Axiom ® TL French Translation examples

Invoering van de afsluitbout Axiom® TL REG/PX

Mise en place des vis d’obturation Axiom ® TL REG/PX

De afsluitbouten en de genezingsbouten helpen om het verbindingsimplantaat Axiom® TL REG/PX te beschermen tijdens de genezingsfase van het bot en het weefsel.

Les vis d’obturation et les vis de cicatri-sation permettent de protéger la con-nexion implant Axiom ® TL REG/PX lors de la phase de cicatrisation osseuse et tissulaire.

De pijlers inLink® zijn bestemd om geplaatst te worden in de tandheelkundige implantaten Axiom ® BL REG/PX , deze pijlers integreren een verbinding inLink ® voor Axiom ® TL REG/PX en zijn bestemd om de prothetische componenten met verbinding inLink ® te o

Les piliers inLink ® sont desti-nés à être placés dans les implants dentaires Axiom ® BL REG/PX, ces pi-liers intègrent une connexion inLink ® pour verrou Axiom ® TL REG/PX et sont destinés à supporter les composants prothétiques avec connexion inLink ®

Het slot laat toe om de Simeda prothese meervoudig of compleet te verbinden met een implantaat Axiom ® TL REG/PX of met een pijler inLink ® .

Le verrou permet de connecter la pro-thèse Simeda plurale ou complète à un implant Axiom ® TL REG/PX ou à un pi-lier inLink ® .

De bouten M1.6 laten toe om een voorlopige unitaire pijler of een unitaire prothese Simeda te verbinden met een implantaat Axiom ® TL REG/PX

Les vis M1.6 permettent de connecter un pilier provisoire unitaire ou une pro-thèse Simeda unitaire à un implant Axiom ® TL REG/PX

Axiom ® TL Dutch to French Translation examples

De implantaten Axiom ® BL en Axiom ® TL zijn gemaakt van Medisch Titanium graad V, biocompatibele materialen met hoge mechanische weerstand (volgens de Amerikaanse norm ASTM F136 en de internationale norm ISO 5832-3).

Les implants Axiom ® BL et Axiom ® TL sont en Titane Médical grade V, matériau biocompatible à haute résistance mécanique (selon la norme américaine ASTM F136 et la norme internationale ISO 5832-3).

De implantaten Axiom ® TL vereisen een sub-gingivale positionering van het platform van 0.5 tot 1 mm

Les implants Axiom ® TL requièrent un positionnement sous gingival de la plateforme de 0.5 à 1 mm

Het implantaat Axiom ® TL heeft twee verbindingen:

L’implant Axiom ® TL comporte deux connexions :

CHIRURGISCHE KIT AXIOM ® MULTI Level ® COMPACT EN GEMEENSCHAPPELIJK aan de implantaten Axiom ® BL en Axiom ® TL

TROUSSE DE CHIRURGIE AXIOM ® MULTI Level ® COMPACTE ET COMMUNE aux implants Axiom ® BL et Axiom ® TL

De implantaten Axiom ® TL reg mogen worden gebruikt in geval van unitaire, meervoudige en volledige trans-geschroefde herstellingen, ongeacht de botdichtheid.

Les implants Axiom ® TL reg peuvent être utilisés dans les cas de restaurations unitaires, plurales et complètes transvissées quelle que soit la densité osseuse.

De implantaten Axiom ® TL px zijn bestemd voor gevallen van unitaire, meervoudige en volledige trans-geschroefde herstellingen met onmiddellijk post-extractionele implantatie et geringe botdichtheid (bot van type D1 uitgesloten).

Les implants Axiom ® TL px sont destinés aux cas de restauration unitaires, plurales et complètes transvissées avec implantation immédiate post-extractionnelle et os de faible densité (os de type D1 exclu).

Het installatieprotocol van Axiom ® TL voorziet een sub-crestale positionering van de behuizing van het implantaat van 0.5 mm volgens de klinische voorwaarden.

Le protocole de pose Axiom ® TL prévoit un positionnement sous-crestal du corps de l’implant de 0.5mm selon les conditions cliniques.

Het chirurgische protocol Axiom ® TL houdt rekening met een apicale boring van 0.5 mm.

Le protocole chirurgical Axiom ® TL prend en compte un surforage apical de 0.5 mm.

