Axiom ® Multi French Translation examples

- Chirurgische kits Axiom Multi Level

- Kit de chirurgie Axiom Multi Level

Chirurgische kits Axiom Multi Level

Kits de chirurgie Axiom Multi Level

Axiom® BL (Bone Level) 2.8 is het smalle implantaat van de Axiom® Multi Level®- oplossing in geval van een beperkte mesio-distale ruimte in de incisieve zone.

Axiom® BL (Bone Level) 2.8 est l’implant étroit de la solution Axiom® Multi Level® dans le cas d’espace mesio-distal réduit en secteur incisif.

Wij bedanken u voor het vertrouwen dat u ons geeft door te kiezen om te werken met de implantaatoplossing Axiom ® Multi Level ® .

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez en choisissant de travailler avec la solution implantaire Axiom ® Multi Level ® .

Dit document bevat de nodige informatie voor het gebruik van het apparaat Axiom ® Multi Level ® doorheen de specifieke herstellingsprotocols aan de systemen Axiom ® Bone Level en Axiom ® Tissue Level , evenals het geheel van de lijst van componenten.

Ce document contient les informations nécessaires à l’utilisation du dispositif Axiom ® Multi Level ® au travers des protocoles de restaurations spécifiques aux systèmes Axiom ® Bone Level et Axiom ® Tissue Level , ainsi que l’ensemble du listing des com

Axiom ® Multi Dutch to French Translation examples

Het systeem Axiom ® Multi Level ® is uitsluitend bestemd voor de vervanging van ontbrekende tanden.

Le système Axiom ® Multi Level ® est exclusivement destiné au remplacement de dents manquantes.

De instructies in dit document detailleren de verschillende fases van de chirurgische interventie en de prothetische restauratie van toepassing met het systeem Axiom ® Multi Level ® .

Les instructions développées dans ce présent document détaillent les différentes phases de l’intervention chirurgicale et de la restauration prothétique à mettre en œuvre avec le système Axiom ® Multi Level ® .

Het gebruik van de componenten Axiom ® Multi Level ® is enkel bestemd voor artsen die voorafgaand opgeleid werden in implant- en prothetische technieken en die uitgerust zijn voor dit soort interventie.

L’utilisation des composants Axiom ® Multi Level ® s’adresse seulement aux praticiens préalablement formés aux techniques implantaires et prothétiques et équipés pour ce type d’intervention.

Het gebruik van het chirurgische en prothetische systeem Axiom ® Multi Level ® wordt exclusief gerealiseerd met de originele componenten en instrumenten, volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

L’utilisation du système chirurgical et prothétique Axiom ® Multi Level ® est réalisée exclusivement avec les composants et instruments d’origine, selon les recommandations du fabricant.

Het gebruik van het apparaat Axiom ® Multi Level ® is niet aangepast voor het gebruik op dieren.

L’utilisation du dispositif Axiom ® Multi Level ® n’est pas adaptée à une utilisation sur animal.

Anthogyr behoudt zich het recht voor om de technische karakteristieken van het product te wijzigen en om ontwikkelingen of verbeteringen aan te brengen aan het systeem Axiom ® Multi Level ® zonder voorafgaande kennisgeving.

Anthogyr se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits et d’apporter des évolutions ou des améliorations au système Axiom ® Multi Level ® sans préavis.

Het systeem Axiom ® Multi Level ® is niet compatibel met andere systemen van Anthogyr en zijn concurrenten.

Le système Axiom ® Multi Level ® n’est pas compatible avec les autres systèmes Anthogyr et concurrents.

In perfecte harmonie en in de continuïteit van alles dat al werd voorgesteld tot vandaag, opent het gamma Axiom ® Multi Level ® de omvang van mogelijkheden door een totale comptabiliteit voor te stellen tussen de filosofieën Bone Level en Tissue Level .

En harmonie parfaite et dans la continuité de tout ce qui a été proposé jusqu’à présent, la gamme Axiom ® Multi Level ® ouvre l’étendue des possibles en proposant une compatibilité totale entre les philosophies Bone Level et Tissue Level .

E. Apico-coronaire positionering van de implantaten AXIOM ® Multi Level ®

E. Positionnement apico-coronaire des implants AXIOM ® Multi Level ®

CHIRURGISCHE KIT AXIOM ® MULTI Level ® COMPACT EN GEMEENSCHAPPELIJK aan de implantaten Axiom ® BL en Axiom ® TL

TROUSSE DE CHIRURGIE AXIOM ® MULTI Level ® COMPACTE ET COMMUNE aux implants Axiom ® BL et Axiom ® TL

Axiom ® Multi Translation in French

Een omkeerbare ratelhendel is beschikbaar in de chirurgische kit Axiom ® Multi Level ® (Ref. INMODOPS3 ) .

Une clé à cliquet réversible est disponible dans la trousse de chirurgie Axiom ® Multi Level ® (Réf. INMODOPS3 ) .

Elk instrument specifiek bestemd voor een diameter van een implantaat Axiom ® Multi Level ® is herkenbaar aan een kleurcode-identificatie.

Chaque instrument terminal spécifique à un diamètre d’implant Axiom ® Multi Level ® est identifiable par le code couleur d’identification.

