in case of Danish Translation examples

The redemption of the product may also be delayed in case of a Credit Event in order for a Recovery Rate to be determined.

Indløsningen af produktet kan også blive forsinket i tilfælde af en Credit Event for at opnå en restitutionssats, der skal fastlægges.

The objective of this product is to provide you with a periodic coupon in accordance with the Interest provisions below in exchange for a risk on [the Initial Notional Amount]/[the Interest]/[both the Initial Notional Amount and the Interest] in case of the occurrence of [N] Credit Events or more amongst the Reference Entities.

Formålet med dette produkt er at give dig en periodisk kupon i overensstemmelse med rentebestemmelserne nedenfor i bytte for en risiko på [det oprindelige nominelle beløb]/[renterne]/[både det oprindelige nominelle beløb og renterne] i tilfælde af forekomsten af en Credit Event for nogen af referenceenhederne.

In such case, Airhelp Limited (in case of submission of proper power of attorney) could act as representative of the passengers.

I så fald kan Airhelp Limited (ved fremsendelse af en korrekt fuldmagt) fungere som repræsentant for passagererne.

The objective of this product is to provide you with a periodic coupon in accordance with the Interest provisions below in exchange for a risk on [the Notional Amount]/[the Interest]/[both the Notional Amount and the Interest] in case of the occurrence of a Credit Event on the Reference Entity.

Formålet med dette produkt er at give dig en periodisk kupon i overensstemmelse med rentebestemmelserne nedenfor i bytte for en risiko på [det nominelle beløb]/[renterne]/[både det nominelle beløb og renterne] i tilfælde af forekomst af en Credit Event på referenceenheden.

The objective of this product is to provide you with a periodic coupon in accordance with the Interest provisions below in exchange for a risk on [the Initial Notional Amount]/[the Interest]/[both the Initial Notional Amount and the Interest] in case of the occurrence of a Credit Event on any of the Reference Entities (the investor being exposed on a linear basis to all Reference Entities according to their respective Weight).

Formålet med dette produkt er at give dig en periodisk kupon i overensstemmelse med rentebestemmelserne nedenfor i bytte for en risiko på [den oprindelige nominelle størrelse]/[renterne]/[både den oprindelige nominelle størrelse og renterne] i tilfælde af forekomsten af en Credit Event på en af referenceenhederne (investor er udsat lineært for alle referenceenheder i henhold til deres respektive vægt).

in case of English to Danish Translation examples

The objective of this product is to provide you with a periodic coupon in accordance with the Interest provisions below in exchange for a risk on [the Initial Notional Amount]/[the Interest]/[both the Initial Notional Amount and the Interest] in case of the occurrence of a Credit Event for any of the Reference Entities.

Formålet med dette produkt er at give dig en periodisk kupon i overensstemmelse med rentebestemmelserne nedenfor i bytte for en risiko på [den oprindelige nominelle størrelse]/[renterne]/[både den oprindelige nominelle størrelse og renterne] i tilfælde af forekomsten af en Credit Event for nogen af referenceenhederne.

The objective of this product is to provide you with a periodic coupon in accordance with the Interest provisions below in exchange for a risk on [the Initial Notional Amount]/[the Interest]/[both the Initial Notional Amount and the Interest] in case of the occurrence of a Credit Event on any of the Reference Entities which form part of the [ Index Name ] (the investor being exposed linearly on all Reference Entities according to their respective Weight).

Formålet med dette produkt er at give dig en periodisk kupon i overensstemmelse med rentebestemmelserne nedenfor i bytte for en risiko på [den oprindelige nominelle størrelse]/[renterne]/[både det oprindelige nominelle beløb og renterne] i tilfælde af forekomsten af en Credit Event på en af de referenceenheder, der er en del af [ Index Name ] (investor er udsat lineært for alle referenceenheder i henhold til deres respektive vægt).

In case of extracting, the trip velocity for all extraction hammer types is 2.0 m/sec

Ved ekstraktion er triphastigheden for alle ekstraktions-hammertyper 2,0 m/s.

The P-32 is equipped with a battery back-up to maintain the time and date function in case of interrupted power supply.

P-32 er udstyret med en batteri-backup for at opretholde tids- og datofunktionen, hvis strømforsyningen afbrydes.

> in case of fire in the direct vicinity of the powerpack or hammer.

> i tilfælde af brand i direkte nærhed af strømforsyningen eller hammeren.

In case of extended time between uses the engine should be run until warm at least once every 14 days.

