personnel Danish Translation examples

Customer and its personnel may access or use the Service only after it has accepted the terms and conditions of this Agreement and obtained applicable Microsoft user credentials (“ Organization ID ”).

Kunden og dennes personale må kun få adgang til eller bruge Servicen efter accept af vilkårene i denne aftale og efter at have modtaget anvendelige Microsoft-brugeroplysninger (“ Organisations-ID ”).

Each of Customer’s personnel may need a separate Organization ID.

Hvert af Kundens personale kan have brug for et separat Organisations- ID.

The Organization ID may be subject to a separate agreement between Microsoft and Customer, or between Microsoft and each of Customer’s personnel, as applicable.

Organisations-ID’et kan være underlagt en særskilt aftale mellem Microsoft og Kunden, eller mellem Microsoft og hvert af Kundens personale alt efter, hvad der er relevant.

Customer will, and will instruct its personnel to, keep its and their Organization IDs confidential.

Kunden skal og vil også instruere sit personale til at beholde sit og deres organisations ID'er fortroligt.

Microsoft will not be liable for any loss resulting from an unauthorized person using the Organization IDs, passwords, or any assigned credentials or tokens of Customer or its personnel.

Microsoft er ikke ansvarlig for tab som følge af en uautoriseret person, der bruger organisationens ID’er, adgangskoder eller eventuelle tildelte legitimationsoplysninger eller tokens fra Kunden eller dennes personale.

personnel English to Danish Translation examples

Subject to the terms of this Agreement, Microsoft grants Customer a limited, non-transferable, non-exclusive, revocable license under Microsoft’s copyrights, to access and use (and to permit Customer’s personnel to access and use) the Service, solely during the term of this Agreement.

Med forbehold for betingelserne i denne aftale giver Microsoft Kunden en begrænset, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, tilbagekaldelig licens under Microsofts ophavsret til udelukkende at få adgang til og bruge (og tillade Kundens personale adgang til og bruge) Servicen i denne aftales løbetid.

If Microsoft makes a commercial version available, Customer must enter into a separate agreement if it wishes to access and use (or allow its personnel to access and use) the Dynamics 365 for Financials Service and nothing in this Agreement is meant to suggest otherwise.

Hvis Microsoft stiller en kommerciel version til rådighed, skal Kunden indgå en separat aftale, hvis denne ønsker at få adgang til og bruge (eller lade sit personale få adgang til og bruge) Dynamics 365 for Financials Service, og intet i denne aftale er beregnet til at foreslå andet.

Customer (and its personnel) may use the Service only to evaluate and test them for suitability to meet Customer’s future business needs.

Kunden (og dennes personale) må kun bruge Servicen til at evaluere og teste den for at opfylde Kundens fremtidige forretningsbehov.

All such use is subject to Customer (and its personnel) complying with this Agreement and any applicable policies and procedures Microsoft designates (which may include Service usage limits) as specified in this Agreement or the Service documentation.

Enhver sådan brug er underlagt, at Kunden (og dennes personale), overholder denne Aftale og eventuelle gældende politikker og procedurer, som Microsoft angiver (som kan omfatte grænser for brug af Servicen) som angivet i denne Aftale eller Service dokumentationen.

Customer is solely responsible for any non-Microsoft software Customer or its personnel installs or uses with the Service.

Kunden er eneansvarlig for enhver anden Microsoft-software Kunde eller dennes personale installationer eller bruger med Servicen.

If Customer (including its personal) installs or uses any non-Microsoft software with the Service, Customer (and its personnel) may not do so in any way that would subject Microsoft’s IPR or technology to obligations beyond those included in this Agreement.

Hvis Kunden (herunder dennes personale) installerer eller bruger en anden Microsoft-software sammen med Servicen, må Kunden (og dennes personale) ikke gøre det på en måde, der ville underkaste Microsofts IPR eller teknologi til forpligtelser ud over dem, der er omfattet af denne Aftale.

