geeft aan dat French Translation examples

Anne-Laure MICHELOT geeft aan dat M. NAIT-SIDENAS, vertegenwoordiger van de CGT, niet aanwezig kon zijn nadat hij aan de vooravond van de vergadering van de EOR werd aangewezen, na herhaald aandringen van de directie van de federatie.

Anne-Laure MICHELOT indique que M. NAIT-SIDENAS, représentant de la CGT, n’a pas pu être présent, ayant été désigné la veille de la séance de CEE, après plusieurs relances de la part de la Direction auprès de la Fédération.

Fatah SALMI geeft aan dat er vooraf een adjunct-secretaris was aangewezen.

Fatah SALMI indique qu’auparavant, un Secrétaire adjoint était désigné.

Nouredden OUTOUGGANNE geeft aan dat het organigram van SERIS niet verandert, met uitzondering van de overdracht van het filiaal Seris Security PV van Luxemburg op 29 december 2014, wat leidde tot een kapitaalverlies van 71 000 euro, wat niet verwonderlijk

Nouredden OUTOUGGANNE indique que l’organigramme de SERIS ne varie pas, à l’exception de la cession de la filiale Seris Security PV du Luxembourg le 29 décembre 2014, qui s’est traduite par une moins-value de 71 000 euros, qui ne surprend pas, dans la mes

Nouredden OUTOUGGANNE geeft aan dat de wereldwijde veiligheidsmarkt volgens het instituut Freedonia zal genieten van een voortdurende groei in West Europa tot 2021.

Nouredden OUTOUGGANNE indique que, selon l’institut Freedonia, le marché mondial de la sécurité jouira d’une croissance continue dans l’Europe de l’Ouest à horizon 2021.

Fatah SALMI geeft aan dat de beveiliging in België een voorrecht van de staat is.

Fatah SALMI indique que la sécurité en Belgique est une prérogative de l’Etat.

geeft aan dat Dutch to French Translation examples

Frédéric HUET geeft aan dat in Nederland de staat aanvankelijk en voor het herinternaliseren gebruik maakt van private bedrijven.

Frédéric HUET indique qu’aux Pays-Bas, à l’origine et avant de ré internaliser, l’Etat avait recours à des entreprises privées.

Nouredden OUTOUGGANNE geeft aan dat het verlenen van beveiliging 87,3% van de activiteit van de groep vertegenwoordigt.

Nouredden OUTOUGGANNE indique que les prestations de sécurité représentent 87,3 %  de l’activité du Groupe.

Nouredden OUTOUGGANNE geeft aan dat de personeelskosten in 2014 terugvielen van 82% naar 78%, voornamelijk ten gevolge van het CICE (Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi - belastingkrediet voor concurrentie en werk ), een subsidie van de Frans

Nouredden OUTOUGGANNE indique que les frais de personnel reculent de 82 % à 78 % en 2014, du fait principalement du CICE (Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi), une subvention de l’Etat français qui permet de réduire les frais de personnel et

Nouredden OUTOUGGANNE geeft aan dat het CICE verschilt van belastingverlaging.

Nouredden OUTOUGGANNE précise que le CICE diffère d’une réduction d’impôts.

Frédéric HUET geeft aan dat het CICE, in tegenstelling tot wat zijn titel doet voorzien, een verlaging van de kosten mogelijk maakt en niet een vermindering van belasting.

Frédéric HUET précise qu’à l’inverse de ce que son intitulé laisse présager, le CICE permet une baisse de charges et non une diminution de l’impôt.

Nouredden OUTOUGGANNE geeft aan dat vanuit het oogpunt van de geconsolideerde rekeningen van de groep, het CICE 8,2 miljoen euro bedraagt, waarvan 6,5 miljoen euro opgenomen is in de boeken van Seris Security SA in 2014, tegen 4,8 miljoen euro in 2013.

Nouredden OUTOUGGANNE indique qu’au point de vue des comptes consolidés du Groupe, le CICE s’élève à 8,2 millions d’euros, dont 6,5 millions d’euros comptabilisés sur Seris Security SA en 2014, contre 4,8 millions d’euros en 2013.