I tilfælde af længere perioder mellem brug, bør motoren køres varm mindst hver 14 dag.

In case of overseas transport:

I tilfælde af oversøisk transport:

- in case of fire near the hammer.

- i tilfælde af brand nær hammeren.

Failover support designed for surveillance systems allows for the flexibility to set up one or more spare servers according to individual needs: one failover server can be paired with multiple recording servers, and vice versa. In case of server malfuncti

Failover support designet til overvågningssystemer giver mulighed for fleksibilitet i opsætningen af en eller flere servere i henhold til de individuelle behov: En failover server kan parres med flere optagelsesservere og omvendt. I tilfælde af, at server

In case of multi-type unit, if multiple units are set to following different operation modes, the units will turn to the standby mode.

I tilfælde af multi-typeenhed, hvis flere enheder er indstillet til følgende forskeliige driftstilstande, vil enhederne gå I standby-tilstand.

in case of Translation in Danish

In case of an emergency, push the large emergency stop button on the CAT60, and the connected machine will stop immediately.

I tilfælde af en nødsituation, tryk på den store nødstopknap på CAT60´en og den tilsluttede maskine vil stoppe øjeblikkeligt.

Please note, that in case of an emergency stop on the CAT60 only the connected drive is stopped, not the whole system.

Bemærk, at et nødstop på en CAT60 kun stopper den tilsluttede maskine og ikke hele systemet.

In case of danger, press the big red emergency stop button:

I tilfælde af farer, tryk på den store røde nødstopsknap:

Thus, a group stop in case of error does not only stop the own group, but the entire logical group.

Således at stoppes en gruppe pga. en fejl, vil ikke kun denne gruppe stoppes, men hele den logiske gruppe.

It is good programming practice to keep all these “show spanning” groups in a separate show (named for instance “All permanent stage objects”), so that they can easily be found in case of need.

Det er god praksis at holde alle disse grupper for permanent udstyr gemt i en separat forestilling (som f.eks. kan navngives Permanent sceneudstyr), så de nemt kan findes ved behov.

Disabling a limitation is written to the log file with time stamp and operator name to be able to clarify responsibility in case of doubt later on.

Deaktivering af en begrænsning skrives ind i logfilen med tidsstempel og operatørens navn.

That way, even in case of failure, at most the programming work of the last few hours can get lost.

Dermed kan du højst miste de sidste par timers ændringer.

In case of a power failure, the servers are fed by an external UPS (Uninterrupted Power Supply).

I tilfælde af strømsvigt, får serverne strøm af en ekstern UPS (uafbrudt strømforsyning).

There is one particularity concerning the colour coding in case of an error:

I tilfælde af fejl, bliver det vist på følgende måde:

In case of need, always follow the detailed instructions of the mechanical or electrical user manual of the subcomponents.

Instruktionerne i brugermanualerne for underkomponenterne (mekanisk eller elektrisk) skal altid følges.

In case of motor overtemperature, check the electrical connector of the motor (motor plug).

I tilfælde af for høj temperatur for motoren, kontroller den elektriske tilslutning af motoren (udtag til motoren)

In case of doubt always stop before presenting a Salon Solution.

Stop altid i tvivlstilfælde, før salon løsningen præsenteres.

The Preliminary Purchase Price shall be adjusted regarding any increase or decrease of the rent as described in clause and schedule and in case of any adjustments of the operating costs and the NOI following the due diligence period.

Den foreløbige købspris skal justeres med hensyn til enhver forøgelse eller nedsættelse af lejen, som beskrevet i paragraf og bilag og i tilfælde af eventuelle justeringer af driftsudgifterne og NOI efter due diligence perioden.

Emergency Instructions in case of a fire or explosion

Vejledning ved brand eller eksplosion

Emergency Instructions in case of a Spill or gas release

Vejledning ved udløb eller gasudslip

What should you do in case of a fire or explosion?

Hvad skal du gøre i tilfælde af brand eller eksplosion?

In case of a fire, explosion or product release follow the emergency instructions

Ved brand, eksplosion eller produktudløb skal vejledningen for nødstilfælde følges

Emergency Instructions in case of a fire

Vejledning ved brand

What should you do in case of a fire or explosion? Rank the following actions in the correct order that you should complete them.

Hvad skal du gøre ved brand eller eksplosion? Angiv følgende handlinger i den rækkefølge, de skal udføres.

