aan dat de French Translation examples

Nouredden OUTOUGGANNE geeft aan dat de wereldwijde veiligheidsmarkt volgens het instituut Freedonia zal genieten van een voortdurende groei in West Europa tot 2021.

Nouredden OUTOUGGANNE indique que, selon l’institut Freedonia, le marché mondial de la sécurité jouira d’une croissance continue dans l’Europe de l’Ouest à horizon 2021.

Fatah SALMI geeft aan dat de beveiliging in België een voorrecht van de staat is.

Fatah SALMI indique que la sécurité en Belgique est une prérogative de l’Etat.

Nouredden OUTOUGGANNE geeft aan dat de personeelskosten in 2014 terugvielen van 82% naar 78%, voornamelijk ten gevolge van het CICE (Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi - belastingkrediet voor concurrentie en werk ), een subsidie van de Frans

Nouredden OUTOUGGANNE indique que les frais de personnel reculent de 82 % à 78 % en 2014, du fait principalement du CICE (Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi), une subvention de l’Etat français qui permet de réduire les frais de personnel et

Dominique COZIC duidt aan dat de Nederlandse markt met 15% gekrompen is wegens het beleid van de overheid om een deel van de beveiliging te herinternaliseren.

Dominique COZIC précise que le marché des Pays-Bas s’est contracté de 15 % du fait de la politique du gouvernement de ré internaliser une partie de la sécurité

Hij geeft aan dat de netto kasstroom uit operatie van de groep meer dan 15,2 miljoen euro is in 2014, een sterk contrast met de periodes 2013-2014, wat in wezen het ontstaan van de CICE verklaart.

Il indique que le flux net de trésorerie d’exploitation du groupe est excédentaire de 15,2 millions d’euros en 2014, soit un fort contraste entre les périodes 2013-2014 et 2011-2012, qu’explique principalement la création du CICE.

aan dat de Dutch to French Translation examples

Frédéric HUET geeft aan dat de uitgevoerde wijziging als doel heeft de boekingen te vereenvoudigen.

Frédéric HUET indique que le changement mis en œuvre a pour but une simplification des écritures comptables.

Nouredden OUTOUGGANNE duidt aan dat de holding geen intermediaire rol meer speelt bij inning en terugstorting.

Nouredden OUTOUGGANNE précise que la holding ne joue plus le rôle d’intermédiaire de collecte et de reversement.

Nouredden OUTOUGGANNE geeft aan dat de herfactureringen van SECURIFRANCE EXPANSION verminderen met 58 %.

Nouredden OUTOUGGANNE indique que les refacturations de SECURIFRANCE EXPANSION diminuent de 58 %.

Frédéric HUET geeft aan dat de strategie van de aandeelhouder bestaat uit het niet blootstellen van de groep aan de markt, waar hij riskeert dat een Amerikaans pensioenfonds deel uitmaakt van zijn kapitaal.

Frédéric HUET indique que la stratégie de l’actionnaire consiste à ne pas exposer le Groupe au marché, où il risquerait qu’un fonds de pension américain entre dans son capital.

Nouredden OUTOUGGANNE geeft aan dat de winstdeling daar vermeld staat om de trend van 2011 tot 2014 te verduidelijken, en dat er geen rekening is gehouden met de integratie ervan in het bruto salaris in 2014.

Nouredden OUTOUGGANNE indique que l’intéressement y figure pour indiquer une tendance de 2011 à 2014, en ne tenant pas compte de son intégration dans le salaire brut en 2014.

Dominique COZIC geeft aan dat de directieleden eveneens belang hebben bij de economische resultaten van het bedrijf.

Dominique COZIC indique que les membres de la Direction sont également intéressés aux résultats économiques de l’Entreprise.

Franck REINHOLD geeft aan dat de leden van het Secretariaat beslist hebben om zich in de voorbereiding aan de kant van de Finse werknemers te scharen.

Franck REINHOLD indique que les membres du Secrétariat ont décidé de se ranger en préparatoire à la position des salariés finlandais.

Corinne BORRALHO geeft aan dat de Directie een synthese per land zal meedelen in het kader van de werkgroep "Veiligheid/Gezondheid".

Corinne BORRALHO indique que la Direction transmettra une synthèse par pays dans le cadre du groupe de travail Santé Sécurité.

Franck REINHOLD geeft aan dat de referentiepersoon deel zal uitmalen van de werkgroep en tijdens zijn eerste vergadering zal worden aangeduid.

Franck REINHOLD indique que le référent émanera du groupe de travail et sera désigné lors de sa première réunion.

Franck REINHOLD geeft aan dat de WG "Digitalisering" 15 leden zal tellen.

Franck REINHOLD indique que le GT digitalisation comprendra 15 membres.

aan dat de Translation in French

Corinne BORRALHO geeft aan dat de vergaderingen van het Secretariaat voor het eerste semester zijn voorzien op 19 januari, 23 maart, 11 mei en 6 juli.

Corinne BORRALHO indique que des réunions du Secrétariat pour le premier semestre sont prévues les 19 janvier, 23 mars, 11 mai et 6 juillet.

Corinne BORRALHO kondigt aan dat de Groep een operatie Sharing zou moeten lanceren in 2017.

Corinne BORRALHO annonce que le Groupe devrait lancer une opération Sharing en 2017.

Anne VONBANK geeft aan dat de films op dit moment beperkt zijn tot handelingen in verband met het werk, maar geeft toe dat er in geval van succes bepaalde keuzes zullen moeten worden gemaakt.

Anne VONBANK indique que les films se limitent pour l’instant aux gestes métiers, mais reconnaît que des choix devront être opérés en cas de succès.

Corinne BORRALHO geeft aan dat de gekozen opleidingen in dit opzicht een plaats moeten vinden in het behoud van een globaal parcours van behoud van werkgelegenheid en loopbaanplanning.

Corinne BORRALHO indique, à cet égard, que les formations choisies doivent s’inscrire dans un parcours global de maintien dans l’emploi et de progression de carrière.

Load More

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.