For avoidance of doubt, nothing in this Agreement may be construed to prevent Microsoft from giving Customer access to the Customer Data of its personnel.

For at undgå tvivl må intet i denne Aftale fortolkes for at forhindre Microsoft i at give Kunden adgang til Kundedata fra dennes personale.

Microsoft may provide “sample” or “demonstration” data for Customer’s (and its personnel’s) testing of the Service, although Customer (and its personnel) may also enter its own sample data.

Microsoft kan levere ”eksempel-” eller ”demonstrations”data til Kundens (og dennes personales) afprøvning af Servicen, selvom Kunden (og dennes personale) også kan indtaste sine egne stikprøvedata.

As the Service is a pre-release, preview version and not suitable for production or “live” use, Customer (and its personnel) will not share any Customer Data with the Service other than fictitious data that does not pertain to any real businesses, real people, or real transactions.

Da Servicen er en pre-release, preview version og ikke egnet til produktion eller ”live” brug, kan Kunden (og dennes personale) ikke dele Kundedata med Servicen udover fiktive data, der ikke vedrører nogen reelle virksomheder, rigtige mennesker eller virkelige transaktioner.

The Service may enable Customer or its personnel to communicate with others and share or store various types of files, such as photos and documents.

Servicen kan gøre det muligt for Kunden eller dennes personale at kommunikere med andre og dele eller gemme forskellige typer af filer, såsom billeder og dokumenter.

personnel Translation in Danish

Customer is responsible for the Customer Data of Customer and its personnel and for the backup or deletion of such Customer Data.

Kunden er ansvarlig for Kundens og dets personales Kundedata og for sikkerhedskopiering eller sletning af sådanne Kundedata.

Subject to then-current functionality of the Service, Customer may delete its Customer Data, or the Customer Data of its personnel, from the Service.

Med forbehold for den aktuelle funktionalitet i Servicen kan Kunden slette sine eller dennes personales Kundedata fra Servicen.

Microsoft collects data about how Customer and its personnel interact with the Service.

Microsoft indsamler data vedrørende, hvorledes Kunden og dennes personale interagerer med Servicen.

This includes data about the performance of the Service, any problems Customer or its personnel experience with the Service, and the features Customer and its personnel use.

Dette omfatter data om Servicens udførelse, eventuelle problemer med Kunden eller dennes personales oplevelse med Servicen og de funktioner, som Kunden og dennes personale anvender.

This also includes data about the devices and the network Customer and its personnel use to connect to the Service (e.g., IP address, device identifiers, regional and language settings, operating systems and other software installed on a device, including product keys, and third-party software or service installed and used with the Service).

Dette omfatter også data om de enheder og det netværk, som Kunden og dennes personale anvender for at oprette forbindelse til tjenesten (f.eks. IP-adresse, enhedsidentifikatorer, regionale og sprogindstillinger, operativsystemer og anden software installeret på en enhed, herunder produktnøgler og tredje-part-software eller -service installeret og brugt sammen med Servicen).

By using the Service, Customer consents on its own behalf and on behalf of its personnel to Microsoft’s collection and usage of all such data.

Ved at bruge Servicen accepterer Kunden på eget ansvar og på vegne af dennes personale Microsofts indsamling og brug af alle sådanne data.

As between the parties and except for material that Microsoft licenses to Customer or its personnel that may be incorporated into Customer Data (such as images), Customer retains all right, title and interest in and to Customer Data.

Som mellem parterne og med undtagelse af materiale, som Microsoft licenserer til Kunden eller dennes personale, og som kan indarbejdes i Kundedata (f.eks. billeder), bevarer Kunden alle rettigheder, titel og interesse for og til Kundedata.

This Section 3.f may not be construed to apply to anything other than Customer Data (e.g., it does not apply to software, the Service, or anything else Microsoft may license to Customer and its personnel).

Dette afsnit 3.f må ikke fortolkes for at gælde for andet end Kundedata (det gælder f.eks. ikke for software, Servicen eller andet Microsoft kan licensere til Kunden og dennes personale).