Afsluit- en wondafdekschroef om de implantaten af te sluiten Axiom ® TL en de pijlers inLink ®

Vis d’obturation et de cicatrisation pour fermer les implants Axiom ® TL et les piliers inLink ®

? Oriënteer de boor met behulp van de geleider en boor volgens de boorsequentie gedefinieerd op pagina 15 in geval van de plaatsing van een implantaat Axiom ® BL en pagina 23 in geval van plaatsing van een implantaat Axiom ® TL.

? Orienter le foret à l’aide du guide et forer selon la séquence de forage comme définie p.15 dans le cas de pose d’un implant Axiom ® BL et p.23 dans le cas de pose d’un implant Axiom ® TL.

Axiom ® TL Translation in French

? Boor volgens de boorsequentie gedefinieerd op pagina 15 in geval van de plaatsing van een implantaat Axiom ® BL en pagina 23 in geval van de plaatsing van een implantaat Axiom ® TL.

? Forer selon la séquence de forage définie p.15 dans le cas de pose d’un implant Axiom ® BL et p.23 dans le cas de pose d’un implant Axiom ® TL.

? Boor volgens de boorsequentie gedefinieerd op pagina 15 in geval van plaatsing van een implantaat Axiom ® BL en pagina 23 in geval van plaatsing van een implantaat Axiom ® TL .

? Forer selon la séquence de forage définie p.15 dans le cas de pose d’un implant Axiom ® BL et p.23 dans le cas de pose d’un implant Axiom ® TL .

IMPLANTATEN AXIOM ® TL REG PLATFORM Ø4.0 (N)

IMPLANTS AXIOM ® TL REG PLATEFORME Ø4.0 (N)

- 2 mandrins implantaat Axiom ® TL (kort en lang)

- 2 mandrins de vissage implant Axiom ® TL (court et long)

- 2 schroefsleutels implantaat Axiom ® TL (kort en lang)

- 2 clés de vissage implant Axiom ® TL (courte et longue)

Transparanten voor radiografie Axiom ® BL en Axiom ® TL inbegrepen

Transparents pour radiographie Axiom ® BL et Axiom ® TL inclus

Transparanten voor radiografie en Axiom ® TL inbegrepen

Transparents pour radiographie Axiom ® TL inclus

Met inLink® gebeurt de recuperatie van de implantaire as zonder tussenhoekse hulpstift op de Axiom® BL (Bone Level)-implantaten of als rechtstreeks implantaat op de Axiom® TL (Tissue Level)-implantaten.

Avec inLink®, le rattrapage d’axe implantaire s’effectue sans pilier intermédiaire angulé sur implants Axiom® BL (Bone Level) ou en direct implant sur implants Axiom® TL (Tissue Level).

Simeda® betekent ook de Gehoekte Toegangen voor de esthetische en functionele personalisatie van de vijsputten op de meervoudige gepersonaliseerde protheses die op de implantaten Axiom® BL en Axiom® TL zijn vastgeschroefd met de inLink®-verbinding.

Simeda® c’est aussi les solutions Accès Angulés pour l’optimisation esthétique et fonctionnelle des puits de vissage sur prothèses personnalisées plurales transvissées sur implants Axiom® BL et Axiom® TL avec connexion inLink®.

- Axiom TL -implantaten

- Implants Axiom TL

- Axiom TL -protheseassortiment

- Gamme prothétique Axiom TL

Vertaling fiche Axiom® TL

Traduction fiche Axiom® TL

Implantaat Axiom® TL

Implant Axiom® TL

Axiom® TL is beschikbaar met het profiel REG voor implantaties op geheelde plaatsen en alle types van bot, of met het profiel PX voor onmiddellijke implantaties en botten met geringe dichtheid.

Axiom® TL est disponible avec le profil REG pour implantations sur sites cicatrisés et tous types d’os, ou avec le profil PX pour implantations immédiates et os de faibles densités.

Het implantaat Axiom® TL beschikt over een dubbele verbinding:

L’implant Axiom® TL dispose d’une double-connexion :

1 chirurgische kit en 1 protheseskit voor de implantaten Axiom® BL et Axiom® TL

1 seul kit de chirurgie et 1 seul kit de prothèse pour les implants Axiom® BL et Axiom® TL

De verbinding InLink® is beschikbaar op implantaten Axiom® TL Level en Axiom® BL Bone Level , via een specifieke pijler, de pijler inLink®.

La connexion InLink® est disponible sur implants Axiom® TL Level et Axiom® BL Bone Level , via un pilier dédié, le pilier inLink®.

Deze nieuwe verbinding laat de totale complementariteit toe tussen de filosofieën Axiom® TL en Axiom® BL.

