in geval van French Translation examples

Axiom® BL (Bone Level) 2.8 is het smalle implantaat van de Axiom® Multi Level®- oplossing in geval van een beperkte mesio-distale ruimte in de incisieve zone.

Axiom® BL (Bone Level) 2.8 est l’implant étroit de la solution Axiom® Multi Level® dans le cas d’espace mesio-distal réduit en secteur incisif.

Anthogyr wijst elke aansprakelijkheid af in geval van installatie niet in overeenstemming met deze handleiding of gebruik van de implantaten, prothetische structuren en vreemde instrumenten in het systeem.

Anthogyr décline toute responsabilité en cas de pose non conforme au présent manuel ou utilisation d’implants, de structures prothétiques et d’instruments étrangers au système.

In geval van beschadiging van de verpakking (blister-operculum / zak) of schijnbare fout bij het openen van het product, is het van uiterst belang om het apparaat niet te gebruiken en om aan de verdeler of aan Anthogyr de aard van de fout te melden, de re

En cas d’endommagement de l’emballage (blister-opercule / sachet) ou de défaut apparent à l’ouverture du produit, il est impératif de ne pas utiliser le dispositif et de signaler au distributeur ou à Anthogyr la nature du défaut, les références et les num

In geval van twijfel moet de gebruiker zich voorafgaandelijk inlichten bij het bedrijf Anthogyr .

En cas d’hésitation, l’utilisateur est tenu de se mettre préalablement en rapport avec la société Anthogyr .

Het is daarom essentieel om te anticiperen op het plan van prothetische behandeling, vooral wanneer het gebruik van verbogen prothetische componenten gepland is (bijvoorbeeld in geval van correctie van de implantaat-as).

Il est donc primordial d’anticiper le plan de traitement prothétique, particulièrement quand l’utilisation de composants prothétiques angulés est envisagée (en cas de correction d’axe implantaire par exemple).

in geval van Dutch to French Translation examples

De implantaten Axiom ® TL reg mogen worden gebruikt in geval van unitaire, meervoudige en volledige trans-geschroefde herstellingen, ongeacht de botdichtheid.

Les implants Axiom ® TL reg peuvent être utilisés dans les cas de restaurations unitaires, plurales et complètes transvissées quelle que soit la densité osseuse.

? Oriënteer de boor met behulp van de geleider en boor volgens de boorsequentie gedefinieerd op pagina 15 in geval van de plaatsing van een implantaat Axiom ® BL en pagina 23 in geval van plaatsing van een implantaat Axiom ® TL.

? Orienter le foret à l’aide du guide et forer selon la séquence de forage comme définie p.15 dans le cas de pose d’un implant Axiom ® BL et p.23 dans le cas de pose d’un implant Axiom ® TL.

? in geval van plaatsing van een implantaat Axiom ® met profiel REG in het bot D1 en als de situatie het vereist, tappen volgens het protocol gedefinieerd op pagina 15 in geval van plaatsing van een implantaat Axiom ® BL en pagina 23 in geval van plaatsi

? Dans le cas de pose d’un implant Axiom ® de profil REG dans de l’os D1 et si la situation l’exige, tarauder selon le protocole défini p.15 dans le cas de pose d’un implant Axiom ® BL et p.23 dans le cas de pose d’un implant Axiom ® TL.

? Boor volgens de boorsequentie gedefinieerd op pagina 15 in geval van de plaatsing van een implantaat Axiom ® BL en pagina 23 in geval van de plaatsing van een implantaat Axiom ® TL.

? Forer selon la séquence de forage définie p.15 dans le cas de pose d’un implant Axiom ® BL et p.23 dans le cas de pose d’un implant Axiom ® TL.

? Boor volgens de boorsequentie gedefinieerd op pagina 15 in geval van plaatsing van een implantaat Axiom ® BL en pagina 23 in geval van plaatsing van een implantaat Axiom ® TL .

? Forer selon la séquence de forage définie p.15 dans le cas de pose d’un implant Axiom ® BL et p.23 dans le cas de pose d’un implant Axiom ® TL .

In geval van conflict met de nationale aanbevelingen, hebben deze voorrang op de protocols voorgesteld door Anthogyr.

En cas de conflit avec les recommandations nationales, celles-ci prévalent sur les protocoles proposés par Anthogyr.

Raadpleeg de aanbevelingen van de fabrikanten van het herstellingsmateriaal betreffende de minimale dikte van de suprastructuur in geval van bewerking met zirkoon.

Consulter les recommandations des fabricants de matériaux de restauration concernant l’épaisseur minimum de la suprastructure dans le cas d’usinage de zircone.

Anthogyr wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van klinische mislukking gelinkt aan het niet respecteren van het protocol dat hieronder wordt uiteengezet.

Anthogyr se dégage de toute responsabilité en cas d’échec clinique lié à un non-respect du protocole explicité ci-dessus.

De patiënt moet een regelmatige medische opvolging aanvaarden en moet zijn arts raadplegen in geval van onverwachte wijzigingen in de prestaties van de prothetische restauratie.

Le patient doit accepter un suivi médical régulier et doit consulter son médecin en cas de modification inattendue des performances de la reconstitution prothétique.

Bruno CALLEWAERT wenst dat er aan het reglement van orde wordt toegevoegd dat de directie verplicht is om de werknemers in te lichten in geval van bijzondere gebeurtenissen.

Bruno CALLEWAERT souhaite l’ajout dans le règlement intérieur de l’obligation de la Direction d’informer les salariés en cas d’événement particulier.

in geval van Translation in French

Anne VONBANK geeft aan dat de films op dit moment beperkt zijn tot handelingen in verband met het werk, maar geeft toe dat er in geval van succes bepaalde keuzes zullen moeten worden gemaakt.

Anne VONBANK indique que les films se limitent pour l’instant aux gestes métiers, mais reconnaît que des choix devront être opérés en cas de succès.

Bescherming tegen kortsluiting van de atomizer en bescherming tegen afwezigheid van de atomizer: in geval van kortsluiting, toont het OLED-scherm "Atomizer Short".

Protection court-circuit de l’atomiseur et protection absence de l’atomiseur : en cas de court-circuit de l’atomiseur, l’écran OLED affiche “Atomizer Short”.

in geval van kortsluiting van de atomizer, toont het OLED scherm "Atomizer Short".

en cas de court-circuit de l’atomiseur, l’écran OLED affiche “Atomizer Short”.

Bescherming in geval van te lage spanning:

Protection en cas de baisse de la tension:

wiek, op de onderste knop drukken en in geval van een nieuwe wiek op de bovenste knop drukken.

mèche, appuyer sur le bouton du bas et si c’est une nouvelle appuyez sur le bouton du haut.

Bescherming tegen kortsluiting van de atomizer en bescherming tegen afwezigheid van de atomizer : in geval van kortsluiting, toont het OLED-scherm "Atomizer Short".

Court-circuit de l’atomiseur & protection absence d’atomiseur: en cas de court-circuit de l’atomiseur, l’écran OLED affiche “Atomizer Short”.

Load More

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.