het gebruik van French Translation examples

Dit document bevat de nodige informatie voor het gebruik van het apparaat Axiom ® Multi Level ® doorheen de specifieke herstellingsprotocols aan de systemen Axiom ® Bone Level en Axiom ® Tissue Level , evenals het geheel van de lijst van componenten.

Ce document contient les informations nécessaires à l’utilisation du dispositif Axiom ® Multi Level ® au travers des protocoles de restaurations spécifiques aux systèmes Axiom ® Bone Level et Axiom ® Tissue Level , ainsi que l’ensemble du listing des com

Het gebruik van de componenten Axiom ® Multi Level ® is enkel bestemd voor artsen die voorafgaand opgeleid werden in implant- en prothetische technieken en die uitgerust zijn voor dit soort interventie.

L’utilisation des composants Axiom ® Multi Level ® s’adresse seulement aux praticiens préalablement formés aux techniques implantaires et prothétiques et équipés pour ce type d’intervention.

Een goede kennis van de chirurgische en prothetische technieken is verreist voor het gebruik van dit systeem.

Une bonne connaissance des techniques chirurgicales et prothétiques est nécessaire à l’utilisation de ce système.

Het gebruik van het chirurgische en prothetische systeem Axiom ® Multi Level ® wordt exclusief gerealiseerd met de originele componenten en instrumenten, volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

L’utilisation du système chirurgical et prothétique Axiom ® Multi Level ® est réalisée exclusivement avec les composants et instruments d’origine, selon les recommandations du fabricant.

Het gebruik van het apparaat Axiom ® Multi Level ® is niet aangepast voor het gebruik op dieren.

L’utilisation du dispositif Axiom ® Multi Level ® n’est pas adaptée à une utilisation sur animal.

het gebruik van Dutch to French Translation examples

Ter wille van de prestatie en de maximale klinische resultaten, raden wij aan om het gebruik van alle scherpe voorwerpen (tandartsboren, boren, tappen,...) te limiteren tot 20 keer.

Dans un souci de performance et de résultats cliniques maximums, nous recommandons de limiter à 20 utilisations l’usage de tous les instruments coupants (fraises, forets et tarauds…).

Het is daarom essentieel om te anticiperen op het plan van prothetische behandeling, vooral wanneer het gebruik van verbogen prothetische componenten gepland is (bijvoorbeeld in geval van correctie van de implantaat-as).

Il est donc primordial d’anticiper le plan de traitement prothétique, particulièrement quand l’utilisation de composants prothétiques angulés est envisagée (en cas de correction d’axe implantaire par exemple).

Bij aluminiumlegeringen, is het gebruik van soda of natriumhypochloriet formeel verboden: groot risico op corrosie.

Pour les alliages d’aluminium, l’utilisation de soude ou de l’hypochlorite de sodium (eau de javel) est formellement proscrite : risque important de corrosion.

Voor alle materialen, is het gebruik van waterstofperoxide [H 2 O 2 ] of zuurstofhoudend water formeel verboden: risico op chemisch afbijten.

Pour tous les matériaux, l’utilisation du peroxyde d’hydrogène [H 2 O 2 ] ou eau oxygénée est formellement proscrite : risque de décapage chimique.

Voor het lijmen van een suprastructuur in ZIRKOON, beveelt Anthogyr het gebruik van de volgende lijmen aan:

Pour le collage d’une suprastructure en ZIRCONE, Anthogyr recommande l’utilisation des colles :

BIJ HET GEBRUIK VAN DE OPLEIDINGSTOOL " voor de opleider

D’UTILISATION DE L’OUTIL DE FORMATION » à usage du formateur

Ze laat ook opmerken dat de jongste medewerkers de grootste verwarring in hun tijdsgebruik hebben bij het gebruik van de digitale professionele hulpmiddelen.

Elle fait en outre observer que les collaborateurs les plus jeunes ont une plus grande confusion des temps dans l’utilisation de leurs outils professionnels numériques.

De regels voor het gebruik van deze middelen leiden tot verdere vragen over de verhouding tot het werk.

Les modes d’utilisation de ces outils posent davantage la question du rapport au travail.

Gelieve de handleiding aandachtig te lezen voor het gebruik van uw product.

Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit.

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.