Service Danish Translation examples

This Agreement applies to Customer’s (and its personnel’s) access to and use of that certain Preview version of the Dynamics 365 for Financials Service (defined below), as well as any related software, services, or technologies Microsoft may make available as part of that certain Preview version of the Dynamics 365 for Financials Service (collectively, the “ Service ”).

Denne aftale gælder for kundens (og dennes personale) adgang til og brug af den pågældende Preview version af Dynamics 365 for Financials Service (defineret nedenfor) samt enhver relateret software, tjenester eller teknologi, som Microsoft kan stille til rådighed som led i denne Preview-version af Dynamics 365 for Financials Service (samlet benævnt “ Service ”).

By indicating acceptance in the Service’s user interface, or by registering for, activating, or using the Service, the individual accepting this Agreement is doing so on behalf of an employer or other legal entity, and:

Ved at give accept i Servicens brugergrænseflade eller ved at registrere, aktivere eller bruge Servicen gør den person, der accepterer denne aftale, det på vegne af en arbejdsgiver eller anden juridisk enhed, og:

(A) such individual’s acceptance also constitutes acceptance on behalf of such entity; (B) such individual represents and warrants he or she is agreeing to these terms on behalf of, and has authority to bind, that entity; and (C) such individual acknowledges and understands the Service is managed by an Admin (defined below), and, as such, his or her employer controls and administers the User Accounts for the Service and his or her employer’s policies will also apply to access and use of the Service, but only to the extent they do not conflict with this Agreement.

(A) sådan persons accept udgør også en accept på vegne af en sådan enhed, (B) sådan person repræsenterer og garanterer at han eller hun indvilliger i disse vilkår på vegne af og har beføjelse til at binde den pågældende enhed og (C) sådan person anerkender og forstår, at Servicen forvaltes af en administrator (defineret nedenfor), og Brugerkonti for Tjenesten kontrolleres og administreres af hans eller hendes arbejdsgiver, og hans eller hendes arbejdsgivers politikker gælder også for adgang og brug af Servicen, men kun i det omfang de ikke strider mod denne Aftale.

Customer may not use the Service if it does not accept this Agreement, which occurs when Customer first accesses, or attempts to access, the Service.

Kunden må ikke bruge Servicen, hvis denne ikke accepterer denne Aftale, som træder i kraft den første gang kunden får adgang eller forsøger at få adgang til Servicen.

THE SERVICE IS MADE AVAILABLE AND IS INTENDED FOR USE ONLY BY INDIVIDUALS EMPLOYED BY COMMERCIAL BUSINESSES WITH OPERATIONS IN THE FOLLOWING COUNTRIES:

TJENESTEN ER GJORT TILGÆNGELIG OG ER KUN BEREGNET TIL BRUG AF PERSONER, DER ER ANSAT AF ERHVERVSVIRKSOMHEDER MED AKTIVITETER I DE FØLGENDE LANDE:

Service English to Danish Translation examples

IF (A) YOU ARE NOT EMPLOYED AT ALL, (B) YOUR EMPLOYER IS A GOVERNMENT AGENCY OR ENTITY, EDUCATIONAL INSTITUTION, OR ANYTHING OTHER THAN A U.S. COMMERCIAL BUSINESS, OR (C) YOU ARE SIGNING UP FOR THE SERVICE WITH AN EMAIL ADDRESS NOT WITHIN SUCH EMPLOYER’S DOMAIN, YOU ARE INELIGIBLE TO ACCESS OR USE THE SERVICE.

HVIS (A) DU OVERHOVEDET IKKE ER BESKÆFTIGET, (B) DIN ARBEJDSGIVER ER ET STATSORGAN ELLER -ENHED, UDDANNELSESINSTITUTION ELLER ANDET PÅ NÆR EN AMERIKANSK HANDELSVIRKSOMHED ELLER (C) DU INDSKRIVER DIG TIL SERVICEN MED EN E-MAILADRESSE, DER IKKE ER INDEN FOR DENNE ARBEJDSGIVERS DOMÆNE, ER DU UEGNET TIL AT FÅ ADGANG TIL ELLER BRUGE SERVICEN.

Any access or use of the Service from outside the Countries is at your own risk (including for compliance with laws that do not bind these Countries).

Enhver adgang eller brug af Servicen fra tredjelande sker på egen risiko (herunder overholdelse af love, der ikke binder disse lande).

“ Admin ” means any individual that (A) Customer authorizes to set-up and manage its Domain, allow, assign, and manage licenses among users, (B) has the capability to terminate a user’s access to the Service, and (C) can otherwise act on Customer’s behalf with respect to managing the Service.

“ Admin ” betyder enhver person, som (A) Kunden tillader at oprette og administrere sit domæne, tillader, tildeler og administrerer licenser blandt brugere, (B) har mulighed for at opsige en brugers adgang til Servicen og (C) ellers kan handle på Kundens vegne med hensyn til administration af Servicen.

