en Axiom ® French Translation examples

Dit document bevat de nodige informatie voor het gebruik van het apparaat Axiom ® Multi Level ® doorheen de specifieke herstellingsprotocols aan de systemen Axiom ® Bone Level en Axiom ® Tissue Level , evenals het geheel van de lijst van componenten.

Ce document contient les informations nécessaires à l’utilisation du dispositif Axiom ® Multi Level ® au travers des protocoles de restaurations spécifiques aux systèmes Axiom ® Bone Level et Axiom ® Tissue Level , ainsi que l’ensemble du listing des com

De implantaten Axiom ® BL en Axiom ® TL zijn gemaakt van Medisch Titanium graad V, biocompatibele materialen met hoge mechanische weerstand (volgens de Amerikaanse norm ASTM F136 en de internationale norm ISO 5832-3).

Les implants Axiom ® BL et Axiom ® TL sont en Titane Médical grade V, matériau biocompatible à haute résistance mécanique (selon la norme américaine ASTM F136 et la norme internationale ISO 5832-3).

Door zijn unieke prothetische verbinding diameter 2.7 mm, is het prothetische gamma Axiom ® BL compatibel met het geheel van implantaten Axiom ® BL REG en Axiom ® BL PX wat ook de diameter is van het gekozen implantaat.

Par sa connexion prothétique unique diamètre 2.7 mm, la gamme prothétique Axiom ® BL est compatible avec l’ensemble des implants Axiom ® BL REG et Axiom ® BL PX , quel que soit le diamètre d’implant choisi.

CHIRURGISCHE KIT AXIOM ® MULTI Level ® COMPACT EN GEMEENSCHAPPELIJK aan de implantaten Axiom ® BL en Axiom ® TL

TROUSSE DE CHIRURGIE AXIOM ® MULTI Level ® COMPACTE ET COMMUNE aux implants Axiom ® BL et Axiom ® TL

Transparanten voor radiografie Axiom ® BL en Axiom ® TL inbegrepen

Transparents pour radiographie Axiom ® BL et Axiom ® TL inclus

en Axiom ® Dutch to French Translation examples

Transparanten voor radiografie en Axiom ® TL inbegrepen

Transparents pour radiographie Axiom ® TL inclus

Simeda® betekent ook de Gehoekte Toegangen voor de esthetische en functionele personalisatie van de vijsputten op de meervoudige gepersonaliseerde protheses die op de implantaten Axiom® BL en Axiom® TL zijn vastgeschroefd met de inLink®-verbinding.

Simeda® c’est aussi les solutions Accès Angulés pour l’optimisation esthétique et fonctionnelle des puits de vissage sur prothèses personnalisées plurales transvissées sur implants Axiom® BL et Axiom® TL avec connexion inLink®.

De verbinding InLink® is beschikbaar op implantaten Axiom® TL Level en Axiom® BL Bone Level , via een specifieke pijler, de pijler inLink®.

La connexion InLink® est disponible sur implants Axiom® TL Level et Axiom® BL Bone Level , via un pilier dédié, le pilier inLink®.

Deze nieuwe verbinding laat de totale complementariteit toe tussen de filosofieën Axiom® TL en Axiom® BL.

Cette nouvelle connexion permet la complémentarité totale entre les philosophies Axiom® TL et Axiom® BL.

De chirurgische kit Axiom® Multi-Level® is geschikt voor de implantaten Axiom® TL Tissue Level en Axiom® BL Bone Level.

Le kit de chirurgie Axiom® Multi-Level® est commun aux implants Axiom® TL Tissue Level et Axiom® BL Bone Level.

Boorhulpinstrument geschikt voor de implantaten Axiom ® BL en Axiom ® TL

Ancillaire de forage commun aux implants Axiom ® BL et Axiom ® TL

De implantaten Axiom® Bone Level  en Axiom® Tissue Level zijn uitgewerkt in 2 types van profielen:

Les implants Axiom® Bone Level  et Axiom® Tissue Level sont déclinés en 2 types de profils :

Het prothese-assortiment Axiom® BL REG PX is gemeenschappelijk voor de implantaten Axiom® BL REG en Axiom® BL PX dankzij een gemeenschappelijke conische verbinding en zijn unieke diameter.

La gamme prothétique Axiom® BL REG PX est commune aux implants Axiom® BL REG et Axiom® BL PX grâce à une connexion conique commune et à son diamètre unique.

De chirurgische kit Axiom Multi Level® laat de plaatsing toe van de implantaten Axiom® BL, Bone Level en Axiom® TL, Tissue Level .

Les kits de chirurgie Axiom Multi Level® permettent de poser des implants Axiom® BL, Bone Level et Axiom® TL, Tissue Level .

1 chirurgische kit voor de plaatsing van de implantaten Axiom BL (behalve BL 2.8) en Axiom TL

1 seul kit de chirurgie pour la pose des implants Axiom BL (hormis BL 2.8) et Axiom TL

en Axiom ® Translation in French

De FlexiBase ® , genoemd in de tabel hieronder, worden gebruikt voor gepersonaliseerde prothetische restauraties op implantaten Axiom ® TL en Axiom ® BL.

Les FlexiBase ® citées dans le tableau ci-dessous sont utilisées pour restauration prothétique personnalisée sur implants Axiom ® TL et Axiom ® BL.

Enkelvoudige geschroefde restauraties op implantaten Axiom ® TL en Axiom ® BL.

Restaurations unitaires vissées sur implants Axiom ® TL et Axiom ® BL.

De overeenkomstige basissen CEREC ® , genoemd, in de tabel hieronder worden gebruikt voor gepersonaliseerde prothetische restauraties op implantaten Axiom ® TL en Axiom ® BL.

Les embases compatibles CEREC ® citées dans le tableau ci-dessous sont utilisées pour restauration prothétique personnalisée sur implants Axiom ® TL et Axiom ® BL.

Load More

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.