merkt op dat French Translation examples

Nouredden OUTOUGGANNE merkt op dat Frankrijk goed is voor 70% van het totale bedrijfsresultaat, België is goed voor 27% van het bedrijfsresultaat.

Nouredden OUTOUGGANNE note que la France représente 70 % du chiffre d'affaires total, la Belgique 27 % de ce chiffre d'affaires.

François DE BACKER merkt op dat de NAVO een honderdtal beveiligingsagenten uit Nederland in dienst heeft, die tot geen enkele groep behoren.

François DE BACKER note que l’OTAN emploie une centaine d’agents de surveillance des Pays-Bas, lesquels n’appartiennent pas au Groupe.

Thierry GEFFROY merkt op dat dat overschot vermoedelijk NAO-onderhandelingen autoriseert die voldoen voor de hele groep.

Thierry GEFFROY note que cet excédent autorise vraisemblablement des négociations de NAO satisfaisantes pour le Groupe.

Hij merkt op dat de omzet van SBD SA toeneemt in 2014, hoofdzakelijk vanwege de overname van een deel van de activiteit van de Belgische entiteit Cosman SPRL, en de winst van nieuwe specifieke klanten (CTS, de Stad Luik, Trigion, Stanley Security (vooral

Il note que le chiffre d'affaires de SBD SA croît en 2014, du fait principalement de la reprise d’une partie de l’activité de l’entité belge Cosman SPRL, ainsi que du gain de nouveaux clients ponctuels (CTS, Ville de Liège, Trigion, Stanley Security (nota

Thierry GEFFROY merkt op dat de winstdeling te vinden is op pagina 94 van het document van het cabinet Syncéa.

Thierry GEFFROY note que l’intéressement figure à la page 94 du document du cabinet Syncéa.

merkt op dat Dutch to French Translation examples

Fatah SALMI merkt op dat het bedrijf de voorkeur geeft aan de bevordering van kaderleden ten koste van de werknemers op het terrein, die geld genereren voor de Groep.

Fatah SALMI remarque que l’Entreprise favorise la promotion des cadres aux dépens des salariés sur le terrain, qui créent de la richesse pour le Groupe.

Thierry GEFFROY merkt op dat aan de leden gevraagd wordt om een reglement van orde met een vertrouwelijkheidsclausule goed te keuren .

Thierry GEFFROY remarque qu’il est demandé aux membres d’approuver un règlement intérieur contenant une clause de confidentialité.

Thierry GEFFROY merkt op dat er een jaar moet verstrijken voordat er een nieuw Bureau wordt aangesteld.

Thierry GEFFROY remarque qu’un an devra passer avant qu’un nouveau Bureau soit désigné.

Zij merkt op dat de discussies die reeds in grote ondernemingen werden gevoerd, hebben geleid tot het opstellen van charters voor educatieve doeleinden of tot de aanstelling van moderators.

Elle observe que des réflexions sont d'ores et déjà menées au sein de grandes entreprises en vue de l’élaboration de chartes à vocation pédagogique ou de la mise en place de modérateurs.

Corinne BORRALHO merkt op dat deze taak zonder twijfel gemakkelijker zal zijn in een applicatie dan in de vorige onthaalbrochures.

Corinne BORRALHO observe que cette tâche sera sans doute plus facile sur une application que sur les livrets d’accueil passés.

Corinne BORRALHO merkt op dat de opleidingen in elk geval in het kader van een beperkt budget gebeuren en dat het digitale het mogelijk maakt om op dit domein een zo groot mogelijk publiek te bereiken.

Corinne BORRALHO observe, en tout état de cause, que les formations s’inscrivent dans le cadre d’un budget contraint et que le digital permet, dans ce domaine, de toucher un public plus large.

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.