op de bovenste French Translation examples

1) VW modus : het uitgangsvermogen kan worden geregeld tussen 1 W en 40 W door op de bovenste pijl te drukken om het wattage te verhogen of op de onderste pijl om het te verminderen.

1) Mode VW: la puissance de sortie peut être ajustée de 1W à 40W en appuyant sur la flèche supérieure pour augmenter le wattage ou la flèche inférieure pour le diminuer.

Temperatuurregeling : in TC-Ni modus kan de temperatuur worden geregeld tussen 100 en 315°C of 200 en 600 F door op de bovenste pijl te drukken om te verhogen of op de onderste pijl om het te verminderen.

Ajustement de température: en mode TC-Ni, la température peut être ajustée de 100 è 315°C ou 200 à 600 F en appuyant sur la flèche supérieure pour augmenter et sur la flèche inférieure pour diminuer.

Indien het om dezelfde bobijn gaat, op de onderste pijl drukken en indien het om een nieuwe bobijn gaat, op de bovenste pijl drukken.

S'il s’agit de la même bobine, appuyer sur la flèche inférieure et s'il s'agit d'une nouvelle bobine, appuyer sur la flèche supérieure.

gedurende 2 seconden tegelijk op de bovenste en onderste knoppen drukken terwijl de batterij uitgeschakeld is. De weergave draait met 180 graden.

appuyer simultanément sur les boutons haut et bas pendant 2 secondes lorsque l’appareil est éteint, l’affichage de l’écran tourne à 180 degrés.

in VW-modus kan het uitgangsvermogen tussen 1 W en 75 W worden ingesteld door op de bovenste of onderste knop te drukken, de bovenste om het vermogen te vergroten en de onderste om het vermogen te verminderen.

en mode VW, la puissance de sortie peut être ajustée de 1W à 75W en appuyant sur le bouton haut ou bas, celui du haut pour augmenter la puissance et celui du bas pour la diminuer.

op de bovenste Dutch to French Translation examples

1. op de bovenste en onderste knoppen drukken om te kiezen tussen M1, M2 and M3;

1. appuyez sur les boutons du haut ou du bas pour choisir parmi M1, M2 and M3;

3. op de bovenste en onderste knoppen drukken om de TCR-waarde in functie van de gebruikte weerstand te verhogen of te verlagen;

3. appuyez sur les boutons du haut ou du bas pour augmenter ou diminuer la valeur TCR en fonction de la résistance utilisée;

in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3)-modus, kan de temperatuur worden ingesteld tussen 100-315° C of 200-600° F door op de bovenste en onderste knoppen te drukken om de temperatuur met 5 of 10 C° te verhogen of te verlagen.

en mode TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3), la température peut être ajustée entre 100-315C° ou 200-600F° en appuyant sur les boutons du haut ou du bas pour augmenter ou diminuer la température par 5 ou 10C°.

Blijvend op de bovenste of onderste knop drukken laat toe om de temperatuur sneller te verhogen of verlagen.

Un appui long sur le bouton du haut ou du bas permet d’augmenter ou diminuer la température de façon rapide.

Omgekeerd bij de minimale temperatuur in Fahrenheit van 200 °F, zal de temperatuur indien u blijft drukken op de bovenste of de onderste knop, automatisch naar de maximale temperatuur in Celsius, te weten 315 °C, gaan.

A l’inverse, à température minimale Farenheit de 200F°, si vous continuez à appuyer sur le bouton du bas, la température passera automatiquement à la température maximale en Celsius, soit 315C°.

Indien het om dezelfde wiek gaat, op de onderste knop drukken en indien het een nieuwe is, op de bovenste knop drukken.

S’il s’agit de la même mèche, appuyer sur le bouton du bas et si c’est une nouvelle appuyez sur le bouton du haut.

Vergrendeling/ontgrendeling van de instelknoppen: gedurende 2 seconden tegelijk op de bovenste en onderste knoppen drukken terwijl het apparaat is aangezet. De bovenste en onderste knop zullen op die manier worden vergrendeld en het scherm zal "Lock" weer

Verrouillage / déverrouillage des boutons de réglage: appuyer simultanément sur les boutons Haut et Bas pendant 2 secondes lorsque l’appareil est allumé, les boutons Haut et Bas sont alors verrouillés et l’écran affiche « Lock ».

