Introduction

Welcome to tmxpro.net, your search engine for professional translations of sentences & examples. In tmxpro.net you can search among millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators in many pairs.

have permission to Estonian translation examples

You do not have permission to create issues on this JIRA server.

Teil pole õiguseid selles JIRA serveris probleeme luua.

You do not have permission to see this

Teil puudub luba selle nägemiseks

Load More
you want to Estonian translation examples

Copy any changes you want to keep, then refresh the page to continue editing.

Kopeerige kõik muudatused, mida tahate alles jätta, siis värskendage lehte, et jätkata muutmist.

What do you want to know about ?

Mida te soovite teada saada kohta?

Load More
could not be Estonian translation examples

Could not start Confluence because a database connection could not be acquired.

Ei saanud Confluence’i käivitada, kuna andmebaasi ühendust ei saadud.

Your license details could not be updated because the license you entered is invalid.

Teie litsentsi andmeid ei saanud uuendada, kuna teie sisestatud litsents on vigane.

Load More
Team Calendars Estonian translation examples

Team Calendars - JIRA sub-calendars

Meeskonna kalendrid - JIRA alam-kalendrid

We''ve just installed Team Calendars

Paigaldasime just Meeskonna kalendrid

Load More
the Atlassian Marketplace Estonian translation examples

Be sure to leave feedback in the Atlassian Marketplace

Jätke kindlasti tagasisidet Atlassian Turuplatsil

All add-ons available from the Atlassian Marketplace.

Kõik pluginad saadaval Atlassian Turuplatsil.

Load More
the remote application Estonian translation examples

OAuth has been disabled, but you have to remove this application as a consumer of the remote application manually.

OAuth on välja lülitatud, kuid te peate selle rakenduse eemaldama kaugrakenduse tarbijana manuaalselt.

The remote application, '''', is running an older version of the

Kaugrakendus, '''', kasutab Rakenduste Lingi lisandmooduli vanemat versiooni.

Load More