Cette nouvelle connexion permet la complémentarité totale entre les philosophies Axiom® TL et Axiom® BL.

Afwezigheid van pijler op Axiom® TL , rechte pijler inLink® enkel op Axiom® BL .

Absence de pilier sur Axiom® TL , pilier inLink® droit uniquement sur Axiom® BL .

De chirurgische kit Axiom® Multi-Level® is geschikt voor de implantaten Axiom® TL Tissue Level en Axiom® BL Bone Level.

Le kit de chirurgie Axiom® Multi-Level® est commun aux implants Axiom® TL Tissue Level et Axiom® BL Bone Level.

Eén enkele kit voor alle chirurgische ingrepen Axiom ® BL (behalve BL 2.8) of Axiom ® TL

Un seul kit pour toutes les chirurgies Axiom ® BL (hormis BL 2.8) ou Axiom ® TL

Boorhulpinstrument geschikt voor de implantaten Axiom ® BL en Axiom ® TL

Ancillaire de forage commun aux implants Axiom ® BL et Axiom ® TL

Vertaling prothese-assortiment Axiom TL

Traduction gamme prothétique Axiom BL

Prothese-assortiment Axiom® TL

Gamme prothétique Axiom® TL

Het prothese-assortiment Axiom® TL, Tissue Level, laat toe om meervoudige en unitaire, dwarsgeschroefde protheses te realiseren op een Axiom® TL -implantaat.

La gamme prothétique Axiom® TL, Tissue Level, permet de réaliser des prothèses plurales et unitaires transvissées sur implant Axiom® TL .

De chirurgische kit Axiom Multi Level® laat de plaatsing toe van de implantaten Axiom® BL, Bone Level en Axiom® TL, Tissue Level .

Les kits de chirurgie Axiom Multi Level® permettent de poser des implants Axiom® BL, Bone Level et Axiom® TL, Tissue Level .

Om de chirurgie op implantaten Axiom® BL et Axiom® TL te beveiligen, bestaat er een kit met kogellagers voor boren Axiom® Multi Level®.

Pour sécuriser la chirurgie sur implants Axiom® BL et Axiom® TL, il existe un kit de butées pour forets Axiom® Multi Level®.

1 chirurgische kit voor de plaatsing van de implantaten Axiom BL (behalve BL 2.8) en Axiom TL

1 seul kit de chirurgie pour la pose des implants Axiom BL (hormis BL 2.8) et Axiom TL

De FlexiBase ® , genoemd in de tabel hieronder, worden gebruikt voor gepersonaliseerde prothetische restauraties op implantaten Axiom ® TL en Axiom ® BL.

Les FlexiBase ® citées dans le tableau ci-dessous sont utilisées pour restauration prothétique personnalisée sur implants Axiom ® TL et Axiom ® BL.

Enkelvoudige geschroefde restauraties op implantaten Axiom ® TL en Axiom ® BL.

Restaurations unitaires vissées sur implants Axiom ® TL et Axiom ® BL.

Vooraleer over te gaan tot het lijmen, schroef de FlexiBase ® op de implantaatanaloog met behulp van de korte laboratoriumschroef (Ref. OPTS161 voor Axiom ® BL, Ref. TS163 voor Axiom ® TL) of lange (Ref. OPTS162 voor Axiom ® BL, Ref. TS162 voor Axiom ® T

Avant de procéder au collage, visser la FlexiBase ® sur l’analogue d’implant à l’aide de vis de laboratoire courte (Réf. OPTS161 pour Axiom ® BL, Réf. TS163 pour Axiom ® TL) ou longue (Réf. OPTS162 pour Axiom ® BL, Réf. TS162 pour Axiom ® TL).

De overeenkomstige basissen CEREC ® , genoemd, in de tabel hieronder worden gebruikt voor gepersonaliseerde prothetische restauraties op implantaten Axiom ® TL en Axiom ® BL.

Les embases compatibles CEREC ® citées dans le tableau ci-dessous sont utilisées pour restauration prothétique personnalisée sur implants Axiom ® TL et Axiom ® BL.

Schroeven van de basis in de mond met de schroef M1.6 in overeenkomstig titanium (OPTS161 voor Axiom ® BL en TS161 voor Axiom ® TL).

Visser l’embase en bouche avec vis M1.6 en titane correspondante (OPTS161 pour Axiom ® BL et TS161 pour Axiom ® TL).

Load More

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.