Advantages are emission reduction, the prevention of cross contamination, reduced containment surface area in case of a leak

Fordelene er: emissionsreduktion, at forhindre tværkontaminering, reducere overflader i tilfælde af lækage

There is an overfill protection device which stops the loading operation in case of an overfill

Der er overløbsbeskyttelse til at stoppe lastningen i tilfælde af overlastning

There is an ESD valve connected to the loading operation, which interrupts the loading process in case of an emergency

Der er en ESD-ventil tilslutte lastningen, som afbryder lastningen i nødstilfælde

What should you do in case of an emergency?

Hvad skal du gøre i et nødstilfælde?

The control room is also responsible for external communication with the emergency services in case of a emergency

Kontrolrummet er også ansvarlig for ekstern kommunikation med beredskabstjenesterne i tilfælde af en nødsituation

This is especially important in case of an emergency.

Det er især vigtigt i tilfælde af en nødsituation.

The above limitations shall not apply in case of gross negligence or intentional misconduct of iRobot or in case of death or personal injury resulting from iRobot´s proven negligence.

Ovenstående begrænsninger er ikke gældende ved grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse fra iRobots side eller ved dødsfald eller personskader som følge af bevist forsømmelighed fra iRobots side.

In case of any battery issues always contact iRobot Customer Care first.

I tilfælde af batteriproblemer, skal iRobot kundeservice altid kontaktes først.

In case of any battery issues always contact iRobot Customer Care

I tilfælde af batteriproblemer, skal iRobot kundeservice altid kontaktes.

The Preliminary Purchase Price shall be adjusted regarding any increase or decrease of the rent as described in clause {\field {\fldinst REF}} and schedule {\field {\fldinst REF}} and in case of any adjustments of the operating costs and the NOI following the due diligence period.

Den foreløbige købspris skal justeres med hensyn til enhver forøgelse eller nedsættelse af lejen, som beskrevet i punkt {\field {\fldinst REF}} og tidsplan {\field {\fldinst REF}} og i tilfælde af eventuelle justeringer af driftsudgifterne og NOI efter due diligence perioden.

In case of doubt, Export Compliance Department must be contacted.

I tvivlstilfælde, kontakt Eksportoverensstemmelsesafdelingen.

Basis for the dimensional design of the base frame are the loads during operation and in case of failure (short-circuit) as well as the conditions during shipment of the complete generator including the rotor.

Grundlaget for bundrammens dimensionsdesign, er belastningerne under drift og i tilfælde af driftssvigt (kortslutning), så vel som forholdene under forsendelse af den komplette generator, inklusive rotoren.

In case of increased unbalanced load requirements the shrink seats of the retaining rings are coated with nickel, aluminium and silver by a three-step flame spraying process to ensure low contact resistance.

I tilfælde af ubalancerede belastningskrav, er spænderingenes krympesæt belagt med nikkel, aluminium og sølv i en tre-trins flammesprøjtningsproces for at sikre lav kontaktmodstand.

The load resistance of a grounding transformer and any required boost to raise the neutral point potential should be selected in such way that the ground current in case of a fault will not exceed 15 A.

Belastningsmodstanden for en jordforbundet transformer og ethvert påkrævet boost for at øge nulpunktspotentialet skal udvælges på en sådan måde, at jordspændingen i tilfælde af fejl ikke overstiger 15 A.

In case of machines with brushless excitation, the rotor winding is checked for ground faults approx. 3 times a day.

I tilfælde af maskiner med børstefri magnetisering, kontrolleres rotorviklinger for overgang ca. 3 gange om dagen.

In case of large units, it is recommended to implement a protection with unbalanced load/time characteristic.

I tilfælde af store enheder, anbefales det at implementere en beskyttelse med ubalanceret belastning/tidskarakteristik.

In case of a rotor ground fault only an alarm is initiated, but the system does not trip.

I tilfælde af rotorovergang, udløses kun en alarm, men systemet nedlukkes ikke.

The operating and setting values initially specified in this manual are based on experience under due consideration of the specific site conditions, such as static head in case of pressure measuring points or thermal characteristics in case of temperature measuring points.

Drifts- og indstillingsværdierne specificeret i denne manual, er baseret på erfaring under behørigt hensyn til de specifikke pladsforhold, så som statisk trykhøjde i tilfælde af trykmålingspunkter eller termiske karakteristika i tilfælde af temperaturmålingspunkter.

In case of an interturn short-circuit the SIEMENS service personal should be put in charge of removing it.

