van de EOR French Translation examples

Hij nodigt de leden van de EOR uit om zich voor te stellen alvorens zichzelf voor te stellen.

Il invite les membres du CEE à se présenter, avant de se présenter lui-même.

Anne-Laure MICHELOT geeft aan dat M. NAIT-SIDENAS, vertegenwoordiger van de CGT, niet aanwezig kon zijn nadat hij aan de vooravond van de vergadering van de EOR werd aangewezen, na herhaald aandringen van de directie van de federatie.

Anne-Laure MICHELOT indique que M. NAIT-SIDENAS, représentant de la CGT, n’a pas pu être présent, ayant été désigné la veille de la séance de CEE, après plusieurs relances de la part de la Direction auprès de la Fédération.

Aanwijzing van de secretaris van de EOR

Désignation du secrétaire du CEE

Dominique COZIC stelt voor om over te gaan tot het aanwijzen van de secretaris van de EOR en vraagt de kandidaten om zich voor deze post kenbaar te maken.

Dominique COZIC propose de procéder à la désignation du Secrétaire du CEE et demande aux candidats à ce poste de se signaler.

Bruno CALLEWAERT presenteert zich voor de post van secretaris van de EOR.

Bruno CALLEWAERT se présente au poste de Secrétaire du CEE.

van de EOR Dutch to French Translation examples

Anne-Laure MICHELOT vraagt de leden van de EOR of zij een geheime stemming wensen.

Anne-Laure MICHELOT demande aux membres du CEE s’ils souhaitent voter à bulletin secret.

Fath SALMI had graag gezien dat er een algemene vergadering georganiseerd zou zijn voorafgaand aan de vergadering van de EOR.

Fatah SALMI aurait souhaité qu’une réunion plénière soit organisée avant la tenue du CEE.

Thierry GEFFROY bevestigt dat Anne-Laure MICHELOT de leden van de EOR per mail heeft benaderd.

Thierry GEFFROY confirme qu’Anne-Laure MICHELOT a sollicité les membres du CEE par e-mail.

De aanwijzing van de heer Bruno CALLEWAERT als secretaris van de EOR is unaniem goedgekeurd.

La désignation de M. Bruno CALLEWAERT comme Secrétaire du CEE est approuvée à l’unanimité.

Fatah SALMI constateert dat de afgevaardigden van de EOR niet geïnformeerd zijn over deze verbetering.

Fatah SALMI constate que les élus du CEE n’ont pas été avertis de cette rectification.

Thierry GEFFROY is verwonderd dat de Directie weigert om de leden van de EOR in te lichten over de identiteit van de personen die voor Sécurifrance Expansion en SEPARGEFI werken.

Thierry GEFFROY s’étonne que la Direction refuse d’informer les membres du CEE de l’identité des personnes travaillant pour Sécurifrance Expansion et SEPARGEFI.

Anne-Laure MICHELOT voegt eraan toe dat de PRO-criteria voor de exploitatie naar de leden van de EOR zijn gestuurd.

Anne-Laure MICHELOT ajoute que les critères de la PRO pour l’exploitation ont été envoyés aux membres du CEE.

De secretaris van de EOR is zopas herkozen.

Or le Secrétaire du CEE vient d’être réélu.

De dominante vennootschap van de Groep is SEPARGEFI en de doelen van het reglement van orde worden herhaald: het gaat om het vaststellen van de werkingsmodaliteiten van de EOR.

La société dominante du Groupe est SEPARGEFI et les objectifs du règlement intérieur sont rappelés : il s’agit de fixer les modalités de fonctionnement du CEE.

De samenstelling van de EOR is vastgelegd ten opzichte van de hernieuwingsdatum en eventuele verkiezingen hebben geen invloed op de samenstelling van de EOR.

La composition du CEE est fixée par rapport à la date du renouvellement, et les élections qui pourraient avoir lieu sont sans effet sur la composition du CEE.

van de EOR Translation in French

Bovendien wordt het zeer moeilijk om voor oktober een voorbereidende vergadering van de EOR te organiseren, omdat de vergadering dit jaar twee keer is uitgesteld.

De plus, organiser une réunion préparatoire du CEE avant le mois d’octobre sera très complexe, la réunion ayant été décalée deux fois cette année.