“ App ” means a software application or web Service, including any updates, created by or on behalf of Microsoft or a third party, that operates on or in connection with the Service.

“ App ” betyder en softwareapplikation eller webtjeneste, herunder eventuelle opdateringer, der er oprettet af eller på vegne af Microsoft eller en tredjepart, der opererer på eller i forbindelse med Servicen.

“ Customer Data ” means all data, including all text, sound, video, or image files, and software, that are provided to Microsoft by, or on behalf, of you through use of the Service.

“ Kundedata ” betyder alle data, herunder alle tekst-, lyd-, video- eller billedfiler og software, der leveres til Microsoft af eller på vegne af dig ved brug af Servicen.

“Dynamics 365 for Financials Service” means the Microsoft hosted and operated online Service known as Dynamics 365 for Financials (or any successor name) as well as any related services, technology, information, software, materials, features and updates Microsoft elects to make available as part of such Service.

“Dynamics 365 for Financials Service” betyder den Microsoft-hostede og drevne onlineservice kendt som Dynamics 365 for Financials (eller efterfølgende navn) samt relateret service, teknologi, information, software, materiale, funktioner og opdateringer, som Microsoft vælger at stille til rådighed som en del af en sådan Service.

“ End User ” means any person Customer permits to access Customer Data hosted in the Dynamics 365 for Financials Service or otherwise use the Dynamics 365 for Financials Service.

“ Slutbruger ” betyder enhver person, som Kunden har givet tilladelse til at få adgang til kundedata, der er hostet i Dynamics 365 for Financials Service eller på anden måde bruge Dynamics 365 for Financials Service.

“ IPR ” means patents, copyrights, trademarks, service marks, trade secrets, moral rights, and any other all intellectual property or proprietary rights arising at any time anywhere in the world.

“ IPR ” betyder patenter, ophavsret, varemærker, servicemærker, forretningshemmeligheder, moralske rettigheder og enhver anden intellektuel ejendomsret eller ejendomsrettigheder, der opstår på ethvert tidspunkt overalt i verden.

“Preview” means any beta, technical preview, or other pre-release version or feature of an online service that Microsoft has not yet made generally commercially available as a released or final version.

“Preview” betyder enhver beta version, teknisk preview eller anden pre-release version eller funktion af en onlinetjeneste, som Microsoft endnu ikke har gjort generelt kommercielt tilgængelig som en frigivet eller endelig version.

“ Privacy Statement ” means Microsoft’s online services privacy terms for the Service (see https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 ).

“ Fortrolighedserklæring ” betyder Microsofts online-privatlivsbetingelser for Servicen (se https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 ).

Service Translation in Danish

Customer and its personnel may access or use the Service only after it has accepted the terms and conditions of this Agreement and obtained applicable Microsoft user credentials (“ Organization ID ”).

Kunden og dennes personale må kun få adgang til eller bruge Servicen efter accept af vilkårene i denne aftale og efter at have modtaget anvendelige Microsoft-brugeroplysninger (“ Organisations-ID ”).

The Service uses Customer’s and its personnel’s Organization IDs for authentication purposes only.

Servicen anvender kun Kundens og dennes personales organisations ID'er til godkendelsesformål.

Customer is solely liable for any activity that may take place under its Service account or using its, or any of its personnel’s, Organization IDs.

Kunden er udelukkende ansvarlig for enhver aktivitet, der måtte finde sted under sin Servicekonto eller ved hjælp af dennes eller dets personales Organisations-ID’er.

Subject to the terms of this Agreement, Microsoft grants Customer a limited, non-transferable, non-exclusive, revocable license under Microsoft’s copyrights, to access and use (and to permit Customer’s personnel to access and use) the Service, solely during the term of this Agreement.

Med forbehold for betingelserne i denne aftale giver Microsoft Kunden en begrænset, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, tilbagekaldelig licens under Microsofts ophavsret til udelukkende at få adgang til og bruge (og tillade Kundens personale adgang til og bruge) Servicen i denne aftales løbetid.

Minimum system requirements or other factors may affect Customer’s ability to use the Service.

Minimum systemkrav eller andre faktorer kan påvirke Kundens evne til at bruge Servicen.

The Service is a pre-release, preview version provided solely for the purpose of evaluation and testing.

Servicen er en pre-release, Preview version, der udelukkende er udvalgt til evaluering og testning.

As a Preview, the Service may not work correctly or in the manner that commercial versions, if any, may function.

Som en Preview version fungerer Servicen muligvis ikke korrekt eller på den måde, som eventuelle kommercielle versioner ville fungere.

Certain features may be missing or disabled, and the Service may contain bugs or other errors that could cause it to malfunction.

Visse funktioner kan mangle eller være deaktiveret, og Servicen kan indeholde fejl, der kan forårsage funktionsfejl.