I tilfælde af en vindingskortslutning bør SIEMENS servicepersonale tilkaldes for at fjerne den.

In case of an incorrectly connected stator winding, the connection has to be corrected.

I tilfælde af en forkert tilsluttet statorvikling, skal forbindelsen korrigeres.

In case of deviations, the bearings and/or the machine have to be realigned.

I tilfælde af afvigelser skal lejer og/eller maskinen genjusteres.

The staff responsible for monitoring should be familiar with the possibility of arcing in case of flex link rupture, with the method of exchanging the links as well as safety measures for work inside the stator.

Det personale, der er ansvarlig for overvågningen, skal være kendt med muligheden for gnistdannelse i tilfælde af et fleksforbindelsesbrud, med metoden til at skifte forbindelser samt sikkerhedsforanstaltningerne for at arbejde inde i statoren.

Request for immediate drying in case of transport damage with moisture penetration.

Anmodning om øjeblikkelig tørring i tilfælde af transportbeskadigelse med fugtindtrængning.

In case of orders for delivery to European countries, all sensitive portions of the machinery parts, e.g. journals, are provided with a protective coating and protected against damage.

Når det drejer sig om ordrer til levering i europæiske lande, er alle sensitive dele af maskinen, fx tapper, udstyret med et beskyttelseslag og beskyttelse mod beskadigelse.

In case of orders for delivery to overseas countries, all machined surfaces are provided with a protective coating.

Når det drejer sig om levering til oversøiske lande, er alle maskinoverflader forsynet med et beskyttelseslag.

In case of a low insulation resistance, it must be assumed that the insulation is defective, requiring detailed checking of the insulating parts.

I tilfælde af en lav isolationsmodstand må det antages, at isolationen er defekt, hvilket kræver indgående kontrol af de isolerede dele.

In case of doubt, however, it is recommended to dry the components on a continuous basis in order to achieve a markedly low dew-point temperature on these components, i.e. to maintain their temperature above ambient temperature level.

Hvis man er i tvivl, anbefales det at tørre komponenterne kontinuerligt for at opnå en markant lav dugpunktstemperatur for disse komponenter, fx at holde deres temperatur over omgivelsestemperaturen.

In case of more severe fouling, high-pressure water spray cleaning may be used.

I tilfælde af alvorlig tilsmudsning kan en højtryksvandstråle anvendes til rengøringen.

In case of doubt, always insert new bearing parts.

I tvivlstilfælde indsæt altid nye lejedele.

bleeder hose set (3) for later reuse in case of

”blødende slangesæt” (3) til senere brug for

In case of long idle operation (three days or more), preservation of the hammer is required as described in chapter 6. Storage and transport.

For længere perioder uden drift (tre dage eller mere), bliver beskyttelse af hammeren nødvendig som beskrevet i kapitel 6. Opbevaring og transport.

- in case of fire in the direct vicinity of the powerpack or hammer.

- i tilfælde af brand i direkte nærhed af strømforsyningen eller hammeren.

- in case of storage, or in case of transport which takes 3 days or more and for sea transport.

- Under opbevaring eller under transport, som tager 3 dage eller mere og under søtransport.

- In case of long idle operation (three days or more).

- Ved længere til uden drift (tre dage eller mere).

In case of multi-type unit, if multiple units are operated in different operation modes

• I tilfælde af multi-type enheder, hvis der anvendes flere enheder anvendes i forskellige driftstilstande

In case of accidental data loss, make sure you have ejected the external disk before removing it from the Synology product.

I tilfælde af hændeligt datatab skal du sørge for, at du har skubbet den eksterne disk ud, før du fjernes den fra Synology-produktet.

In case of wrong direction of rotation two phases should be inverted from the supply.

I tilfælde af forkert rotationsretning bør to faser inverteres fra forsyningen.

Pump protection, the pump will stop in case of:

Pumpebeskyttelse, pumpen vil standse i tilfælde af:

Horizontal towbar position required in case of coupling.

Trækstangen skal være vandret, hvis kompressoren kobles til et køretøj.

In case of an emergency, pressing the red emergency button immediately stops the machine.

I en nødsituation standser maskinen øjeblikkeligt, hvis den røde nødstopknap trykkes.

In case of operation failure, an electrical safety circuit automatically shuts down the compressor.

Et elektrisk sikkerhedskredsløb sørger for, at kompressoranlægget i tilfælde af fejl af driftsmæssig karakter automatisk lukker ned.

in case of coupling.

hvis kompressoren kobles til et køretøj.

