Nouredden OUTOUGGANNE indique que les prestations de sécurité représentent 87,3 %  de l’activité du Groupe.

Het bedrijfsresultaat van de groep groeit voortdurend sinds 2008 en stijgt naar 337 miljoen euro in 2014, ten opzicht van 214 miljoen euro in 2013.

Le chiffre d’affaires du Groupe croît de façon continue depuis 2008 et s’élève à 337 millions d’euros en 2014, contre 214 millions d’euros en 2013.

van de Groep Dutch to French Translation examples

De verbetering van de winst van de groep wordt weliswaar bijgeschreven in een kader van groei van het bedrijfsresultaat, maar de winst blijft er niet tenzij deze afkomstig is van het CICE

L’amélioration des bénéfices du groupe s’inscrit certes dans un cadre de croissance du chiffre d'affaires, il n’en reste pas moins qu’ils résultent principalement du CICE.

Nouredden OUTOUGGANNE geeft aan dat vanuit het oogpunt van de geconsolideerde rekeningen van de groep, het CICE 8,2 miljoen euro bedraagt, waarvan 6,5 miljoen euro opgenomen is in de boeken van Seris Security SA in 2014, tegen 4,8 miljoen euro in 2013.

Nouredden OUTOUGGANNE indique qu’au point de vue des comptes consolidés du Groupe, le CICE s’élève à 8,2 millions d’euros, dont 6,5 millions d’euros comptabilisés sur Seris Security SA en 2014, contre 4,8 millions d’euros en 2013.

Overigens draagt Frankrijk een bedrag ter hoogte van 6,4 miljoen euro bij aan het resultaat van de groep, ten opzichte van 2,2 miljoen euro in 2013.

Par ailleurs, la France contribue au résultat du groupe à hauteur de 6,4 millions d’euros, contre 2,2 millions d’euros en 2013.

Frédéric HUET antwoordt dat de strategie van de groep bestaat uit het verminderen van overbodige uitgaven, zoals huren en salarissen.

Frédéric HUET répond que la stratégie du Groupe consiste à réduire les dépenses superflues telles que les loyers et les salaires.

Hij geeft aan dat de netto kasstroom uit operatie van de groep meer dan 15,2 miljoen euro is in 2014, een sterk contrast met de periodes 2013-2014, wat in wezen het ontstaan van de CICE verklaart.

Il indique que le flux net de trésorerie d’exploitation du groupe est excédentaire de 15,2 millions d’euros en 2014, soit un fort contraste entre les périodes 2013-2014 et 2011-2012, qu’explique principalement la création du CICE.

De financiële structuur van de groep is meer dan 9,7 miljoen euro eind december 2014, wat bewijst dat de groep beschikt over voldoende financiële capaciteiten om het Nederlandse filiaal gedurende een zekere tijd open te houden.

La structure financière du groupe est excédentaire de 9,7 millions d’euros à fin décembre 2014, ce qui prouve que le Groupe dispose de capacités financières suffisantes pour maintenir sa filiale hollandaise pendant un certain temps.

De geconsolideerde kasmiddelen omvatten het geheel van kasmiddelen van de filialen van de groep, alsof zij niet anders dan een enkele en unieke entiteit vormen.

La trésorerie consolidée inclut l’ensemble des trésoreries des filiales du Groupe, comme si elles ne formaient qu’une seule et unique entité.

Het relatieve aandeel van Nederland in de activiteit en de effectieven van de groep blijven betrouwbaar, dat filiaal kan onderhouden worden zonder te veel moeite voor het moederbedrijf.

La part relative des Pays-Bas dans l’activité et les effectifs du groupe restant faible, cette filiale peut être soutenue sans trop de difficultés par la maison mère.

Het hoofdgedeelte van herfactureringen betaald door Seris Security loopt op tot 58,1%, dit percentage was het gevolg van het deel van Seris Security in het bedrijfsresultaat van de groep (58%).

L’essentiel des refacturations versées par Seris Security s’élève à 58,1 %, ce taux étant la conséquence de la part de Seris Security dans le chiffre d'affaires du groupe (58 %).

Thierry GEFFROY constateert dat deze winst zich vooral vermengd heeft met ander winsten van de groep.

Thierry GEFFROY constate que ce bénéfice est tout simplement venu s’amalgamer aux autres bénéfices du Groupe.

van de Groep Translation in French

Thierry GEFFROY kent het beleid van de groep.

Thierry GEFFROY connaît la politique du Groupe.

Frédéric HUET geeft aan dat de strategie van de aandeelhouder bestaat uit het niet blootstellen van de groep aan de markt, waar hij riskeert dat een Amerikaans pensioenfonds deel uitmaakt van zijn kapitaal.

Frédéric HUET indique que la stratégie de l’actionnaire consiste à ne pas exposer le Groupe au marché, où il risquerait qu’un fonds de pension américain entre dans son capital.

Fatah SALMI herinnert eraan dat de Directie eerder heeft gezegd dat ze geen winstdeling- of participatiepremie zou uitkeren aan de werknemers omdat de lasten van de Groep te hoog waren.

Fatah SALMI rappelle que la Direction avait autrefois indiqué qu’elle ne versait aucune prime d’intéressement ni de participation aux salariés, parce que les charges du Groupe étaient trop élevées.

Wat betreft de analyse van de salarissen van de twee overkoepelende holdings van de groep zegt Nouredden OUTOUGGANNE dat hij van 2011 tot 2014 met hetzelfde personeelsbestand gewerkt heeft.

S’agissant de l’analyse des rémunérations des deux holdings tête de groupe, Nouredden OUTOUGGANNE indique avoir travaillé sur un effectif permanent de 2011 à 2014.