The Service may experience interruptions and extended downtime, during which period Customer Data may be inaccessible.

Servicen kan opleve afbrydelser og forlænget nedetid, i hvilken periode kundedata kan være utilgængelige.

Because the Service is a Preview version, some or all Customer Data could be deleted.

Da Servicen er en Preview version, kan nogle eller alle Kundedata blive slettet.

Customer and you will not use the Service for anything mission critical to business operations.

Kunden, og du må ikke bruge Servicen til missionskritik til forretningsdrift.

Microsoft may, in its sole discretion, change or update the Service at any time for future previews or commercial availability, and Microsoft may choose not to release a commercial version.

Microsoft kan til enhver tid efter eget skøn ændre eller opdatere Servicen for fremtidige Preview versioner eller kommerciel tilgængelighed, og Microsoft kan vælge ikke at frigive en kommerciel version.

If Microsoft makes a commercial version available, Customer must enter into a separate agreement if it wishes to access and use (or allow its personnel to access and use) the Dynamics 365 for Financials Service and nothing in this Agreement is meant to suggest otherwise.

Hvis Microsoft stiller en kommerciel version til rådighed, skal Kunden indgå en separat aftale, hvis denne ønsker at få adgang til og bruge (eller lade sit personale få adgang til og bruge) Dynamics 365 for Financials Service, og intet i denne aftale er beregnet til at foreslå andet.

In choosing to use the Service, Customer or You are not relying on Microsoft delivering any future features, functions, or roadmap.

Vælges det at bruge Servicen, kan Kunden eller Du ikke regne med at Microsoft leverer fremtidige indslag, funktioner eller køreplan.

Although the Service is available at no charge as preview versions, any commercial versions Microsoft elects to release may be subject to a fee.

Selvom Servicen er tilgængelig uden beregning som preview version, kan enhver kommerciel udgave, Microsoft vælger at frigive, blive genstand for et gebyr.

Customer (and its personnel) may use the Service only to evaluate and test them for suitability to meet Customer’s future business needs.

Kunden (og dennes personale) må kun bruge Servicen til at evaluere og teste den for at opfylde Kundens fremtidige forretningsbehov.

All such use is subject to Customer (and its personnel) complying with this Agreement and any applicable policies and procedures Microsoft designates (which may include Service usage limits) as specified in this Agreement or the Service documentation.

Enhver sådan brug er underlagt, at Kunden (og dennes personale), overholder denne Aftale og eventuelle gældende politikker og procedurer, som Microsoft angiver (som kan omfatte grænser for brug af Servicen) som angivet i denne Aftale eller Service dokumentationen.

Customer controls access by End Users, and Customer is responsible for their use of the Service in accordance with this Agreement.

Kunden kontrollerer adgangen til slutbrugere, og Kunden er ansvarlig for deres brug af Servicen i overensstemmelse med denne Aftale.

Customer will not (and will not help others), in or in relation to its use of the Service:

Kunden må ikke (og må ikke hjælpe andre) i forbindelse med brugen af Servicen med:

( ) in a way prohibited by law, regulation, or governmental order or decree; ( ) to violate the rights of others or in a way that purports to subject Microsoft to obligations not expressly stated in this Agreement; ( ) to try to gain unauthorized access to or disrupt any Service, device, data, account, or network; ( ) to spam or distribute malware; ( ) in a way that could harm the Service or impair anyone else’s use; or ( ) in any application or situation where failure of the Service could lead to death or serious bodily injury, or to severe physical or environmental damage.

( ) på en måde, der er forbudt ved lov, regulering eller offentlig orden eller dekret; ( ) til at krænke andres rettigheder eller indgå aftaler, der har til formål at forpligte Microsoft på en måde, der ikke udtrykkeligt er angivet i denne aftale; ( ) til at forsøge at få uautoriseret adgang til eller forstyrre enhver service, enhed, data, konto eller netværk; ( ) til at udsende spam eller distribuere malware; ( ) på en måde, der kan skade Servicen eller forringe andres brug eller ( ) til en applikation eller situation, hvor tjenestefejl kan føre til død eller alvorlig kropsskade eller alvorlig fysisk eller miljømæssig skade.

Customer’s rights under this Agreement do not include any license, right, power, or authority to create or distribute modifications or derivative works of the Service, in whole or in part, in any manner.

Kundens rettigheder i henhold til denne Aftale omfatter ikke nogen licens, ret, magt eller autoritet til at oprette eller distribuere modifikationer eller afledte værker af Servicen helt eller delvist på nogen måde.

Violation of this Section 2.g may result in suspension of access rights, although Microsoft will suspend the Service only to the extent reasonably necessary.

Overtrædelse af dette Afsnit 2.g kan resultere i suspension af adgangsrettigheder, selvom Microsoft kun suspenderer Servicen, i det omfang, det er rimeligt nødvendigt.

