in herinnering dat French Translation examples

Zij brengt in herinnering dat de directie het houden van voorbereidende vergaderingen goedkeurt voor instanties zoals de EC en de EOR.

Elle rappelle que la Direction approuve la tenue de réunions préparatoires d’instances telles que le CE et le CEE.

Dominique COZIC brengt in herinnering dat de markten afhankelijk blijven van het beveiligingsbeleid van de staten, hetzij in Mederland, België of Frankrijk.

Dominique COZIC rappelle que les marchés demeurent tributaires des politiques de sécurité des Etats, que ce soit aux Pays-Bas, en Belgique ou en France.

Dominique COZIC brengt in herinnering dat opleiding een grote rol speelt in de activiteit van het bedrijf.

Dominique COZIC rappelle que la formation joue un rôle majeur dans l’activité de l’Entreprise.

Thierry GEFFROY brengt in herinnering dat de financiering van het CICE betaald wordt met belastinggeld van de Fransen

Thierry GEFFROY rappelle que le financement du CICE provient de l’impôt des Français.

Nouredden OUTOUGGANNE brengt in herinnering dat het bedrag van het CICE overeenkomt met 6% van de loonsom beperkt tot salarissen van minder dan of gelijk aan 2,5 keer het SMIC (Franse minimumloon).

Nouredden OUTOUGGANNE rappelle que le montant du CICE équivaut à 6 % de la masse salariale limitée aux salaires inférieurs ou égaux à 2,5 fois le SMIC.

in herinnering dat Dutch to French Translation examples

Fabrice TANGUY brengt in herinnering dat de investeringen die uitgevoerd zijn in het kader van een project, gewoonlijk afgelost worden in drie jaar.

Fabrice TANGUY rappelle que les investissements effectués dans le cadre d’un projet s’amortissent d’ordinaire en trois ans.

François DE BACKER brengt in herinnering dat dit contract twee jaar geleden ondertekend werd.

François DE BACKER rappelle que ce contrat a été signé il y a deux ans.

Fatah SALMI brengt in herinnering dat tot op heden de winsten van Seris Security overgedragen werden aan Sécurifrance Expansion.

Fatah SALMI rappelle que, jusqu’à présent, les bénéfices de Seris Security étaient transférés à Sécurifrance Expansion.

Fatah SALMI brengt in herinnering dat de boekhoudkundige expert heeft aangetoond dat er elk jaar een vergoeding voor winstdeling werd gedistribueerd onder het personeel van SECURIFRANCE EXPANSION.

Fatah SALMI rappelle que l’expert-comptable a démontré que, chaque année, une prime d’intéressement était distribuée au personnel de SECURIFRANCE EXPANSION.

Hij brengt in herinnering dat de winst ontdaan is van betekenis daar waar het gaat om een holding, die de roeping heeft om een netto resultaat van nul te presenteren, tenzij zij schuldpapieren uitgeeft, wat niet het geval lijkt.

Il rappelle que le bénéfice est dénué de sens s’agissant d’une holding, laquelle a vocation à présenter un résultat net nul, à moins qu’elle soit émettrice de dette, ce qui ne semble pas être le cas.

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.