in overeenstemming met French Translation examples

De drie lobben van het implantaat moet gepositioneerd zijn in overeenstemming met het beoogde protheseherstel en de situatie in de mond.

Le trilobe de l’implant doit être positionné en accord avec la restauration prothétique souhaitée et la situation en bouche.

Anthogyr wijst elke aansprakelijkheid af in geval van installatie niet in overeenstemming met deze handleiding of gebruik van de implantaten, prothetische structuren en vreemde instrumenten in het systeem.

Anthogyr décline toute responsabilité en cas de pose non conforme au présent manuel ou utilisation d’implants, de structures prothétiques et d’instruments étrangers au système.

De sleutels en de mandrins beschikken over drie kanten, elk uitgerust met een visueel merkpunt in overeenstemming met een drielobbig implantatieverbindingsvlak.

Les clés et mandrins de vissage disposent de 3 faces, chacune munie d’un point repère visuel en correspondance avec un plat de connexion trilobée implantaire.

Op het einde van het schroeven, oriënteer zo dicht mogelijk een van de merkpunten in de juiste richting, in overeenstemming met de gewenste prothetische herstelling en de huidige situatie in de mond.

En fin de vissage, orienter au plus proche l’un des points de repère dans la direction adéquate, en accord avec la restauration prothétique souhaitée et la situation présente en bouche.

? Schroef de implantaten in de gemaakte schachten en positioneer de trilobe van de implantaten in overeenstemming met de prothetische herstelling.

? Visser les implants dans les puits réalisés et positionner le trilobe des implants en concordance avec la restauration prothétique.

in overeenstemming met Dutch to French Translation examples

? Duid op de zak de datum van sterilisatie aan en de vervaldatum in overeenstemming met de gegevens van de fabrikant van de zak.

? Indiquer sur le sachet la date de stérilisation et la date de péremption en accord avec les données du fabricant de sachet.

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.