No full match results found, here are some results that partially match your query.

sicheren Zustand z B Finnish Translation examples

Ein Gerät befindet sich im sicheren Zustand (ON).

Laite on turvallisessa tilassa (PÄÄLLÄ).

Ein Ausgang der Sicherheitssteuerung befindet sich im sicheren Zustand (ON), jedoch ist die zeitverzögerte Abschaltung des Ausgangs in den unsicheren Zustand (OFF) bereits eingeleitet.

Turvaohjauksen uloskäynti on turvallisessa tilassa (PÄÄLLÄ), mutta aikaviivästetty uloskäynnin sammutus on kuitenkin juuri käynnistetty epävarmaan tilaan (POIS).

Das Gerät ist bereit in den sicheren Zustand (ON) zu wechseln.

Laite on valmis vaihtamaan turvalliseen tilaan (PÄÄLLE).

Das Gerät konnte nicht in den sicheren Zustand (ON) wechseln, da die Sicherheitssteuerung einen fehlerhaften Zustand bei der Auswertung des zweikanaligen Geräts erkannt hat.

Laite ei voinut vaihtaa turvalliseen tilaan (PÄÄLLE), koska turvaohjaus tunnisti virhetilan kaksikanavaisen laitteen analysoinnissa.

Sollte es nicht möglich sein in den sicheren Zustand zu wechseln, so ist das Gerät defekt.

Jos ei ole mahdollista vaihtaa turvalliseen tilaan, laite on viallinen.

sicheren Zustand z B Dutch to Finnish Translation examples

Wenn eine Schutztür nur entriegelt ist, so können sich Ausgänge der Sicherheitssteuerung in diesem Zustand befinden.

Kun suojaovi on avattu, turvaohjauksen uloskäynnit voivat olla tässä tilassa.

Wenn in der Abschaltliste ein Gerät eine Abschaltung verursacht hat, so kann sich dieses Gerät in diesem Zustand befinden.

Jos laite on aiheuttanut sammutuksen sammutusraportissa, tämä laite saattaa olla tässä tilassa.

Ein Gerät befindet sich im unsicheren Zustand (OFF).

Laite on epävarmassa tilassa (POIS).

Bringen Sie dieses Gerät wieder in den sicheren Zustand (z.B. Schutztür schließen).

Tuo tämä laite jälleen turvalliseen tilaan (esim. sulje suojaovi).

Einige Geräte sind im Produktionsbetrieb nicht im sicheren Zustand (z.B. Tipptaster, Betriebsartenwahlschalter).

Jotkut laitteet eivät ole tuotantokäytössä turvallisessa tilassa (ryömintäpainike, käyttötapojen valintakytkin).

Die Sicherheitssteuerung hat einen Fehler erkannt und befindet sich im Zustand "Fehlerverriegelung".

Turvaohjaus on tunnistanut virheen ja on tilassa "virhelukitus".

Wenn seit dem Einschalten der Sicherheitssteuerung keine Abschaltung des sicheren Ausgangs stattgefunden hat, so werden in der Abschaltliste alle Geräte grau dargestellt!

Jos turvaohjauksen päällekytkennän jälkeen ei ole tapahtunut turvallisen uloskäynnin sammuttamista, näkyvät kaikki laitteet sammutusluettelossa harmaina!

Dieses Gerät verursachte die letzte Abschaltung eines sicheren Ausgangs der Sicherheitssteuerung.

Tämä laite aiheutti viimeisen turvallisen turvaohjauksen uloskäynnin sammutuksen.

Beachten Sie die Anzeigen des aktuellen ASI-Bus Zustandes, da sich der Zustand in der Zwischenzeit geändert haben könnte!

Tarkasta nykyisen ASI-väylän tilan näytöt, sillä tila on voinut sillä välin muuttua!

Beachten Sie die Anzeigen des aktuellen Profibus-Zustandes, da sich der Zustand in der Zwischenzeit geändert haben könnte!

Noudata ajankohtaisen Profibus-tilan näyttöjä, sillä tila on saattanut muuttua välillä!

sicheren Zustand z B Translation in Finnish

Beachten Sie die Anzeigen des aktuellen Profinet-Zustandes, da sich der Zustand in der Zwischenzeit geändert haben könnte!

Noudata ajankohtaisen Profinet-tilan näyttöjä, sillä tila on saattanut muuttua välillä!