Customer (including its personnel) may install and use on its devices any Client Software provided with, and part of, the Service, only for use with (and while Customer and its personnel have a right to access and use) the Service.

Kunden (herunder dennes personale) må installere og bruge sine Kunde-software, der leveres med og værende en del af Servicen, kun til brug sammen med (og mens Kunden og dennes personale har ret til at få adgang til og bruge) Servicen.

As between Customer and Microsoft, and for all purposes under this Agreement, any Client Software Microsoft may elect to provide, and that Customer (and its personnel) elect to install, access, or use, are deemed part of the Service and subject to all terms of this Agreement.

Som mellem Kunden og Microsoft og for alle formål i henhold til denne Aftale kan enhver Kunde-software, som Microsoft vælger at levere, og som Kunden (og dennes personale) vælger at installere, få adgang til eller bruge, anses for at være en del af Servicen og underlagt alle vilkårene i denne Aftale.

During such periods, Customer (and its personnel) may be unable to access or use all or parts of the Service and some or all Customer Data may be deleted.

Under sådanne perioder kan Kunden (og dennes personale) ikke få adgang til eller bruge alle eller dele af Servicen, og nogle eller alle Kundedata kan blive slettet.

( ) becomes publicly known through no wrongful act; ( ) Customer (or its personnel) received from a third party who did not breach confidentiality obligations; or ( ) Customer (or its personnel) developed independently.

( ) bliver offentligt kendt gennem en korrekt handling; ( ) Kunden (eller dennes personale) har modtaget fra en tredjepart, der ikke overtrådte fortrolighedsforpligtelser ( ) Kunden (eller dennes personale) har udviklet uafhængigt.

Customer (and its personnel) may not disclose Confidential Information to any third party for five years after its initial use, of the Service, whichever is first.

Kunden (og dennes personale) må ikke videregive fortrolige oplysninger til nogen tredjepart i fem år efter den første brug af Servicen, alt efter hvad der er først.

( ) it has, will obtain, and will maintain all necessary rights to the Customer Data (and anything else it (or its personnel) uses in relation to the Service); and ( ) its (and its personnel’s) use of such Customer Data (or anything else it uses in relation to the Service) does not infringe (or, as applicable, misappropriate) any third-party IPR.

( ) denne har, vil indhente og opretholder alle nødvendige rettigheder til Kundedata (og alt andet hvad denne (eller dennes personale) bruger i forhold til Servicen) og ( ) dennes (og dennes personales) brug af sådanne Kundedata (eller alt andet, det bruger i forbindelse med Servicen) ikke overtræder (eller, hvis det er relevant, upassende) tredjeparts IPR.

( ) Customer’s (or its personnel’s) use of the Service in breach of this Agreement; or ( ) anything not provided by Microsoft that Customer (or its personnel) may elect to use with the Service (including any data, software, or services), including any claim that any such materials or information misappropriate or infringe any third-party IPR.

( ) Kundens (eller dennes personales) brug af Servicen i strid med denne Aftale; eller ( ) alt ikke leveret af Microsoft, som Kunden (eller dennes personale) må vælge at bruge sammen med Servicen (inklusive data, software eller tjenester), herunder ethvert krav om, at sådanne materialer eller oplysninger misbruger eller krænker tredjeparts immaterielle rettigheder.

If Customer does not agree to any modification, Customer (and its personnel) must immediately discontinue using the Service; continued use constitutes acceptance of the modified Agreement.

Hvis Kunden ikke accepterer ændringen, skal Kunden (og dennes personale) straks afbryde brugen af Servicen. Fortsat anvendelse udgør accept af den ændrede Aftale.

authorized service personnel

autoriserede servicepersonale

Please consult authorized service personnel in order to use this function.

Kontakt venligst autoriseret servicepersonale for at bruge denne funktion.

supply of continuing education for both social professionals as well as health care personnel.

udbud af efter- og videreuddannelser for såvel socialfagligt som sundhedsfagligt personale.

or even shorter C-34. Operation shall be performed by qualified personnel only.

eller endnu kortere C-34. Betjening må kun udføres af kvalificeret personel.