The Service is designed for, and are licensed for use only in relation to, businesses incorporated in the Countries, although they may be accessed from outside of these jurisdictions.

Servicen er kun designet til og er licenseret til brug for virksomheder, der har aktiviteter i Landene, selv om de har adgang dertil fra uden for disse jurisdiktioner.

Microsoft may make certain Apps available for use with the Service.

Microsoft kan gøre visse apps tilgængelige til brug sammen med Servicen.

Customer is solely responsible for any non-Microsoft software Customer or its personnel installs or uses with the Service.

Kunden er eneansvarlig for enhver anden Microsoft-software Kunde eller dennes personale installationer eller bruger med Servicen.

If Customer (including its personal) installs or uses any non-Microsoft software with the Service, Customer (and its personnel) may not do so in any way that would subject Microsoft’s IPR or technology to obligations beyond those included in this Agreement.

Hvis Kunden (herunder dennes personale) installerer eller bruger en anden Microsoft-software sammen med Servicen, må Kunden (og dennes personale) ikke gøre det på en måde, der ville underkaste Microsofts IPR eller teknologi til forpligtelser ud over dem, der er omfattet af denne Aftale.

To the extent applicable law requires Microsoft to obtain your consent before sending you marketing communications (including email) related to the Service, you acknowledge that, by registering for, activating, or using the Service, you have affirmatively given consent to receive marketing communications (including email) from Microsoft or its affiliates or third-party Service providers related to the Service or its successors, if any.

I den udstrækning gældende lovgivning kræver, at Microsoft indhenter dit samtykke, inden vi fremsender markedsføringskommunikation (herunder e-mail) relateret til Servicen, anerkender du, at du ved at registrere dig for at aktivere eller bruge Servicen har bekræfter dit samtykke til at modtage marketingkommunikation (herunder e-mail) fra Microsoft eller dets datterselskaber eller tredjepartsudbydere, der er relateret til Servicen eller dets efterfølgere, hvis nogen.

If you do not consent to receive these related marketing communications, you may not access or use the Service.

Hvis du ikke accepterer at modtage denne relaterede marketingkommunikation, kan du ikke få adgang til eller bruge Servicen.

By using the Service, Customer consents to Microsoft’s collection, use, and disclosure of Customer’s and its personnel’s Customer Data according to this Agreement.

Ved at bruge Servicen accepterer Kunden Microsofts indsamling, brug og offentliggørelse af Kundens og dennes personales Kundedata i henhold til denne Aftale.

Some attributes of the Service may result in users being able to view personal data of other users without notice, permission, logging, or reporting.

Nogle attributter af Servicen kan resultere i, at brugere kan se personlige oplysninger fra andre brugere uden varsel, tilladelse, logning eller rapportering.

The Service may employ lesser or different security, compliance, and privacy commitments than those in Microsoft’s commercial services or that may be in future commercial versions, if any, of the Service, as further described in the Privacy Statement and any additional notices provided with the Service.

Servicen kan anvende mindre eller forskellige sikkerheds-, overholdelses- og privatlivsforpligtelser end dem, der findes i Microsofts kommercielle tjenester, eller som kan være i fremtidige kommercielle versioner af Servicen, som yderligere beskrevet i fortrolighedserklæringen og eventuelle yderligere meddelelser, der er leveret sammen med Servicen

Without limiting the foregoing, security disclosures or independent security certifications applicable to commercial services do not apply to the Service.

Uden at begrænse det foregående gælder sikkerhedsoplysninger eller uafhængige sikkerhedscertificeringer, der gælder for kommercielle tjenester, ikke for Servicen.

Microsoft may provide “sample” or “demonstration” data for Customer’s (and its personnel’s) testing of the Service, although Customer (and its personnel) may also enter its own sample data.

Microsoft kan levere ”eksempel-” eller ”demonstrations”data til Kundens (og dennes personales) afprøvning af Servicen, selvom Kunden (og dennes personale) også kan indtaste sine egne stikprøvedata.

As the Service is a pre-release, preview version and not suitable for production or “live” use, Customer (and its personnel) will not share any Customer Data with the Service other than fictitious data that does not pertain to any real businesses, real people, or real transactions.

Da Servicen er en pre-release, preview version og ikke egnet til produktion eller ”live” brug, kan Kunden (og dennes personale) ikke dele Kundedata med Servicen udover fiktive data, der ikke vedrører nogen reelle virksomheder, rigtige mennesker eller virkelige transaktioner.

Microsoft may delete any Customer Data that remains in the Service after this Agreement expires or is terminated, a User Account is disabled, or Customer cancels the Service.

Microsoft kan slette eventuelle Kundedata, der forbliver i Servicen , efter at denne Aftale udløber eller afsluttes, en Brugerkonto er deaktiveret, eller Kunden annullerer Servicen.

( ) provide the ability to extract Customer Data; ( ) retain Customer Data in connection with offering Customer a future commercial version of the Service; or ( ) hold, export, or return any Customer Data.