Het chirurgische protocol Axiom ® Multi Level ® voorziet een sub-crestale positionering van het implantaat van 0.5 mm.

Le protocole chirurgical Axiom ® Multi Level ® prévoit un positionnement sous-crestal de l’implant de 0.5mm.

De markeringen op de behuizing van het meetinstrument komen overeen met de lengtes van het behuizingsgedeelte van het gamma implantaten Axiom ® Multi Level ® :

Les marquages situés sur le corps de la jauge correspondent aux longueurs de la partie corps de la gamme d’implants Axiom ® Multi Level ® :

Chirurgische kit Axiom ® Multi Level

Trousse de chirurgie Axiom ® Multi Level

Chirurgische kit Axiom ® Multi Level ® leeg

Trousse de chirurgie Axiom ® Multi Level ® vide

De Gehoekte Toegang is beschikbaar voor Simeda®-protheses op Anthogyr-implantaten met Multi-Unit Axiom®-stiften en op de inLink®-verbinding, de exclusieve verbinding die de kern van de Axiom® Multi Level®-oplossing vormt.

L’Accès Angulé est disponible pour prothèses Simeda® sur implants Anthogyr avec piliers Multi-Unit Axiom® et sur connexion inLink®, la connexion exclusive au cœur de la solution Axiom® Multi Level®.

Anthogyr is de partner voor de volledige tandrestauratie ten dienste van de chirurgen-tandartsen en de prothesebouwers met zijn gamma’s Axiom® Multi Level® et Simeda®.

Anthogyr est le partenaire de la restauration complète de la dent au service des chirurgiens-dentistes et des prothésistes avec ses gammes Axiom® Multi Level® et Simeda®.

Wordt het merk dat is toegewijd aan de implantaire platformen Anthogyr, meer bepaald voor het gamma Axiom® Multi Level® .

 devient la marque dédiée aux plateformes implantaires Anthogyr, notamment pour la gamme Axiom® Multi Level® .

Anthogyr is de partner voor de volledige tandrestauratie ten dienste van de chirurgen-tandartsen en de prothesebouwers met zijn gamma’s Axiom® Multi Level® en Simeda®.

Anthogyr is de partner voor de volledige tandrestauratie ten dienste van de chirurgen-tandartsen en de prothesebouwers met zijn gamma’s Axiom® Multi Level® et Simeda®.

Axiom Multi Level -implantaatoplossingen

Solutions implantaires Axiom Multi Level

- Steunkit Axiom Multi Level

- Kit de butées Axiom Multi Level

Axiom Multi Level -protheseoplossingen

Solutions prothétiques Axiom Multi Level

- Prothesekit Axiom Multi Level

- Kit de prothèses Axiom Multi Level

In het hart van de oplossing   Axiom® Multi Level® bestaat inLink® uit een fixatieslot en een borgring in specifiek gefabriceerde behuizing.

Au cœur de la solution   Axiom® Multi Level® inLink® se compose d’un verrou de fixation et d’une bague de maintien dans un logement spécifiquement usiné.

Chirurgische kits Axiom® Multi Level®

Kit de chirurgie Axiom® Multi Level®

De chirurgische kit Axiom® Multi-Level® is geschikt voor de implantaten Axiom® TL Tissue Level en Axiom® BL Bone Level.

Le kit de chirurgie Axiom® Multi-Level® est commun aux implants Axiom® TL Tissue Level et Axiom® BL Bone Level.

Kit kogellagers Axiom ® Multi Level ® om de chirurgische handeling te beveiligen

Kit de butées Axiom ® Multi Level ® pour sécuriser le geste chirurgical

Profielen Axiom® Multi Level® REG & PX

Profils Axiom® Multi Level® REG & PX

2 profielen voor de implantaten van de oplossing Axiom® Multi Level®

2 profils pour les implants de la solution Axiom® Multi Level®

Anthogyr stelt een geheel van hulpmiddelen voor de chirurgie voor, waarbij de implantaatoplossing Axiom® Multi Level® gebruikt wordt.

Anthogyr propose un ensemble d’ancillaires pour les chirurgies utilisant la solution implantaire Axiom® Multi Level®.

De chirurgische kit Axiom Multi Level® laat de plaatsing toe van de implantaten Axiom® BL, Bone Level en Axiom® TL, Tissue Level .

Les kits de chirurgie Axiom Multi Level® permettent de poser des implants Axiom® BL, Bone Level et Axiom® TL, Tissue Level .

Om de chirurgie op implantaten Axiom® BL et Axiom® TL te beveiligen, bestaat er een kit met kogellagers voor boren Axiom® Multi Level®.

Pour sécuriser la chirurgie sur implants Axiom® BL et Axiom® TL, il existe un kit de butées pour forets Axiom® Multi Level®.

Met Axiom® Multi Level®, geniet u van een grote flexibiliteit in gebruik dankzij compatibele chirurgische oplossingen.

Avec Axiom® Multi Level®, bénéficiez d’une grande souplesse d’utilisation grâce à des solutions chirurgicales compatibles .

Beveiliging: kit van kogellagers gerelateerd aan de chirurgische set Axiom® Multi Level®

Sécurité : kit de butées associées à la trousse de chirurgie Axiom® Multi Level®

Load More

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.