Repairs to the C-34 may only be carried out by IHC HYDROHAMMER maintenance personnel or other persons, recognised by

Reparationer på C-34 må kun udføres af IHC HYDROHAMMER’s vedligeholdelsespersonale eller andre personer, der er anerkendt af

Repairs to the printer set may only be carried out by IHC HYDROHAMMER maintenance personnel or other persons, recognised by IHC HYDROHAMMER as qualified.

Reparationer på printeren må kun udføres af IHC HYDROHAMMER’s vedligeholdelsespersonale eller andre personer, der er anerkendt af IHC HYDROHAMMER som værende kvalificerede.

Communicate any issues that are identified to appropriate Biogen Idec personnel, including Legal, Corporate Compliance, and Finance

Meddeler om alle problemer, som identificeres, til korrekt Biogen Idec-personel, herunder Retsafdelingen, Erhvervscompliance samt Finans

Discuss any questions or concerns about safety and health with [2]Global EHS personnel, [3]your local Compliance, Legal, or Human Resources partners

Bør du diskutere eventuelle spørgsmål eller bekymringer omkring sikkerhed og sundhed med [2]Globalt EHS-personel [3]eller dine lokale Compliance-, Rets- eller HR-partnere

Biogen Idec expects all personnel to adhere to a simple standard:

Biogen Idec forventer, at al personel overholder en simpel standard:

HYDRAULIC POWER PACK P-175-A by qualified personnel.

HYDRAULISK STRØMFORSYNING P-175-A af kvalificeret personel.

Only qualified personnel may operate or maintain the machine.

Kun kvalificeret personel må betjene eller vedligeholde maskinen.

* These items are only to be carried out by authorised personnel, at least once every other year, independent of the number of running hours.

* Disse punkter skal kun udføres af autoriset personel, mindst en gang om året, afhængig af antallet af driftstimer.

This is necessary because this machine has several moving objects that can cause danger to the personnel that are working with this machine.

Dette er nødvendigt, fordi denne maskine har flere bevægelige dele, der kan medføre fare for personalet, der arbejder med denne maskine.

Operation and maintenance shall be performed by qualified personnel only.

Betjening og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificeret personel.

Managing a surveillance system and access control system separately can result in repetitive work. Surveillance Station also works with specialized camera hardware features and even selected door controller equipment, allowing security personnel to manage

Administration af et overvågningssystem og et adgangskontrolsystem separat kan resultere i gentaget arbejde. Surveillance Station arbejder også med specialiseret kamera hardwarefunktioner og endda udvalgt dørkontroludstyr, hvilket gør det muligt for sikke

Improved efficiency, performance, and viewing experience when streaming multiple video feeds on Windows or Mac. The portable version allows security personnel to monitor multiple locations, and manage deployment without installation.

Forbedret effektivitet, ydeevne og visningsoplevelse, når der streames flere video feeds på Windows og Mac. Den bærbare version giver sikkerhedspersonalet mulighed for at overvåge flere lokaliteter og styre implementering uden installation.

Door controllers can be paired with selected IP cameras, allowing security personnel to remotely manage building entrances with the corresponding videos, centralize access logs/recordings, and edit cardholders' profiles in one user-friendly management por

Dørkontrollere kan parres med valgte IP-kameraer og give sikkerhedspersonale mulighed for at fjernstyre indgange til bygninger med tilsvarende videoer, centralisere adgangslog/optagelser og redigere kortholderes profiler i en brugervenlig styringsprotal.

If any refrigerant happens to leak, extinguish any flames, ventilate the room and get in touch with authorized service personnel.

Hvis apparatet lækker kølevæske, skal alle åbne flammer slukkes, lokalet skal ventileres og du skal kontakte en autoriseret servicetekniker.

Always consult authorized service personnel for repairs.

