Introduction

Welcome to tmxpro.net, your search engine for professional translations of sentences & examples. In tmxpro.net you can search among millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators in many pairs.

Select Norwegian translation examples

1) Select “Panoramic Collages”

1) Velg “Panoramic Collage”

2) Select print size and orientation

2) Velg utskriftsstørrelse og orientering

Load More
and Norwegian translation examples

Scientific conclusions and grounds for the variation to the terms of the Marketing Authorisation(s)

Vitenskapelige konklusjoner og grunnlag for endring i vilkårene for markedsføringstillatelsen(e)

PRAC reviewed post-marketing cases indicative of high output cardiac failure in association with epoprostenol and found cases of re-challenge a ...

PRAC gjennomgikk i etterkant markedsføring av tilfeller som indikerte høy-output hjertesvikt i forbindelse med epoprostenol og fant tilfeller av re-challenge og de-challenge samt noen tilfeller som op ...

Load More
is Norwegian translation examples

Furthermore, vasodilation resulting in compensatory increases in cardiac output is considered the most likely potential mechanisms for high output cardiac failure in as ...

Videre anses vasodilasjon som resulterer i kompenserende økning i hjerte-output som de mest sannsynlige potensielle mekanismer for høy-output hjertesvik i forbindelse med epoprostenol.

PRAC therefore concluded that there is sufficient evidence to warrant an update to section 4.8 of the SmPC and section 4 of the PL.

PRAC konkluderte derfor med at det foreligger tilstrekkelige bevis for å anbefale en oppdatering av pkt. 4.8 i SPC og pkt. 4 i PL.

Load More
press to select Norwegian translation examples

OR ?Press > to select EXTERNAL for your system speed dials and then press

ELLER ?Trykk > for å velge EKSTERNT for kortnumre og trykk deretter .

(1) Press to select the text field.

(1) Trykk for å velge tekstfeltet.

Load More
click Norwegian translation examples

Click on frames.

Klikk på rammer.

Click on import files

Klikk på import files (importer filer)

Load More
the Norwegian translation examples

Scientific conclusions and grounds for the variation to the terms of the Marketing Authorisation(s)

Vitenskapelige konklusjoner og grunnlag for endring i vilkårene for markedsføringstillatelsen(e)

Taking into account the PRAC Assessment Report on the PSUR(s) for epoprostenol, the scientific conclusio ...

Basert på evalueringsrapporten fra PRAC av (PSUR) for epoprostenol, er de vitenskapelige konklusjonene som følger:

Load More