Fatah SALMI meent dat het wenselijk is dat de verkozenen worden ingelicht, anders zouden de werknemers van de Groep wel eens kunnen geloven dat de Directie informatie achterhoudt.

Fatah SALMI estime qu’il convient que les élus soient informés, faute de quoi les salariés du Groupe risquent de croire que la Direction leur cache des éléments.

Dominique COZIC antwoordt dat die strategie van interne bevorderingen op alle niveaus van de Groep effectief is.

Dominique COZIC répond que cette stratégie de promotion interne est effective à tous les niveaux du Groupe.

De dominante vennootschap van de Groep is SEPARGEFI en de doelen van het reglement van orde worden herhaald: het gaat om het vaststellen van de werkingsmodaliteiten van de EOR.

La société dominante du Groupe est SEPARGEFI et les objectifs du règlement intérieur sont rappelés : il s’agit de fixer les modalités de fonctionnement du CEE.

Hij meent dat het verkoopproject het beste alternatief is, dat kan worden overwogen, rekening houdend met de plannen van de Groep Suez.

Il estime que ce projet de cession constitue la meilleure alternative envisageable compte tenu des projets du Groupe Suez.

Op korte termijn zal deze verkoop leiden tot een schuldvermindering van de Groep in 2016 ter waarde van meer dan 80 miljoen euro, met inbegrip van een meerwaarde van meer dan 10 miljoen euro tijdens hetzelfde boekjaar.

A court terme, cette cession permettra un désendettement du Groupe sur l’année 2016 d’une valeur de plus de 80 millions d’euros comprenant une plus-value de plus de 10 millions d’euros sur ce même exercice.

presentatie van de opvolging van de Europese akkoorden van de Groep,

présentation du suivi des accords européens du Groupe,

Franck REINHOLD antwoordt dat de referentiepersoon van de Groep, Vicente JORGE, deze presentatie zal geven.

Franck REINHOLD répond que le référent du Groupe, Vicente JORGE, se chargera de cette présentation.

Omdat de digitalisering in alle landen en in alle sectoren van de groep moet worden toegepast, moet er een referentiepersoon per land worden aangeduid.

La digitalisation devant être appliquée dans tous les pays et sur tous les métiers du Groupe, un référant devrait être désigné par pays.

Dit voorstel oriënteert de werkgroep nu in de richting van onderwerpen met betrekking tot de modernisatie van de Groep en dit stelt de vraag van de keuze van de patronale referentiepersoon om zo precies mogelijk te beantwoorden aan de diversiteit van de b

Or cette proposition oriente plus le groupe de travail vers des sujets relatifs à la modernisation du Groupe, ce qui pose la question du choix du référent patronal à même de répondre le plus précisément possible à la diversité des sujets exposés.

Corinne BORRALHO erkent de noodzaak om de impact op de digitalisering in alle activiteiten van de Groep te identificeren en te analyseren.

Corinne BORRALHO reconnaît la nécessité d’identifier et analyser l’impact du digital dans toutes les activités du Groupe.

Philippe JACQUET geeft aan dat hij heeft gemerkt dat er een zekere moeilijkheid om samen te werken bestond, tussen de verschillende entiteiten van de groep die in Italië aanwezig zijn.

Philippe JACQUET indique avoir perçu une certaine difficulté à coopérer entre les différentes entités du Groupe présentent en Italie.

In een context waarin de digitalisering de verdeling van de kennis revolutionaliseert, heeft de Directie Learning & Diversity de bedoeling om de transformatie van de Groep door het moderniseren van de leerprocessen en de werkmethodes te concretiseren.

Dans un contexte où le digital révolutionne la diffusion du savoir, la Direction Learning & Diversity vise à rendre concrète la transformation du Groupe en modernisant les apprentissages et les méthodes de travail.

Het is tevens het objectief van de Groep op 20% van het opleidingsaanbod te digitaliseren tegen 2018 (opleidingen uit de Suez-catalogus).

L’objectif est par ailleurs de digitaliser 20 % de l’offre de formation du Groupe d’ici 2018 (formations du catalogue Suez).

Corinne BORRALHO voegt eraan toe dat het goed zou zijn indien er kan worden verzekerd dat alle medewerkers van de Groep over een identificatie beschikken.

Corinne BORRALHO ajoute qu’il conviendra de s’assurer que tous les collaborateurs du Groupe disposent d’un identifiant.

Anne VONBANK stelt toch voor om het nieuw integratieprogramma van de Groep te presenteren: Seed, de opvolger van Ambassador.

Anne VONBANK propose désormais de présenter le nouveau programme d’intégration du Groupe, Seed, qui succède à Ambassador.

Stéphanie HEUCLIN noteert dat de leveranciers van de opleidingen op dit gebied het diversiteitsbeleid van de Groep moeten ondertekenen.

Stéphanie HEUCLIN note, à ce sujet, que les prestataires de formation devront désormais signer la charte de diversité du Groupe.

Op niveau van de Groep moet het objectief er voor alles uit bestaan om de kwaliteit van de opleiding, die aan de medewerkers wordt aangeboden, te verbeteren.

Au niveau du périmètre du Groupe, l’objectif doit avant tout consister à améliorer la qualité de la formation dispensée aux collaborateurs.

De gemeenschappelijke behoeften moeten eveneens in kaart worden gebracht en de middelen moeten worden uitgewerkt op niveau van de Groep.

Les besoins communs doivent également être recensés et les outils élaborés à l’échelle du Groupe.

David LOPES AFONSO vraagt naar de positie van de Groep ten opzichte van telewerken.

David LOPES AFONSO s'interroge sur le positionnement du Groupe sur le télétravail.

Load More

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.