Kontakt altid en autoriseret servicetekniker vedrørende reparationer.

When moving, consult authorized service personnel for disconnection and installation of the unit.

Hvis du flytter, skal du kontakte en autoriseret servicetekniker for frakobling og genmontering af enheden.

To clean the inside, always consult authorized service personnel.

Hvis enheden skal rengøres indvendigt, skal du kontakte en autoriseret servicetekniker.

In the following situations stop operation immediately and get in touch with authorized service personnel.

I følgende situationer skal du straks holde op med at bruge enheden, og kontakt en autoriseret servicetekniker.

For more information, consult authorized service personnel.

Kontakt autoriseret servicepersonale for at få flere oplysninger.

The devices are intended for use by personnel who have been trained in their operation.

Enhederne er beregnet til brug af personale uddannet i deres drift.

The samaritan PAD is intended for use by personnel who have been trained in its operation.

Samaritan PAD er beregnet til brug af personale uddannet i dets drift.

To deactivate the function, please refer to the operating manual of each remote controller or consult the installer or authorized service personnel.

For at aktivere funktionen, se venligst driftsmanualen for hver fjernbetjening, eller forhør hos installatøren eller autoriseret servicepersonale.

Further, I will resolve uncertainties that I may have relating to ethical or legal questions that may arise, and I will report violations of law, the Code of Conduct or other Policies to appropriate personnel.

Yderligere vil jeg løse eventuelle tvivlsspørgsmål jeg har med hensyn til de etiske og juridiske spørgsmål, der kan opstå, og jeg vil rapportere overtrædelser af loven, adfærdskodekset eller andre politikker til det relevant personale.

firearms or other weapons within our facilities, unless authorized (such as for security personnel)

skydevåben eller andre våben i vores faciliteter, medmindre tilladelse foreligger (såsom for sikkerhedspersonalet)

If you spot a potential health or safety violation, or if you suspect that someone in our workplace is a danger to himself or others, contact your manager or other company personnel at once.

Hvis du ser en potentiel sundheds- eller sikkerhedsforseelse, eller hvis du har mistanke om, at nogen på vores arbejdsplads er til fare for sig selv eller andre, skal du kontakte din leder eller andre fra virksomhedens personale, med det samme.

Please contact authorized service personnel.

Kontakt venligst autoriseret servicetekniker.

Personnel is the biggest cost driver (35-50% of total revenue) in the salon

Personalet er den største omkostning (35-50 % af den samlede omsætning) for en salon

Acquiring new personnel

Ansættelse af nyt personale

Which of the responsibilities listed here should be carried out by security guards or responsible Oiltanking personnel?

Hvilke af følgende ansvarsområder skal udføres af sikkerhedspersonalet eller det ansvarlige Oiltanking-personale?

Within the restricted area, visitors should always be accompanied by terminal personnel and all third parties entering with a vehicle should have a vehicle entry permit.

I begrænsede områder skal gæster altid følges med terminalpersonale, og tredjeparter, der kommer i bil, skal have køretøjstilladelse.

To provide reassurance to personnel

Give personale ro i sindet

Rafael is complaining of symptoms relating to narcosis which is the main effect of petroleum gas on personnel.

Rafael beklager sig over symptomer, der tyder på at han er ved at miste bevidstheden, som er den primære effekt på dem der arbejder med mineraloliegas.

Personnel are required to wear respiratory protective equipment

Personalet skal bruge åndedrætsbeskyttelsesudstyr

To maintain communication, all operators and maintenance personnel must carry a radio at all times.

For at opretholde kommunikation skal alle operatører og vedligeholdelsesmedarbejdere bære radio altid.

It is of utmost importance that our own personnel, as well as third parties are fully aware of the marking and signposting on the terminal as well as the safety color coding of the installations and pipelines.

Det er yderst vigtigt, at vores eget personale, såvel som tredjeparter, er fuldstændig klar over mærkning og skiltning i terminalen samt farvesikkerhedskoder for installationer og rørlægning.