Frédéric HUET geeft aan dat er in Nederland een nieuwe algemene directeur en een nieuwe commerciële directeur zijn aangeworven en zij verzetten veel werk om de situatie te verbeteren.

Frédéric HUET indique qu’un nouveau Directeur général ainsi qu’un nouveau Directeur commercial ont été recrutés aux Pays-Bas et déploient d’importants efforts pour rétablir la situation.

Nouredden OUTOUGGANNE geeft aan dat Seris Security gerangschikt is op de zesde positie van Nederlandse beveiligingsbedrijven.

Nouredden OUTOUGGANNE indique que Seris Security se classe en sixième position des entreprises de sécurité aux Pays-Bas.

Hij geeft aan dat de netto kasstroom uit operatie van de groep meer dan 15,2 miljoen euro is in 2014, een sterk contrast met de periodes 2013-2014, wat in wezen het ontstaan van de CICE verklaart.

Il indique que le flux net de trésorerie d’exploitation du groupe est excédentaire de 15,2 millions d’euros en 2014, soit un fort contraste entre les périodes 2013-2014 et 2011-2012, qu’explique principalement la création du CICE.

Frédéric HUET geeft aan dat de uitgevoerde wijziging als doel heeft de boekingen te vereenvoudigen.

Frédéric HUET indique que le changement mis en œuvre a pour but une simplification des écritures comptables.

geeft aan dat Translation in French

Anne-Laure MICHELOT geeft aan dat geen enkele post geschrapt is.

Anne-Laure MICHELOT signale qu’aucun poste n’a été supprimé.

Nouredden OUTOUGGANNE geeft aan dat het bedrijfsresultaat van de entiteit SEPARGEFI, of, beter gezegd, het bedrag van herfactureringen met 1,8% is afgenomen naar 3,6 miljoen euro in 2014, wat een voordeel van 191 000 euro vertegenwoordigt.

Nouredden OUTOUGGANNE indique que le chiffre d'affaires de l’entité SEPARGEFI, soit, à proprement parler, le montant de ses refacturations, a reculé de 1,8 % à 3,6 millions d’euros en 2014, ce qui représente un bénéfice net de 191 000 euros.

Dominique COZIC geeft aan dat het salaris bestaat uit een vast en een variabel deel.

Dominique COZIC indique que le salaire comprend une partie fixe et une partie variable.

Nouredden OUTOUGGANNE geeft aan dat de herfactureringen van SECURIFRANCE EXPANSION verminderen met 58 %.

Nouredden OUTOUGGANNE indique que les refacturations de SECURIFRANCE EXPANSION diminuent de 58 %.

Frédéric HUET geeft aan dat de strategie van de aandeelhouder bestaat uit het niet blootstellen van de groep aan de markt, waar hij riskeert dat een Amerikaans pensioenfonds deel uitmaakt van zijn kapitaal.

Frédéric HUET indique que la stratégie de l’actionnaire consiste à ne pas exposer le Groupe au marché, où il risquerait qu’un fonds de pension américain entre dans son capital.

Nouredden OUTOUGGANNE geeft aan dat de winstdeling daar vermeld staat om de trend van 2011 tot 2014 te verduidelijken, en dat er geen rekening is gehouden met de integratie ervan in het bruto salaris in 2014.

Nouredden OUTOUGGANNE indique que l’intéressement y figure pour indiquer une tendance de 2011 à 2014, en ne tenant pas compte de son intégration dans le salaire brut en 2014.

Dominique COZIC geeft aan dat er rekening moet worden gehouden met de forfait social (werkgeverbiijdrage).

Dominique COZIC indique qu’il convient de prendre en compte le forfait social.

Dominique COZIC geeft aan dat de directieleden eveneens belang hebben bij de economische resultaten van het bedrijf.

Dominique COZIC indique que les membres de la Direction sont également intéressés aux résultats économiques de l’Entreprise.

Franck REINHOLD geeft aan dat de leden van het Secretariaat beslist hebben om zich in de voorbereiding aan de kant van de Finse werknemers te scharen.

