te verhogen of French Translation examples

1) VW modus : het uitgangsvermogen kan worden geregeld tussen 1 W en 40 W door op de bovenste pijl te drukken om het wattage te verhogen of op de onderste pijl om het te verminderen.

1) Mode VW: la puissance de sortie peut être ajustée de 1W à 40W en appuyant sur la flèche supérieure pour augmenter le wattage ou la flèche inférieure pour le diminuer.

Temperatuurregeling : in TC-Ni modus kan de temperatuur worden geregeld tussen 100 en 315°C of 200 en 600 F door op de bovenste pijl te drukken om te verhogen of op de onderste pijl om het te verminderen.

Ajustement de température: en mode TC-Ni, la température peut être ajustée de 100 è 315°C ou 200 à 600 F en appuyant sur la flèche supérieure pour augmenter et sur la flèche inférieure pour diminuer.

3. op de bovenste en onderste knoppen drukken om de TCR-waarde in functie van de gebruikte weerstand te verhogen of te verlagen;

3. appuyez sur les boutons du haut ou du bas pour augmenter ou diminuer la valeur TCR en fonction de la résistance utilisée;

Snel 4 maal op de vuurknop drukken om naar de wattage modus te gaan en op de plus- of minknop drukken om het verhogen te verhogen of te verminderen.

Appuyez rapidement 4 fois sur le bouton de tir pour rentrer dans le mode wattage et appuyez sur le bouton plus ou moins pour augmenter ou réduire la puissance.

in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3)-modus, kan de temperatuur worden ingesteld tussen 100-315° C of 200-600° F door op de bovenste en onderste knoppen te drukken om de temperatuur met 5 of 10 C° te verhogen of te verlagen.

en mode TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3), la température peut être ajustée entre 100-315C° ou 200-600F° en appuyant sur les boutons du haut ou du bas pour augmenter ou diminuer la température par 5 ou 10C°.

te verhogen of Dutch to French Translation examples

Blijvend op de bovenste of onderste knop drukken laat toe om de temperatuur sneller te verhogen of verlagen.

Un appui long sur le bouton du haut ou du bas permet d’augmenter ou diminuer la température de façon rapide.

Instellen van de temperatuur : in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3) modus, kan de temperatuur worden ingesteld tussen 100-315° C of 200-600° F door op de bovenste en onderste knoppen te drukken om de temperatuur met 5 of 10 °C te verhogen of te verlagen

Ajustement de la température: en mode TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3), la température peut être ajustée entre 100-315C° ou 200-600F° en appuyant sur les boutons Haut ou Bas pour augmenter ou diminuer la température par 5 ou 10C°.

Blijvend op de bovenste of onderste knop drukken laat toe om de temperatuur sneller te verhogen of verlagen om

Un appui long sur le bouton du haut ou du bas permet d’augmenter ou diminuer la température de façon

Instellen van de temperatuur : in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3)-modus, kan de temperatuur worden ingesteld tussen 100-315 °C of 200-600 °F door op de bovenste en onderste knoppen te drukken om de temperatuur met 5 °C of 10 °F te verhogen of te verla

Ajustement de la température: en mode TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3), la température peut être ajustée entre 100-315C° ou 200-600F° en appuyant sur les boutons Haut ou Bas pour augmenter ou diminuer la température par 5C° ou 10F.

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.