Refer all non-routine servicing to qualified service personnel.

All servicering, som ikke er rutine, bør overlades til kvalificeret servicepersonale.

REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

HENVIS SERVICERING TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.

REFER SERVICING TO QUALITFIED SERVICE PERSONNEL.

OVERLAD SERVICERING TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.

This manual has been prepared for operating and maintenance personnel who has comprehensive knowledge of power plant technology and power plant operation, and who has already received a briefing on the operation and maintenance of the system by instructed personnel.

Denne manual er udarbejdet til drift- og vedligeholdelsespersonel, som har en omfattende viden om kraftværkteknologi og kraftværkdrift, og som allerede har modtaget instruktion om drift og vedligeholdelse af systemet fra uddannet personel.

Please contact the agency applicable to you with regard to replacement-part orders, requirements of personnel as well as requests for technical information.

Kontakt det agentur der passer dig med hensyn til reservedelsordrer, krav til personel, så vel som anmodninger om teknisk information.

The personnel are responsible for initiating the essential activities on the basis of the messages output.

Personellet er ansvarlige for at igangsætte de nødvendige aktiviteter på baggrund af udgangssignal.

It will be necessary to request the services of specially trained Siemens personnel for the execution of such preservation measures.

Det bliver nødvendigt at tilkalde service fra specielt uddannet Siemens-personale for udførelsen af sådanne opbevaringsforanstaltninger.

If it is intended to shut down the generator for a longer period, the competent Siemens Office should be informed, when requesting the services of the erection personnel, how long the unit is to be shut down, on the conditions prevailing in the vicinity of the unit during the outage and whether customer’s personnel will be available for any required checks.

Hvis det er meningen at nedlukke generatoren for en længere periode, skal et kvalificeret Siemens-kontor informeres ved rekvirering af opstillingspersonnelt, hvor længe enheden skal nedlukkes, om de fremherskende forhold nær enheden i løbet af standsningen og om kundens personel vil være tilgængelige for påkrævede kontroller.

The services of Siemens erection personnel should again be requested if a preserved unit is to be recommissioned.

Ydelsen fra Siemens opstillingspersonel skal rekvireres igen, hvis en opbevaret enhed skal idriftsættes igen.

The preservation measures will then be abolished by the Siemens personnel.

Opbevaringsforanstaltninger bliver dernæst ophævet af Siemens personellet.

The work must be done with great care by qualified personnel.

Arbejdet skal foretages med stor omhu af kvalificeret personale.

The brushes may only be exchanged by qualified personnel.

Børsterne må kun udskiftes af kvalificeret personale.

Provided that commercial tools can be used and that no special skills are required for the dismantling and erection work, the inspections can be performed by skilled power station personnel.

Forudsat at erhvervsværktøj kan anvendes, og der ikke kræves særlige kvalifikationer for demontering og montagearbejde, kan inspektionerne udføres af en faglært medarbejder på kraftværket.

In all other cases, however the services of experienced Siemens product service personnel will be required.

I alle andre tilfælde skal inspektionerne udføres af erfarent servicepersonale fra Siemens.

The assignment and number of Siemens product service personnel required for an inspection should be planned well in advance to enable Siemens to make the necessary arrangements.

Opgaven og det krævede antal servicepersonale fra Siemens under en inspektion skal være godt planlagt i forvejen, for at gøre det muligt for Siemens at træffe de nødvendige foranstaltninger.

It is, therefore, recommended to make use of the services of our experienced erection personnel, who will carefully remove any dirt accumulations below the retaining rings and within the range of the end windings by means of a special vacuum cleaner.

Det anbefales derfor at gøre brug af vores erfarne monteringspersonale, der omhyggeligt vil fjerne alle snavsophobninger under låseringene og inden for området med viklingsenderne ved hjælp af en særlig støvsuger.

The fan blades may only be removed and refitted by trained assembly personnel.

Blæserbladene må kun fjernes og genmonteres af uddannet monteringspersonale.

