Introduction

Welcome to tmxpro.net, your search engine for professional translations of sentences & examples. In tmxpro.net you can search among millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators in many pairs.

un autre exemple Swedish translation examples

Un autre exemple de réalisation concerne un procédé de croissance des na ...

Ett annat exempel på en utföringsform avser ett förfarande att växa nanotrådar på ett substrat innefattande; att inkorporera minst en halvledarnanopartikel i ett nanohål, att växa ett epitaxiellt kris ...

Dans un autre exemple de mode de réalisation, une couche très mince de 0,2 à 1 nm de silicium ou de nitrure de silicium peut être déposée pour passiver un nanofil dans ...

I ett annat exempel på en utföringsform kan ett mycket tunt lager 0.2 - 1 nm kisel eller kiselnitridlager-vara deponerat för att passivera en nanotråd under ett oxidlager.

Load More
il y a Swedish translation examples

Il y a donc lieu de considérer qu’il s’agissait d’un mouvement entre les patrimoines personnels des concubins, qui pourra être rétabli par le jeu d’une créance entre eu ...

Det måste därför anses att detta var en rörelse mellan sambors personliga tillgångar, vilka skulle kunna återupprättas genom samspelet mellan anspråk mellan dem.

autoprotolyse de l'eau signifie que l'équilibre chimique, K = [H 3 O + ...

Vattnets autoprotolys innebär att den kemiska jämvikten, K = [H3O+][OH-]/[H2O]2 förskjuts linjärt ca 2 enheter för pKw i intervallet 0-25{\field {\fldinst SYMBOL}}C. Därför finns det en osäkerhet i in ...

Load More
contact avec les Swedish translation examples

• Eviter tout contact avec les yeux afin de prévenir toute irritation et dommage potentiel au niveau de la cornée.

• Undvik all ögonkontakt för att förhindra irritation och risk för skada på hornhinnan.

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau.

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.

Load More
contact avec ledit Swedish translation examples

La ladite partie dopée N du substrat (501a) est en contact avec lesdits nanofils dopés n (400a) et en contact avec ledit élément allongé le terminalelektroden (500a, 60 ...

och i vilken den nämnda n-dopade delen av substratet (501a) är i kontakt med den nämnda n-dopade nanotråden (400a) och i kontakt med den nämnda avlånga terminalelektroden (500a, 600a), och i vilken de ...

Pour ce qui est de ladite partie dopée N du substrat (501a), elle est en contact avec ledit nanofil dopé n (400a) et en contact avec ledit

och i vilken den nämnda n+ -dopade delen av substratet (501a) är i kontakt med den nämnda n-dopade nanotråden (400a) och i kontakt med den nämnda avlånga terminalelektroden (500a, 600a), och i vilken ...

Load More
de la maison Swedish translation examples

Monsieur RAHE a financé l’intégralité du prix d’achat de la maison.

Herr RAHE finansierade hela inköpspriset på huset.

Le paiement intégral du prix d’achat de la maison apparaît sur le relevé de compte de Monsieur RAHE du 23 avril 2015 (pièce n°2), sur lequel apparaît un débit du montan ...

Hela betalningen av inköpspriset för huset framgår av räkenskapsförklaringen från herr RAHE den 23 april 2015 (objekt nr 2), där en debitering av det exakta köpeskillingsbeloppet, dvs. 210 350,00 euro ...

Load More
de Monsieur RAHE Swedish translation examples

Le paiement intégral du prix d’achat de la maison apparaît sur le relevé de compte de Monsieur RAHE du 23 avril 2015 (pièce n°2), sur lequel apparaît un débit du montan ...

Hela betalningen av inköpspriset för huset framgår av räkenskapsförklaringen från herr RAHE den 23 april 2015 (objekt nr 2), där en debitering av det exakta köpeskillingsbeloppet, dvs. 210 350,00 euro ...

L’acte de vente précise que la moitié du prix d’achat, soit la somme de cent-cinq mille cent soixante-quinze euros (105.175,00 €) provenait de la succession du père de Monsieu ...

Försäljningsavtalet anger att hälften av köpeskillingen, det vill säga summa etthundrafemtusen etthundrasjuttiofem euro (105 175,00 euro), kom från arvet från herr RAHEs far.

Load More