( ) give mulighed for at udtrække Kundedata; ( ) beholde Kundedata i forbindelse med at tilbyde Kunden en fremtidig kommerciel version af Servicen eller ( ) bevare, eksportere eller returnere eventuelle Kundedata.

By sharing Customer Data with the Service, Customer hereby grants to Microsoft a non-exclusive, worldwide, royalty-free irrevocable license, with rights to sublicense, to use, reproduce, modify, adapt, transform, reformat, excerpt, aggregate, translate, publish, host, display, perform, broadcast, or transmit Customer Data in any form, media, or technology now know or developed in the future to provide the Service and for purposes compatible with providing such Service.

Ved at dele Kundedata med Servicen giver Kunden hermed Microsoft en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri uigenkaldelig licens med rettigheder til underlicens til at bruge, reproducere, modificere, tilpasse, transformere, omforme, uddrag, aggregere, oversætte, offentliggøre, hoste, vise, udføre, udsende eller overføre Kundedata i enhver form, medie eller teknologi, der nu er kendt eller udviklet til at levere Servicen og i overensstemmelse hermed kompatibel med at levere en sådan tjeneste.

Customer will secure and maintain all rights in Customer Data necessary for Microsoft to provide the Service without violating the rights of any third party, or otherwise obligating Microsoft to Customer or any third party.

Kunden skal sikre og opretholde alle rettigheder i Kundedata, der er nødvendige for Microsoft til at levere Servicen uden at krænke tredjeparts rettigheder eller på anden vis forpligte Microsoft over for Kunden eller tredjepart.

Microsoft does not and will not accept any obligations in any separate license or other agreement that may apply to Customer Data or Customer’s use of the Service.

Microsoft accepterer ikke og vil ikke acceptere nogen forpligtelser i en separat licens eller anden aftale, der kan gælde for Kundedata eller Kundens brug af Servicen.

The Service may enable Customer or its personnel to communicate with others and share or store various types of files, such as photos and documents.

Servicen kan gøre det muligt for Kunden eller dennes personale at kommunikere med andre og dele eller gemme forskellige typer af filer, såsom billeder og dokumenter.

Subject to then-current functionality of the Service, Customer may delete its Customer Data, or the Customer Data of its personnel, from the Service.

Med forbehold for den aktuelle funktionalitet i Servicen kan Kunden slette sine eller dennes personales Kundedata fra Servicen.

Microsoft collects data about how Customer and its personnel interact with the Service.

Microsoft indsamler data vedrørende, hvorledes Kunden og dennes personale interagerer med Servicen.

This includes data about the performance of the Service, any problems Customer or its personnel experience with the Service, and the features Customer and its personnel use.

Dette omfatter data om Servicens udførelse, eventuelle problemer med Kunden eller dennes personales oplevelse med Servicen og de funktioner, som Kunden og dennes personale anvender.

This also includes data about the devices and the network Customer and its personnel use to connect to the Service (e.g., IP address, device identifiers, regional and language settings, operating systems and other software installed on a device, including product keys, and third-party software or Service installed and used with the Service).

Dette omfatter også data om de enheder og det netværk, som Kunden og dennes personale anvender for at oprette forbindelse til tjenesten (f.eks. IP-adresse, enhedsidentifikatorer, regionale og sprogindstillinger, operativsystemer og anden software installeret på en enhed, herunder produktnøgler og tredje-part-software eller -service installeret og brugt sammen med Servicen).

By using the Service, Customer consents on its own behalf and on behalf of its personnel to Microsoft’s collection and usage of all such data.

Ved at bruge Servicen accepterer Kunden på eget ansvar og på vegne af dennes personale Microsofts indsamling og brug af alle sådanne data.

The Service may allow Customer or You to create custom data structures or to customize data structure Microsoft provides by default (each such data structure, an “ Entity ” or “ Entities ”).

Servicen kan tillade, at Kunden eller du kan oprette brugerdefinerede datastrukturer eller tilpasse datastruktur, som Microsoft leverer som standard (hver sådan datastruktur, en “ Entity ” eller “ Entities ”).

For purposes of this Agreement, such Entities are deemed not to be Customer Data, and Customer and You perpetually and irrevocably grant Microsoft all rights necessary for Microsoft to copy, modify, use, and include Customer’s Entities, if any, in the Service or other Microsoft products or services, and to distribute such Entities on a non-confidential basis to Microsoft’s customers, although this will not apply to data in individual records based on such Entity structures (i.e., Microsoft has such rights with regard to the data structures but not the data in them).