In the U.S., Canada and certain other designated countries, claims personnel should utilize the established panels of vendors, which are capable of supporting your claims needs.

I USA, Canada og visse andre udpegede lande bør vurderingspersonalet udnytte de etablerede paneler af leverandører, der er i stand til at understøtte deres vurderingsbehov.

Whenever possible and permitted by the terms and conditions of an insurance policy, claims personnel should utilize, where available, AIG’s established panels of lawyers to select the appropriate lawyers for the case.

Når det er muligt og tilladt ifølge vilkår og betingelser for en forsikringspolitik, bør vurderingspersonalet udnytte de tilgængelige AIG etablerede paneler med advokater for at vælge de relevante advokater til sagen.

Claims personnel must ensure an e?ective strategy for case management and resolution is developed for each case where legal counsel is retained.

Vurderingspersonale skal sikre, at en effektiv strategi for sagsstyring og løsning er udviklet for hver sag, hvor advokatbistand bliver brugt.

All Claims personnel must be knowledgeable of and comply with applicable AIG compliance policies, including the AIG Anti-Corruption, Anti-Money Laundering, Antitrust, Economic Sanctions / OFAC and Privacy & Information Security Policies.

Al vurderingspersonale skal have den fornødne kendskab til og overholde gældende AIG overensstemmelses-politikker, herunder AIG korruptionsbekæmpelse, hvidvaskning af penge, antitrust, økonomiske sanktioner / OFAC og privatlivs- og informationssikkerhed.

All claims personnel are expected to follow the AIG Claims Errors & Omissions and Bad Faith Reporting Procedures.

Al vurderingspersonale forventes at følge apporteringsprocedurerr for AIG Claims Fejl & Udelukkelser og Ond tro.

Claims personnel that seek to file any proceeding or action against a third party alleging bad faith and seeking bad faith damages arising from claims handling must also seek the prior approval of the E&O Claims Unit.

Vurderingspersonale, der indgiver en procedure eller handling mod tredjemand om ond tro og sagsøger vedrørende skader opstået ved ond tro, der opstår fra skadebehandling skal søge forudgående godkendelse fra E&O Claim Unit.

All claims personnel are expected to follow procedures established by the AIG Reinsurance Claims Division.

Al vurderingspersonale forventes at følge procedurerr for AIG Reinsurance Claims Division.

For privacy and security purposes, each office shall appoint at least two designated claim personnel who will be responsible for handling employee claims.

For privatlivets fred og sikkerhedsformål, skal hvert kontor udpege mindst to anviste personer, der vil være ansvarlige for håndtering af medarbejdernes krav.

4 Before starting maintenance work, post a notice near the control unit cabinet door circuit breaker to indicate that no one except the authorized maintenance personnel is allowed to switch ON the power.

4 Før der påbegyndes vedligeholdelsesarbejde, skal man skrive en besked nær strømafbryderen på styreenhedens kabinetdør for at indikere, at ingen, bortset fra autoriseret vedligeholdelsespersonale, må TÆNDE for strømmen.

To inactivate the function, please refer to the operating manual of each remote controller or consult the installer or authorized service personnel.

For at deaktivere denne funktion se venligst driftsvejledningen til hver fjernbetjening eller spørg installatøren eller autoriseret servicepersonale.

In following situations stop operation immediately and get in touch with authorized service personnel.

I følgende situationer skal du straks holde op med at bruge enheden, og kontakte en autoriseret servicetekniker.

The unit has parts of which the temperature can be in excess of 80 °C (176 °F), and which may be accidentally touched by personnel when opening the machine during or just after operation.

Denne enhed omfatter dele, hvis temperatur kan overstige 80 °C (176 °F), og som medarbejdere ved et uheld kan komme i berøring med, når de åbner maskinen under og umiddelbart efter drift.

Keep the manual always at the unit location, easy accessible to the operating personnel.

Bogen skal opbevares i nærheden af maskinen, så betjeningspersonalet altid har den ved hånden.

Load More

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.