Wijziging van de weergavemodus : gedurende 2 seconden tegelijk op de bovenste en onderste knop drukken terwijl de batterij uitgeschakeld is. De weergave draait met 180 graden.

Changement du mode d’affichage: appuyer simultanément sur les boutons Haut et Bas pendant 2 secondes lorsque l’appareil est éteint, l’affichage de l’écran tourne à 180 degrés.

Instellen van het vermogen: in VW-modus kan de het uitgangsvermogen tussen 1 W en 40 W worden ingesteld door op de bovenste of onderste knop te drukken, de bovenste om het vermogen te vergroten en de onderste om het vermogen te verminderen.

Réglage de la puissance: en mode VW, la puissance de sortie peut être ajustée de 1W à 40W en appuyant sur le bouton Haut ou Bas, celui du haut pour augmenter la puissance et celui du bas pour la diminuer.

Blijvend op de bovenste of de onderste knop drukken, verhoogt de scroll-snelheid van het vermogen.

Un appui prolongé sur le bouton Haut ou Bas augmente la vitesse de défilement de la puissance.

op de bovenste Translation in French

In smart-modus, kan het vermogen worden ingesteld tussen 1 W en 40 W door op de bovenste en onderste knop te drukken, maar alleen indien er een atomizer in uw apparaat is geplaatst. De smart-modus maakt het mogelijk om voor elke weerstand uw

En mode Smart , la puissance peut être réglée de 1W à 40W en appuyant sur le bouton Haut ou Bas uniquement lorsqu’ un atomiseur est installé sur l'appareil.Le mode Smart permet de sauvegarder vos réglages de puissance pour chaque

Wanneer u de maximale temperatuur van 315 °C bereikt, volstaat het om op de bovenste knop te blijven drukken en de temperatuur gaat automatisch naar de minimale temperatuur in Fahrenheit, te weten 200 °F.

Lorsque vous atteignez la température maximale en Celsius de 315C°, il vous suffit de continuer à appuyer sur le bouton Haut et la température passera automatiquement à la température minimale en Fahrenheit soit 200F°.

Instellen van de temperatuur : in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3) modus, kan de temperatuur worden ingesteld tussen 100-315° C of 200-600° F door op de bovenste en onderste knoppen te drukken om de temperatuur met 5 of 10 °C te verhogen of te verlagen

Ajustement de la température: en mode TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3), la température peut être ajustée entre 100-315C° ou 200-600F° en appuyant sur les boutons Haut ou Bas pour augmenter ou diminuer la température par 5 ou 10C°.

Blijvend op de bovenste of onderste knop drukken laat toe om de temperatuur sneller te verhogen of verlagen om

Un appui long sur le bouton du haut ou du bas permet d’augmenter ou diminuer la température de façon

wiek, op de onderste knop drukken en in geval van een nieuwe wiek op de bovenste knop drukken.

mèche, appuyer sur le bouton du bas et si c’est une nouvelle appuyez sur le bouton du haut.

Vergrendeling/ontgrendeling van de instelknoppen : gedurende 2 seconden tegelijk op de bovenste en onderste knoppen drukken terwijl het apparaat is aangezet. De bovenste - en onderste knop zullen op die manier worden vergrendeld en het scherm zal "Lock"

Verrouillage / déverrouillage des boutons de réglages: appuyer simultanémentsur les boutons Haut et Bas pendant 2 secondes lorsque l’appareil est allumé, les boutons Haut et Bas sont alors verrouillés et l’écran affiche « Lock ».

Instellen van het vermogen: in VW-modus kan de het uitgangsvermogen tussen 1 W en 80 W worden ingesteld door op de bovenste of onderste knop te drukken, de bovenste om het vermogen te vergroten en de onderste om het vermogen te verminderen.

Réglage de la puissance : en mode VW, la puissance de sortie peut être ajustée de 1W à 80W en appuyant sur le bouton Haut ou Bas, celui du haut pour augmenter la puissance et celui du bas pour la diminuer.

Instellen van de temperatuur : in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3)-modus, kan de temperatuur worden ingesteld tussen 100-315 °C of 200-600 °F door op de bovenste en onderste knoppen te drukken om de temperatuur met 5 °C of 10 °F te verhogen of te verla

Ajustement de la température: en mode TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3), la température peut être ajustée entre 100-315C° ou 200-600F° en appuyant sur les boutons Haut ou Bas pour augmenter ou diminuer la température par 5C° ou 10F.

Load More

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.