I henhold til denne Aftale anses sådanne Entities for ikke at være Kundedata, og Kunden og Du giver vedvarende og uigenkaldeligt Microsoft alle rettigheder, der er nødvendige for, at Microsoft kan kopiere, ændre, bruge og inkludere Kundens Entities i Service eller andre Microsoft-produkter eller tjenester og distribuere sådanne Entities på et ikke-fortroligt grundlag til Microsofts kunder, selv om dette ikke gælder for data i individuelle poster baseret på sådanne Entity-strukturer (dvs. Microsoft har sådanne rettigheder med hensyn til datastrukturerne, men ikke dataene i dem).

This Section 3.f may not be construed to apply to anything other than Customer Data (e.g., it does not apply to software, the Service, or anything else Microsoft may license to Customer and its personnel).

Dette afsnit 3.f må ikke fortolkes for at gælde for andet end Kundedata (det gælder f.eks. ikke for software, Servicen eller andet Microsoft kan licensere til Kunden og dennes personale).

If Microsoft provides any software necessary to access and use the Service (“ Client Software ”), and such Client Software does not include a separate license or use terms, this Agreement, including this Section 4, applies to the Client Software.

Hvis Microsoft leverer nogen software, der er nødvendig for at få adgang til og bruge Servicen (“ Kunde-software ”), og sådan Kunde-software ikke indeholder en separat licens eller brugsbetingelser, gælder denne Aftale, herunder dette afsnit 4, for Kunde-softwaren.

Customer (including its personnel) may install and use on its devices any Client Software provided with, and part of, the Service, only for use with (and while Customer and its personnel have a right to access and use) the Service.

Kunden (herunder dennes personale) må installere og bruge sine Kunde-software, der leveres med og værende en del af Servicen, kun til brug sammen med (og mens Kunden og dennes personale har ret til at få adgang til og bruge) Servicen.

Failure to install updates may affect Customer’s (and it’s personnel’s) ability to use the Service.

Manglende installation af opdateringer kan påvirke Kundens (og dennes personales) evne til at bruge Servicen.

As between Customer and Microsoft, and for all purposes under this Agreement, any Client Software Microsoft may elect to provide, and that Customer (and its personnel) elect to install, access, or use, are deemed part of the Service and subject to all terms of this Agreement.

Som mellem Kunden og Microsoft og for alle formål i henhold til denne Aftale kan enhver Kunde-software, som Microsoft vælger at levere, og som Kunden (og dennes personale) vælger at installere, få adgang til eller bruge, anses for at være en del af Servicen og underlagt alle vilkårene i denne Aftale.

Microsoft is not obligated to provide support for the Service, which may be periodically inaccessible, including due to maintenance updates, power outages, system failures, extended downtime, and other interruptions.

Microsoft er ikke forpligtet til at yde support til Servicen, som regelmæssigt kan være utilgængelig, herunder på grund af vedligeholdelsesopdateringer, strømafbrydelser, systemfejl, forlænget nedetid og andre afbrydelser.

During such periods, Customer (and its personnel) may be unable to access or use all or parts of the Service and some or all Customer Data may be deleted.

Under sådanne perioder kan Kunden (og dennes personale) ikke få adgang til eller bruge alle eller dele af Servicen, og nogle eller alle Kundedata kan blive slettet.

If Microsoft determines an outage or interruption may cause risk to the Service, Microsoft may suspend access.

Hvis Microsoft oplever en fejl eller afbrydelse, kan dette medføre risiko for Servicen, og Microsoft kan suspendere adgangen.

“ Confidential Information ” is nonpublic information disclosed by Microsoft or its agents or contractors in connection with the Service that is either designated (or that, given the nature of the information or circumstances surrounding its disclosure, reasonably should be understood to be) confidential.

“ Fortrolige oplysninger ” er ikke-offentliggjort information, som Microsoft eller dets agenter eller entreprenører fremlægger i forbindelse med Servicen, som enten er udpeget (eller taget i betragtning af arten af de oplysninger eller omstændigheder, der omgiver dets offentliggørelse, med rimelighed skal forstås som fortroligt).

Customer (and its personnel) may not disclose Confidential Information to any third party for five years after its initial use, of the Service, whichever is first.

Kunden (og dennes personale) må ikke videregive fortrolige oplysninger til nogen tredjepart i fem år efter den første brug af Servicen, alt efter hvad der er først.

To the extent the Service provides or has any Confidential Information, Customer may disclose Confidential Information only to employees, Affiliates, consultants and representatives having a business need to know.

I det omfang Servicen giver eller har Fortrolige oplysninger, kan kunden kun videregive fortrolige oplysninger til medarbejdere, partnere, konsulenter og repræsentanter, som har en virksomhed, der bør kende dem.

( ) it has, will obtain, and will maintain all necessary rights to the Customer Data (and anything else it (or its personnel) uses in relation to the Service); and ( ) its (and its personnel’s) use of such Customer Data (or anything else it uses in relation to the Service) does not infringe (or, as applicable, misappropriate) any third-party IPR.

