op de vuurknop French Translation examples

5 keer snel op de vuurknop drukken. De witte LED van de knop gaat vervolgens 5 maal knipperen om u te informeren dat de iStick basic klaar is voor gebruik.

Appuyez rapidement 5 fois sur le bouton de tir, la LED blanche du bouton va alors clignoter 5 fois pour vous informez que l’iStick basic est prêt à l’emploi.

Lange tijd op de vuurknop drukken om te dampen.

Appuyez longtemps sur le bouton de tir pour vaper.

Aanzetten/uitschakelen: 5 keer snel op de vuurknop drukken om de batterij aan te zetten.

Allumer/Eteindre: appuyer sur le bouton de vapotage 5 fois rapidement pour allumer la batterie.

Om het apparaat aan te zetten en uit te schakelen, 5 maal op de vuurknop drukken.

Pour allumer et éteindre l’appareil, appuyer 5 fois sur le bouton de tir.

Blijvend op de vuurknop drukken en inhaleren.

pressez longuement le bouton de tir et inhaler.

op de vuurknop Dutch to French Translation examples

Terwijl het product aanstaat tegelijk op de vuurknop en de min-knop drukken om de discrete modus te activeren of te deactiveren.

pressez le bouton de tir et le bouton moins simultanément lorsque l’appareil est allumé pour activer ou désactiver le mode furtif.

Wanneer de discrete modus geactiveerd is, kunt u op die manier dampen met een OLED scherm dat uit staat en onmiddellijk de instellingen weergeven door op de vuurknop te drukken.

Lorsque le mode furtif est activé, vous pouvez ainsi vaper avec l’écran OLED éteint et afficher momentanément les paramètres de vape en appuyant sur le bouton de tir.

snel 3 maal op de vuurknop drukken om de verschillende damp-modi weer te geven:

appuyez rapidement 3 fois sur le bouton de tir pour afficher les différents modes de vape:

Tegelijk op de vuurknop en de bovenste knop drukken terwijl het apparaat is uitgeschakeld om toegang te krijgen tot het instelmenu van de TCR-modus (M1,M2,M3):

lorsque l’appareil est éteint, appuyer simultanément sur le bouton de tir et le bouton du haut pour entrer dans le menu de réglage du mode TCR (M1 ,M2,M3):

2. op de vuurknop drukken om de gekozen modus te bevestigen;

2. appuyez sur le bouton de tir pour confirmer le mode choisi;

4. op de vuurknop drukken of gedurende ongeveer 10 seconden op de interface blijven om de regeling te bevestigen.

4. appuyez sur le bouton de tir ou rester sur l’interface durant environ 10 secondes pour confirmer le réglage.

Snel 4 maal op de vuurknop drukken om naar de wattage modus te gaan en op de plus- of minknop drukken om het verhogen te verhogen of te verminderen.

Appuyez rapidement 4 fois sur le bouton de tir pour rentrer dans le mode wattage et appuyez sur le bouton plus ou moins pour augmenter ou réduire la puissance.

in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3)-modus gedurende 2 seconden tegelijk op de vuurknop en de bovenste knop drukken om de "referentieweerstand" van de atomizer te vergrendelen of te ontgrendelen.

en mode TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3), appuyez simultanément sur le bouton de tir et le bouton du haut pendant 2 secondes pour verrouiller ou déverrouiller la « résistance de référence » de l’atomiseur.

Terwijl het product aanstaat, tegelijk op de vuurknop en de minknop drukken om de discrete modus te activeren of te deactiveren.

pressez le bouton de tir et le bouton Bas simultanément lorsque l’appareil est allumé pour activer ou désactiver le mode furtif.

Instelling van de TCR-modus (M1, M2, M3): tegelijk op de vuurknop en de bovenste knop drukken om naar het instelmenu van de TCR (M1, M2, M3)-modus te gaan:

Réglage du mode TCR (M1, M2, M3): lorsque l’appareil est éteint, appuyer simultanément sur le bouton de tir et le bouton du haut pour entrer dans le menu de réglage du mode TCR (M1, M2, M3):

op de vuurknop Translation in French

4. op de vuurknop drukken of gedurende ongeveer 10 seconden op de interface blijven om

4. appuyez sur le bouton de tir ou rester sur l’interface durant environ 10 secondes pour

Discrete modus: terwijl het product aanstaat tegelijk op de vuurknop en de onderste knop drukken om de discrete modus te activeren of te deactiveren.

Mode furtif: pressez le bouton de tir et le bouton BAS simultanément lorsque l’appareil est allumé pour activer ou désactiver le mode furtif.

Tenslotte, twee maal op de vuurknop drukken terwijl het apparaat onder spanning staat om toegang te krijgen tot de interface van het logo en hoog of laag drukken om het logo te activeren of te deactiveren.

Enfin, appuyez sur le bouton de tir deux fois de suite lorsque l'appareil est sous tension pour entrer dans l’interface logo et appuyez sur haut ou bas pour activer / désactiver le logo.

Load More

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.