Beachten Sie die Anzeigen des aktuellen DeviceNet-Zustandes, da sich der Zustand in der Zwischenzeit geändert haben könnte.

Noudata ajankohtaisen DeviceNet-tilan näyttöjä, sillä tila on saattanut muuttua välillä.

Beachten Sie die Anzeigen des aktuellen Ethernet-IP-Zustandes, da sich der Zustand in der Zwischenzeit geändert haben könnte.

Noudata ajankohtaisen Ethernet-IP-tilan näyttöjä, sillä tila on saattanut muuttua välillä.

Beachten Sie die Anzeigen des aktuellen Powerlink-Zustandes, da sich der Zustand in der Zwischenzeit geändert haben könnte.

Noudata ajankohtaisen Powerlink-tilan näyttöjä, sillä tila on saattanut muuttua välillä.

Beachten Sie die Anzeigen des aktuellen X2X-Link-Zustandes, da sich der Zustand in der Zwischenzeit geändert haben könnte.

Tarkastele nykyisen X2X-linkkitilan näyttöjä, sillä tila on voinut muuttua tällä välin.

Der Ladezustand der Batterie ist für einen sicheren Betrieb der Maschine unzureichend.

Pariston lataustila on riittämätön koneen varmaa käyttöä varten.

Beachten Sie die Anzeigen des aktuellen Zustandes der Sicherheitssteuerung, da sich der Zustand in der Zwischenzeit geändert haben könnte!

Ota nykyisen turvaohjauksen tilan näytöt huomioon, sillä tila on voinut sillä aikaa muuttua!

Prüfen Sie dort den Zustand der Sicherheitssteuerungen sowie den Status der Verbindungen.

Tarkista turvatarkastuksen sekä yhteyden tila.

Dadurch sind alle sicheren Ausgänge an der Sicherheitssteuerung abgeschaltet.

Täten kaikki tuvaohjauksen turvalähdöt on kytketty pois.

- Stoppen Sie das Gerät durch Wegnahme der Reglersperre oder versetzen Sie das Gerät in den "Sicheren Halt".

- Pysäytä laite ottamalla säädinsuljin pois tai aseta laite "varman pysäytyksen" tilaan.

Der MoviGear-Antrieb besitzt einen Eingang zur sicheren Abschaltung (STO).

MoviGear-käyttölaite sisältää tulon turvalliseen poiskytkentään (SEIS).

Der Status dieses sicheren Eingangs wird über den Bus zur PLC übertragen.

Tämän turvallisen tulon tila siirretään väylän kautta PLC:hen .

In der PLC wird der Zustand des sicheren Eingangs mit dem Zustand des Not-Aus verglichen.

PLC:ssä turvallisen tulon tilaa verrataan hätä-seis-tilaan.

- Überprüfen Sie den Zustand des Slaves (es dürfen keine Slaves einen Fehler haben).

- Tarkasta slaven tila (missään slavessa ei saa olla virheitä).

In diesem Zustand werden keine Parameter akzeptiert.

Tässä tilassa ei hyväksytä parametreja.

Die Rückmeldungen des Kanal A und des Kanal B hatten unterschiedliche Zustände.

A- ja B-kanavien palautteilla on erilaiset tilat.

Die Rückmeldung des Kanals A hat einen unterschiedlichen Zustand zu Kanal B.

A-kanavan palautteella on erilainen tila kanavaan B.

Die Rückmeldung des Kanals B hat einen unterschiedlichen Zustand zu Kanal A.

B-kanavan palautteella on erilainen tila kanavaan A.

Ein oder beide Kanäle A und B des gemeldeten Gerätes haben einen Querschluss oder einen Kurzschluss.

Yhdellä tai useammalla ilmoitetun laitteen kanavista A tai B on ristikytkentä tai oikosulku.

Bringen Sie das Gerät wieder in den sicheren Zustand.

Tuo tämä laite jälleen turvalliseen tilaan.

Die Kanäle A/B des Gerätes hatte einen Kurzschluss/Querschluss.

Laitteen A/B-kanavissa oli oikosulku/ristikytkentä.

Der Zustand wird bis zum Rücksetzen gespeichert.

Tila tallennetaan, kunnes se palautetaan.

Ein Gerät befindet sich im sicheren Zustand (ON)

Laite on turvallisessa tilassa (PÄÄLLÄ)

Load More

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.