( ) denne har, vil indhente og opretholder alle nødvendige rettigheder til Kundedata (og alt andet hvad denne (eller dennes personale) bruger i forhold til Servicen) og ( ) dennes (og dennes personales) brug af sådanne Kundedata (eller alt andet, det bruger i forbindelse med Servicen) ikke overtræder (eller, hvis det er relevant, upassende) tredjeparts IPR.

Microsoft provides the Service and any related support “as is,” “with all faults,” “as available,” and (to the extent permitted by law) without any representations or warranties.

Microsoft leverer Servicen og enhver relateret support ”som det er”, ”med alle fejl”, ”som tilgængelig og (i det omfang loven tillader det) uden nogen repræsentationer eller garantier.

( ) of merchantability, fitness for a particular purpose, accuracy, workmanlike effort, quiet enjoyment, and non-infringement; ( ) arising through course of dealing or usage of trade; or ( ) that the Service will function as described, will be uninterrupted, error-free, or secure, or that Customer’s (or its personnel’s) use of the Service will be reliable and accurate, including with regard to storing, reading, updating, or deleting Customer Data.

( ) salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, nøjagtighed, arbejdsmæssig indsats, rolig nydelse og ikke-overtrædelse; ( ) der opstår ved handel eller brug af handel eller ( ) at Servicen vil fungere som beskrevet, vil være uafbrudt, fejlfri eller sikker eller at Kundens (eller dennes personales) brug af Servicen vil være pålidelig og korrekt, herunder med hensyn til lagring, læsning, opdatering, eller sletning af Kundedata.

Microsoft will not be responsible for any Service interruptions, including due to power outages, system failures, internet failure, or other interruptions.

Microsoft er ikke ansvarlig for serviceafbrydelser, herunder forårsaget af strømbrud, systemfejl, internetfejl eller andre afbrydelser.

The Service is provided free of charge.

Servicen leveres gratis.

( ) Customer’s (or its personnel’s) use of the Service in breach of this Agreement; or ( ) anything not provided by Microsoft that Customer (or its personnel) may elect to use with the Service (including any data, software, or services), including any claim that any such materials or information misappropriate or infringe any third-party IPR.

( ) Kundens (eller dennes personales) brug af Servicen i strid med denne Aftale; eller ( ) alt ikke leveret af Microsoft, som Kunden (eller dennes personale) må vælge at bruge sammen med Servicen (inklusive data, software eller tjenester), herunder ethvert krav om, at sådanne materialer eller oplysninger misbruger eller krænker tredjeparts immaterielle rettigheder.

The Service may include links to third-party sites.

Servicen kan indeholde links til tredjeparts websteder.

(A) the general availability of a commercially available version of the Dynamics 365 For Financials Service in the Countries; or (B) termination or cancellation by Microsoft, or the Customer as set forth in this Section 14.

(A) den generelle tilgængelighed af en kommercielt tilgængelig version af Dynamics 365 For Financials Service i Landene; eller (B) opsigelse eller annullering af Microsoft eller Kunden som angivet i dette afsnit 14.

Microsoft may suspend or terminate Customer’s and its personnel’s access to and use of the Service at any time, for any reason or no reason, in its sole discretion.

Microsoft kan til enhver tid, af hvilken som helst grund eller uden grund, suspendere eller opsige Kundens og dennes personales adgang til og brug af Servicen efter eget skøn.

Customer may cancel the Service at any time, without further obligation, by no longer using and accessing the Service.

Kunden kan til enhver tid, uden yderligere forpligtelse, annullere Servicen ved ikke længere at bruge og få adgang til Servicen.

Upon cancellation, suspension, or termination, Customer’s and its personnel’s right to use the Service stops immediately.

Ved annullering, suspension eller opsigelse standser Kundens og dennes personales ret til at bruge Servicen straks.

Microsoft can delete Customer Data that remains in the Service after this Agreement expires or is terminated in accordance with this Section 14, a User Account is disabled, or Customer cancels the Service.

Microsoft kan slette Kundedata, der forbliver i Servicen, efter at denne Aftale udløber eller er opsagt i overensstemmelse med dette afsnit 14, en brugerkonto er deaktiveret, eller Kunden annullerer Servicen.

( ) in writing; ( ) deemed given when received; ( ) sent by delivery service, messenger, or registered or certified mail (postage prepaid, return receipt requested); and ( ) addressed and sent, with any required copies, as provided in Table 1 below.

( ) skriftlige; ( ) anses for givet ved modtagelse; ( ) sendt med leveringstjeneste, messenger eller registreret eller bekræftet post (porto forudbetalt, anmodning om returkvittering) og ( ) adresseret og sendt med eventuelle nødvendige kopier, som angivet tabel 1 nedenfor.

Microsoft may provide Customer with notices in any manner Microsoft chooses, including by email (which notices are deemed received when sent) or posting on a Service website (which notices are deemed received when posted).