Franck REINHOLD indique que les membres du Secrétariat ont décidé de se ranger en préparatoire à la position des salariés finlandais.

Franck REINHOLD geeft aan dat bepaalde agendapunten kunnen worden ingetrokken.

Franck REINHOLD indique que des points peuvent être retirés.

Corinne BORRALHO geeft aan dat de Directie een synthese per land zal meedelen in het kader van de werkgroep "Veiligheid/Gezondheid".

Corinne BORRALHO indique que la Direction transmettra une synthèse par pays dans le cadre du groupe de travail Santé Sécurité.

Franck REINHOLD geeft aan dat de referentiepersoon deel zal uitmalen van de werkgroep en tijdens zijn eerste vergadering zal worden aangeduid.

Franck REINHOLD indique que le référent émanera du groupe de travail et sera désigné lors de sa première réunion.

Franck REINHOLD geeft aan dat de WG "Digitalisering" 15 leden zal tellen.

Franck REINHOLD indique que le GT digitalisation comprendra 15 membres.

Franck REINHOLD geeft aan dat het Secretariaat akte heeft genomen van deze verklaring.

Franck REINHOLD indique que le Secrétariat a pris acte de cette déclaration.

Vicente JORGE geeft aan dat Josep de mogelijkheid om een missie naar de Canarische Eilanden te organiseren heeft onderzocht tijdens een vergadering met Human Resources in Spanje.

Vicente JORGE indique que Josep s’est enquis de la possibilité de réaliser cette mission aux Canaries lors d’une réunion avec les Ressources Humaines en Espagne.

Philippe JACQUET geeft aan dat hij heeft gemerkt dat er een zekere moeilijkheid om samen te werken bestond, tussen de verschillende entiteiten van de groep die in Italië aanwezig zijn.

Philippe JACQUET indique avoir perçu une certaine difficulté à coopérer entre les différentes entités du Groupe présentent en Italie.

Corinne BORRALHO geeft aan dat de vergaderingen van het Secretariaat voor het eerste semester zijn voorzien op 19 januari, 23 maart, 11 mei en 6 juli.

Corinne BORRALHO indique que des réunions du Secrétariat pour le premier semestre sont prévues les 19 janvier, 23 mars, 11 mai et 6 juillet.

Franck REINHOLD geeft aan dat er leden van de Franse en de Belgische delegatie de EOR moeten verlaten.

Franck REINHOLD indique que des membres des délégations française et belge doivent quitter le CEE.

Anne VONBANK geeft aan dat er voor het draaien aanbevelingen werden gedaan om te vermijden dat men de medewerkers op de video's zou kunnen identificeren.

Anne VONBANK indique que des recommandations de tournage ont été édictées, l’objectif étant d’éviter de pouvoir identifier les collaborateurs sur les vidéos.

Anne VONBANK geeft aan dat de films op dit moment beperkt zijn tot handelingen in verband met het werk, maar geeft toe dat er in geval van succes bepaalde keuzes zullen moeten worden gemaakt.

Anne VONBANK indique que les films se limitent pour l’instant aux gestes métiers, mais reconnaît que des choix devront être opérés en cas de succès.

Corinne BORRALHO geeft aan dat e-learning een belangrijk hulpmiddel is bij opleidingen en dat onafhankelijk van de toepasselijke wetgeving.

Corinne BORRALHO indique que l’e-learning est un outil important de formation, et ce, quelles que soient les réglementations applicables.

Corinne BORRALHO geeft aan dat Suez conform de nationale wetgeving handelt.

Corinne BORRALHO indique que Suez se conforme aux réglementations nationales.

Corinne BORRALHO geeft aan dat de gekozen opleidingen in dit opzicht een plaats moeten vinden in het behoud van een globaal parcours van behoud van werkgelegenheid en loopbaanplanning.

Corinne BORRALHO indique, à cet égard, que les formations choisies doivent s’inscrire dans un parcours global de maintien dans l’emploi et de progression de carrière.

Corinne BORRALHO geeft aan dat Suez voorstander is.

Corinne BORRALHO indique que Suez y est favorable.

Load More

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.