Introduction

Welcome to tmxpro.net, your search engine for professional translations of sentences & examples. In tmxpro.net you can search among millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators in many pairs.

can be used Swedish translation examples

Specify which general export formats can be used.

Ange vilka generella exportformat som kan användas.

1) Shorten the training time for new employees. 2) Provide support during supervision of newly qualified personnel. 3) Making basic education in the System for National Train Guidance more efficient b ...

1) Förkorta utbildningstiden för nyanställd. 2) Ge ett stöd vid handledning av nyutbildad. 3) Göra grundutbildningen i Systement för Nationell Tågledning effektivare då en simulerad utbildningsmiljö k ...

Load More
Press to select Swedish translation examples

(1) Press to select the text field.

(1) Tryck på för att markera textfältet.

If necessary, press to select the destination you want to delete and the ...

Om det behövs trycker du på för att välja den mottagare du vill radera och trycker sedan på . Välj [ ] och tryck sedan på .

Load More
bottom of the Swedish translation examples

The requested cost is calculated at the bottom of the appendix once Appendix 1D has been completed.

Den efterfrågade summan framgår efter ifyllnad av bilaga 1D längst ner i bilagan.

Note: The prices for fields highlighted in yellow are automatically added up at the bottom of the appendix.

OBS Priserna för gulmarkerade fält summeras automatiskt längst ner i bilagan.

Load More
the Swedish translation examples

This document describes the requirements and conditions for the execution of the system delivery project ...

Detta dokument beskriver krav och förutsättningar som gäller för genomförandet av systemleveransprojektet (Grundinstallation).

the supplier's main obligation is stated in the Main Document of the System Delivery Agreement.

Leverantörens huvudsakliga övergripande åtagande framgår av Systemleveransavtalets Huvuddokument.

Load More
click Swedish translation examples

Once they have connected the chair to the system, they can easily click up the manual for that particular chair.

När de anslutit stolen till systemet kan de lätt klicka fram bruksanvisningen för just den stolen.

They enter the system and click to open the memo about profylaxis of contracture which the physiotherapist wrote.

De går in i systemet och klickar fram PM om kontrakturprofylax som sjukgymnasten skrivit.

Load More
you want to Swedish translation examples

If you want to look at a value somewhere among the listed readings you log on to the system and click on the frequent readings and can get all the uploaded values ??at ...

Vill man titta på ett värde någonstans mellan det noterade avläsningarna går man in i systemet och klickar på tätare mätvärden och kan då få upp alla intankade värden med en minuts mellanrum.

Affect how often you want to display different data

Påverka hur ofta man vill ha visning av olika data

Load More