Microsoft kan give Kunden besked på en måde, som Microsoft vælger, herunder via e-mail (hvilke meddelelser anses for modtaget, når de sendes) eller postering på en Service-hjemmeside (hvilke meddelelser anses for modtaget, når de er sendt).

If Customer can access or use the Service, Customer is deemed capable of receiving these notices.

Hvis kunden har adgang til eller bruger Servicen, anses Kunden for at kunne modtage disse meddelelser.

( ) is non-exclusive; ( ) does not limit or preclude Microsoft from entering into similar agreements with third parties; and ( ) does not obligate Microsoft to market, sell, or otherwise commercially distribute the Service.

( ) er ikke-eksklusiv; ( ) begrænser eller udelukker ikke Microsoft i at indgå lignende aftaler med tredjeparter og forpligter ( ) ikke Microsoft til at markedsføre, sælge eller på anden måde kommercielt distribuere Servicen.

“ Input ” means Customer’s (or its personnel’s) suggestions, comments, or other feedback provided to Microsoft and related to the Service.

“ Input ” betyder Kundens (eller dennes personales) forslag, kommentarer eller anden feedback, der leveres til Microsoft og er relateret til Servicen.

The Service, including any related software, is subject to U.S. export jurisdiction.

Servicen, herunder enhver relateret software, er underlagt amerikansk eksportkompetence.

Any claim related to this Agreement or the Service is barred unless brought within one year from the date it could first be filed.

Eventuelle krav i forbindelse med denne Aftale eller Service er udelukket, medmindre den indgives inden for et år fra den dato, hvor den først kunne indgives.

If Customer does not agree to any modification, Customer (and its personnel) must immediately discontinue using the Service; continued use constitutes acceptance of the modified Agreement.

Hvis Kunden ikke accepterer ændringen, skal Kunden (og dennes personale) straks afbryde brugen af Servicen. Fortsat anvendelse udgør accept af den ændrede Aftale.

( ) is the parties’ entire agreement on this subject and merges and supersedes all oral understandings, representations, prior discussions, preliminary agreements, or letters of intent to the extent related to this subject; ( ) is formed on the Effective Date; and ( ) may be modified only by a writing hand-signed (i.e., with a pen) or signed via electronic signature service by authorized representatives of each party (except as otherwise expressly stated in this Agreement).

( ) er parternes samlede Aftale om dette emne og fusionerer og erstatter alle mundtlige forståelser, repræsentationer, forudgående drøftelser, foreløbige aftaler eller hensigtserklæringer i det omfang, der er knyttet til dette emne; ( ) er skabt på den Effektive dato; og ( ) kan kun modificeres af en skriftlig meddelelse (dvs. med en pen) eller underskrevet via elektronisk signaturservice af autoriserede repræsentanter for hver part (medmindre andet udtrykkeligt er angivet i denne aftale).

remove, modify, or tamper with any regulatory or legal notice or link; ( ) falsify any information (e.g., “spoofing” by falsifying protocol or email headers, if applicable); ( ) access or use the Service within or to support Customer’s live operating or commercial production environment, unless otherwise permitted by Microsoft expressly and in writing; ( ) license, sublicense, rent, lease, lend, resell, host, or otherwise commercially exploit the Service to or for the benefit of third parties; ( ) disclose to any third party the results of any benchmark test without first obtaining Microsoft’s prior written approval; ( ) transfer or distribute any software to, or share any online access criteria with, a third party without Microsoft’s prior written consent; or ( ) use the Service:

at fjerne, modificere eller manipulere med nogen lovgivningsmæssig eller juridisk meddelelse eller link; ( ) at forfalske nogen information (fx ”spoofing” ved at forfalske protokol eller e-mail overskrifter, hvis det er relevant); ( ) at skaffe adgang til eller bruge Servicen inden for eller for at understøtte Kundens drift eller kommercielle produktionsmiljø, medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er tilladt af Microsoft; ( ) at licensere, underlicensere, leje, lease, låne, videresælge, hoste eller på anden måde kommercielt udnytte Servicen til gavn for tredjeparter; ( ) at videregive resultaterne af en benchmarktest til tredjepart uden først at opnå Microsofts forudgående skriftlige godkendelse; ( ) at overføre eller distribuere software til eller dele nogen onlineadgangskriterier med en tredjepart uden Microsofts forudgående skriftlige samtykke eller ( ) bruge Servicen:

authorized service personnel

autoriserede servicepersonale

Please consult authorized service personnel in order to use this function.

Kontakt venligst autoriseret servicepersonale for at bruge denne funktion.

In many cases, increased knowledge of a service will increase the frequency of use.

Større kendskab og viden om en service vil i mange tilfælde øge brugsfrekvensen.

Not surprisingly, cph.dk is the service that most passengers know and use.

Ikke overraskende er cph.dk den service som flest passagerer kender og bruger.

cph.dk is the service that most passengers know and use.

cph.dk den service som flest passagerer kender og bruger.

Load More

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.