leden van de French Translation examples

Hij nodigt de leden van de EOR uit om zich voor te stellen alvorens zichzelf voor te stellen.

Il invite les membres du CEE à se présenter, avant de se présenter lui-même.

Anne-Laure MICHELOT vraagt de leden van de EOR of zij een geheime stemming wensen.

Anne-Laure MICHELOT demande aux membres du CEE s’ils souhaitent voter à bulletin secret.

Thierry GEFFROY bevestigt dat Anne-Laure MICHELOT de leden van de EOR per mail heeft benaderd.

Thierry GEFFROY confirme qu’Anne-Laure MICHELOT a sollicité les membres du CEE par e-mail.

Thierry GEFFROY is verwonderd dat de Directie weigert om de leden van de EOR in te lichten over de identiteit van de personen die voor Sécurifrance Expansion en SEPARGEFI werken.

Thierry GEFFROY s’étonne que la Direction refuse d’informer les membres du CEE de l’identité des personnes travaillant pour Sécurifrance Expansion et SEPARGEFI.

Anne-Laure MICHELOT voegt eraan toe dat de PRO-criteria voor de exploitatie naar de leden van de EOR zijn gestuurd.

Anne-Laure MICHELOT ajoute que les critères de la PRO pour l’exploitation ont été envoyés aux membres du CEE.

leden van de Dutch to French Translation examples

De leden van de EOR zouden extra delegatie-uren kunnen krijgen.

Les membres du CEE pourraient obtenir des heures de délégation supplémentaires.

Lunch, daarna vertrek van de leden van de CICE, uitgezonderd de leden van het Directiecomité van de CICE

Déjeuner puis départ des membres du CICE sauf les membres du Comité Directeur du CICE

De leden van de EOR Suez die aanwezig waren op de buitengewone plenaire vergadering van 14 november 2016 hebben hun Secretariaat gemandateerd om een raadgevend advies te geven.

Les membres du CEE Suez présents en réunion plénière extraordinaire le 14 novembre 2016 ont dûment mandaté leur Secrétariat pour rendre un avis consultatif.

aanstelling van de leden van de niet permanente werkgroep "Informatica en digitalisering" en voorstelling van de werkingsmodaliteiten van deze werkgroep;

désignation des membres du groupe de travail non permanent « informatique et digitalisation », et présentation du mode de fonctionnement de ce groupe de travail ;

Daarenboven geeft de tekst niet de mogelijkheid om te worden bewerkt om de verschillende versies te vergelijken en wordt het vast engagement om het akkoord voorafgaand te laten vertalen naar de talen van de leden van de BOG niet gerespecteerd.

De plus, le texte n’offre pas la possibilité d’être édité pour comparer les différentes versions et ne respecte pas l’engagement consistant à faire traduire préalablement l’accord vers les langues des membres du GSN.

Bovendien, gezien het feit dat de andere ondertekenaars de vakbonden vertegenwoordigen, en niet de landen, tonen de velden die zijn voorbehouden aan de leden van de BOG niet de onderhandelaars van het akkoord en de vakbonden waartoe ze behoren.

Qui plus est, compte tenu que les autres signataires représentent les syndicats et non les pays, les cases réservées aux membres du GSN ne font pas ressortir les négociateurs de l’accord et les syndicats auxquels ils appartiennent.

Vicente JORGE wenst te weten of het akkoord zal worden ondertekend tijdens een vergadering waarop alle leden van de onderhandelingsgroep zullen vertegenwoordigd zijn.

Vicente JORGE souhaite savoir si l’accord sera signé lors d’une réunion à laquelle seront présents tous les membres du groupe de négociation.

De wijzigingen, die marginaal zijn, zijn verschillende keren voorgelegd aan de leden van de EOR en de laatste versie van de tekst was het onderwerp van een consensus binnen het Secretariaat.

Les modifications, qui sont marginales, ont été évoquées à plusieurs reprises aux membres du CEE et la dernière version du texte a fait l’objet d’un consensus au sein du Secrétariat.

Deze opleidingsmodules voor het geheel van de leden van de EOR hebben gevolgen op het budget "sociale relaties" 2017.

Ces modules de formation pour l’ensemble des membres du CEE imposent par ailleurs des arbitrages sur le budget relations sociales 2017.

Franck REINHOLD noteert dat de verlenging van het abonnement voor het geheel van de leden van de EOR niet meer wordt overwogen.

Franck REINHOLD note que l’extension de l’abonnement à l’ensemble des membres du CEE n’est plus envisagée.

leden van de Translation in French

Franck REINHOLD geeft aan dat er leden van de Franse en de Belgische delegatie de EOR moeten verlaten.

Franck REINHOLD indique que des membres des délégations française et belge doivent quitter le CEE.

Anne VONBANK nodigt in eerste instantie de leden van de WG uit om zich te verbinden met het platform https://my.klaxoon.com/ , terwijl ze uitlegt dat Klaxoon een animatie-tool is voor opleidingssessies.

Anne VONBANK invite, en premier lieu, les membres du GT à se connecter sur la plateforme https://my.klaxoon.com/ , expliquant que Klaxoon est un outil d’animation des sessions de formation.

Load More

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.