dat de Directie French Translation examples

Zij brengt in herinnering dat de directie het houden van voorbereidende vergaderingen goedkeurt voor instanties zoals de EC en de EOR.

Elle rappelle que la Direction approuve la tenue de réunions préparatoires d’instances telles que le CE et le CEE.

Fatah SALMI herinnert eraan dat de Directie eerder heeft gezegd dat ze geen winstdeling- of participatiepremie zou uitkeren aan de werknemers omdat de lasten van de Groep te hoog waren.

Fatah SALMI rappelle que la Direction avait autrefois indiqué qu’elle ne versait aucune prime d’intéressement ni de participation aux salariés, parce que les charges du Groupe étaient trop élevées.

Thierry GEFFROY meent dat de directie niet op de vraag antwoordt.

Thierry GEFFROY estime que la Direction ne répond pas à la question.

Thierry GEFFROY is verwonderd dat de Directie weigert om de leden van de EOR in te lichten over de identiteit van de personen die voor Sécurifrance Expansion en SEPARGEFI werken.

Thierry GEFFROY s’étonne que la Direction refuse d’informer les membres du CEE de l’identité des personnes travaillant pour Sécurifrance Expansion et SEPARGEFI.

Fatah SALMI meent dat het wenselijk is dat de verkozenen worden ingelicht, anders zouden de werknemers van de Groep wel eens kunnen geloven dat de Directie informatie achterhoudt.

Fatah SALMI estime qu’il convient que les élus soient informés, faute de quoi les salariés du Groupe risquent de croire que la Direction leur cache des éléments.

dat de Directie Dutch to French Translation examples

Fatah SALMI komt terug op het feit dat de directie over de promoties in het bedrijf sprak, wat in tegenspraak lijkt met de andere gegeven verklaringen.

Fatah SALMI revient sur le fait que la Direction évoquait des promotions dans l’Entreprise, ce qui paraît contredire les autres explications fournies.

Fatah SALMI constateert dat de directie aan bepaalde werknemers van de agentschappen uitlegt dat hun doelstellingen niet bereikt zijn en dat ze geen PRO ontvangen, terwijl Sécurifrance Expansion aan een van haar werknemers een aanzienlijke premie heeft ui

Fatah SALMI constate que la Direction explique à certains salariés des agences que leurs objectifs ne sont pas atteints et qu’ils ne bénéficieront pas de PRO, alors que Sécurifrance Expansion a versé une prime significative à l’un de ses salariés.

Ze stelt bovendien voor dat de directie deze vergadering zou organiseren.

Elle propose par ailleurs que la Direction organise cette réunion.

Bruno CALLEWAERT wenst dat er aan het reglement van orde wordt toegevoegd dat de directie verplicht is om de werknemers in te lichten in geval van bijzondere gebeurtenissen.

Bruno CALLEWAERT souhaite l’ajout dans le règlement intérieur de l’obligation de la Direction d’informer les salariés en cas d’événement particulier.

Ze vraagt aan Bruno CALLEWAERT of hij het ontwerp verslag zelf naar de EOR-leden wil sturen of dat hij wenst dat de directie dat doet.

Elle demande à Bruno CALLEWAERT s’il souhaite lui-même adresser le projet de procès-verbal aux membres du CEE ou s’il convient que la Direction s’en charge.

Ze herinnert eraan dat de directie eerder de voorkeur heeft gegeven aan een project, dan aan een verkoopprijs, met de intentie om een overnemer te vinden die de Finse entiteit van Suez naar waarde weet te schatten.

Elle rappelle que la Direction a tenu à privilégier un projet plus qu’un prix de cession, avec la volonté de trouver un repreneur valorisant l’entité finlandaise de Suez.

Corinne BORRALHO geeft aan dat de Directie een synthese per land zal meedelen in het kader van de werkgroep "Veiligheid/Gezondheid".

Corinne BORRALHO indique que la Direction transmettra une synthèse par pays dans le cadre du groupe de travail Santé Sécurité.

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.