In case of poor fuel quality, replace fuel filter more frequently.

Hvis kvaliteten af brændstoffet er dårlig, skal brændstoffilteret skiftes noget oftere.

In case of a mix of different coolant products this type of measuring might provide incorrect values.

I situationer hvor forskellige kølevæskeprodukter er blandet kan denne type måling give forkerte værdier.

In case of "other" coolant residues inside the system, the coolant with the lowest properties influences the quality of the ‘mixed’ coolant.

I situationer med en anden kølevæske i systemet påvirker kølevæsken med de laveste egenskaber kvaliteten af den blandede kølevæske.

Any leaking fluid is collected in case of malfunctions.

Enhver lækkende væske opsamles i tilfælde af funktionsfejl.

disengage the prime mover in case of overheat on

stopper eller afkobler drivmotoren hvis

To stop the compressor in case of emergency.

Til at standse kompressoren i nødsituationer.

In case of start up of the unit, after running out of fuel, pump up the fuel manually with the fuel hand pump before starting.

I tilfælde af opstart af enheden efter at være løbet tør for brændstof, skal brændstoffet pumpes op manuelt med brændstofhåndpumpen før start.

the prime mover in case of overheat on the compressor outlet

i tilfælde af at kompressorens udgangstemperatur

In case of start up of the unit, after running out of fuel, pump up the fuel manually with the fuel hand pump before starting.

I tilfælde af opstart af enheden efter at være løbet tør for brændstof, skal brændstoffet pumpes op manuelt med brændstofhåndpumpen før start.

In case of expansion tank at low level, this quantity is to be filled without draining from the cooling system.

Hvis ekspansionstanken er på lavt niveau, skal der fyldes denne mængde på uden at tømme af kølesystemet.

In case of expansion tank at normal level, this quantity is to be drained from the cooling system.

Hvis ekspansionstanken er på normalt niveau, skal der tømmes denne mængde fra kølesystemet.

In case of poor fuel quality, replace fuel filter more frequently.

Hvis kvaliteten af brændstoffet er dårlig, skal brændstoffilteret skiftes noget oftere.

In case of a request for technical information, also mention:

I tilfælde af en forespørgsel på teknisk information oplyses også:

In case of poor fuel quality, change or clean more regular.

Ved dårlig brændstofkvalitet skiftes eller renses den hyppigere.

In case of poor fuel quality, change or clean more regular

I tilfælde af dårlig brændstofkvalitet udskiftes denne, eller der rengøres mere regelmæssigt.

In case of an extinguishing powder release by the fire suppression system, please be carefull when opening the doors of the compressor.

Pas på, når kompressorens døre åbnes, hvis brandbekæmpelsessystemet har udløst brandslukningspulver.

In case of an alarm, a triangle shaped LED (6) will start flashing.

I tilfælde af en alarm vil en trekantet LED (6) begynde at blinke.

Drain condensate and water from frame in case of spillage free frame (10)

Tøm kondensvand og vand fra ramme i tilfælde af spildfri ramme (10)

The alarm LED will flash in case of an alarm condition.

Alarm-LED'en blinker i tilfælde af en alarmtilstand.

After a Stop command, or in case of a controlled stop alarm, the machine will cool down and run at minimum rpm for 3 minutes before it will stop.

Efter en Stop-kommando eller i tilfælde af en kontrolleret stop-alarm vil maskinen køle ned og køre ved min. omdrejninger i minuttet i 3 minutter, før den stopper.

In case of Inhibited DPF Regeneration, the DPF Regeneration Needed Icon will overwrite the DPF Inhibited Icon.

I tilfælde af hæmmet DPF-regenerering, vil det ikon, der er nødvendigt for DPF-regenereringen overskrive det DPF-hæmmede ikon.

In case of Inhibited DPF Regeneration, the DPF Regeneration Needed Icon will appear.

I tilfælde af hæmmet DPF-regenerering vises ikonet DPF-regenerering nødvendig.

A pump equipped with NVB level control will not start when phase sequence is wrong, or in case of phase failure.

En pumpe udstyret med NVB niveaukontrol vil ikke starte, når fasefølgen er ukorrekt eller i tilfælde af fasefejl.

The motor is equipped with a 2 fold motor protection that automatically stops the pump in case of over heating or over load/current.

Motoren er udstyret med en 2-foldsmotorbeskyttelse, som automatisk stopper pumpen i tilfælde af overophedning eller overbelastning.

Load More

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.