De leden van de EOR zouden extra delegatie-uren kunnen krijgen.

Les membres du CEE pourraient obtenir des heures de délégation supplémentaires.

"De secretaris van de EOR vraagt aan de OR die in deze instelling leden hebben om in functie van het aantal leden een subsidie van 150 euro te storten voor de werking.

« Le Secrétaire du CEE sollicitera les comités d’entreprise qui disposent de membres au sein de cette instance, pour obtenir le versement d’une subvention de 150 euros en fonction du nombre de membres, pour le fonctionnement.

Fatah SALMI antwoordt dat het bedrag dient om de werkingskosten van de EOR te vergoeden.

Fatah SALMI répond que ce montant sert à rembourser les frais de fonctionnement occasionnés dans le cadre du CEE.

De secretaris van de EOR

Le Secrétaire du CEE

Franck REINHOLD kondigt aan dat er een bijkomend agendapunt over het advies van de EOR inzake het project Otso op de agenda is gezet.

Franck REINHOLD annonce qu’un point supplémentaire sur l’avis du CEE sur le projet Otso a été inscrit à l’ordre du jour.

Advies van de EOR inzake het project Otso

Avis du CEE sur le projet Otso

Franck REINHOLD bedankt de Finse delegatie in naam van de EOR voor hun inzet in de EOR.

Franck REINHOLD remercie au nom du CEE la délégation finlandaise pour son implication dans le CEE.

De leden van de EOR Suez die aanwezig waren op de buitengewone plenaire vergadering van 14 november 2016 hebben hun Secretariaat gemandateerd om een raadgevend advies te geven.

Les membres du CEE Suez présents en réunion plénière extraordinaire le 14 novembre 2016 ont dûment mandaté leur Secrétariat pour rendre un avis consultatif.

Agendapunt betreffende de werkingsmodaliteiten van de EOR

Point sur les modalités de fonctionnement du CEE

Agendapunt betreffende de agenda van de volgende plenaire vergadering van de EOR

Point sur l’ordre du jour de la prochaine réunion plénière du CEE

Corinne BORRALHO legt uit dat het moet getekend zijn ter ondertekening zal worden voorgelegd tijdens de plenaire vergadering van de EOR in december.

Corinne BORRALHO explique qu’il doit être signé sera mis à la signature lors de la réunion plénière du CEE de décembre.

De wijzigingen, die marginaal zijn, zijn verschillende keren voorgelegd aan de leden van de EOR en de laatste versie van de tekst was het onderwerp van een consensus binnen het Secretariaat.

Les modifications, qui sont marginales, ont été évoquées à plusieurs reprises aux membres du CEE et la dernière version du texte a fait l’objet d’un consensus au sein du Secrétariat.

Franck REINHOLD preciseert dat het mandaat van de EOR in de loop van 2017 eindigt.

Franck REINHOLD précise que la mandature du CEE arrive à échéance courant 2017.

Deze opleidingsmodules voor het geheel van de leden van de EOR hebben gevolgen op het budget "sociale relaties" 2017.

Ces modules de formation pour l’ensemble des membres du CEE imposent par ailleurs des arbitrages sur le budget relations sociales 2017.

Franck REINHOLD vraagt of er op de vergadering van 22 juni de mogelijkheid zal bestaan om een nieuwe Secretaris van de EOR aan te duiden.

Franck REINHOLD demande si la réunion du 22 juin sera l’occasion de désigner le nouveau Secrétaire du CEE.

Franck REINHOLD noteert dat de verlenging van het abonnement voor het geheel van de leden van de EOR niet meer wordt overwogen.

Franck REINHOLD note que l’extension de l’abonnement à l’ensemble des membres du CEE n’est plus envisagée.

Het resultaat is dat er slechts een enkele Belgische vertegenwoordiger aanwezig zal moeten zijn tijdens de vergadering van de EOR in december.

Il en résulte qu’un seul représentant belge devrait être présent lors de la réunion du CEE de décembre.

Franck REINHOLD signaleert dat het constitutief akkoord van de EOR binnen 6 maanden eindigt.

Franck REINHOLD signale que l’accord constitutif du CEE arrive à échéance dans six mois.

Load More

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.