In order to Danish Translation examples

Please consult authorized service personnel in order to use this function.

Kontakt venligst autoriseret servicepersonale for at bruge denne funktion.

In order to create an input to the marketing plan of external activities for 2014 the following questions need to be answered:

For at skabe input til marketingplanen på eksterne aktiviteter for 2014 ønskes følgende spørgsmål besvaret:

In order to increase the turnover of CASC, CPH should focus on the following three matters.

For at øge omsætningen i CASC skal CPH fokusere på følgende tre forhold.

2.0 – the need to put more into the membership than free WiFi in order to activate the members of CPH Advantage.

2.0 – behovet for at fylde mere i medlemsskabet end gratis WiFi, for derigennem at aktivere medlemmerne af CPH Advantage.

The feedback from potential buyers showed that they had difficulty understanding, why OW Bunker had established another company with DOT in Singapore which was in competition with the existing business, and that they wanted more information in order to un

Feedbacken fra de potentielle købere viste, at de potentielle købere havde svært ved at forstå, hvorfor OW Bunker med DOT havde etableret endnu et selskab i Singapore i konkurrence med den ek-sisterende forretning, og at de ønskede yderligere oplysninger

In order to English to Danish Translation examples

To be sent to the microbiology department of Paediatrics in the morning, so they are in house before noon. 9, in order to run the PCR-test in the morning.

Skal sendes til mikrobiologisk afdeling, SKS i morgen tidlig, således de er i huset inden kl. 9, så der kan køres PCR test i morgen.

Repeatedly tried to tell him that we want to connect the pain team for him in order to optimise his treatment so he does not get those withdrawal symptoms, which he describes with sweating and trembling.

Gentagne gange forsøgt at fortælle, at vi gerne vil koble smerteteamet på ham mhp. at optimere hans beh. sâledes, at han ikke får disse abstinens symptomer, som han beskriver med svedture og rysten.

Therefore he has left the department several times in order to take tradolan at home.

Han har derfor forladt afdelingen flere gange for at tage tradolan derhjemme.

In order to achieve a coherent patient and care process, it is essential that there is a high degree of cooperation and a clear division of responsibilities between the actors on dementia is established

For at opnå et sammenhængende patient- og plejeforløb er det derfor væsentligt, at der sker en høj grad af samarbejde og etableres en klar ansvarsfordeling mellem aktørerne på demensområdet

Following the agreement on regional economics in 2011, an analysis is initiated of the clinical databases, highlighting the organization of the area in order to ensure optimum availability of data, and to support appropriate use of resources.

Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2011 igangsættes en analyse af de kliniske databaser, der belyser organisering af området med henblik på at sikre bedst mulig tilgængelighed af data samt understøtte en hensigtsmæssig anvendelse af res

a need to gain further knowledge on how their needs are met most appropriately in order to support and strengthen local authorities' ongoing efforts in the area.

er behov for at opnå yderligere viden om, hvorledes denne gruppes behov imødekommes mest hensigtsmæssigt med henblik på at støtte og styrke kommunernes igangværende indsats på området.

The workgroup recommends the implementation of a detailed study of relatives' needs in terms of replacement and relief in order to assist the local authorities in prioritizing and organizing efforts towards relatives.

Arbejdsgruppen anbefaler, at der gennemføres en nærmere undersøgelse af pårørendes behov med hensyn til a?øsning og a?astning med henblik på at bistå kommunerne i prioriteringen og tilrettelæggelsen af indsatsen over for pårørende.

It gives the possibility to limit the energy level in order to prevent damage to the chisel.

Den giver mulighed for at begrænse energiniveauet for at forhindre skade på mejsel.

Our books, records and financial statements must be honest, accurate, objective, complete and timely in order to ensure we make sound business decisions.

Vores bøger, optegnelser og regnskaber skal være ærlig, nøjagtige, objektive, fuldstændige og rettidige for at sikre, at vi træffe fornuftige forretningsmæssige beslutninger.

In order to be able to perform a repair on your installation, knowledge of the following subjects should be available:

Kendskab til følgende emner skal være tilgængelige for at være i stand til at udføre en reparation på din installation:

In order to Translation in Danish

In order to make a diagnosis and/or search for a solution of a fault possible it is sensible to talk over the fault whiles standing nearby the machine.

For at stille en diagnose og/eller finde en løsning på en mulig fejl er det fornuftigt at beskrive fejlen stående i nærheden af maskinen.

In order to work safely, work always with al doors closed.

For at arbejde sikkert skal alle låger være lukket under arbejdet.

Promotes and approves action plans for managers in order to correct deviations from budget related to:

Fremmer og godkender handlingsplaner for ledere for at rette afvigelser fra budgettet relateret til:

In order to prevent this kind of reduced performance, this unit is equipped with a Microcomputer-controlled automatic defrosting function.

For at forhindre denne form for nedsat ydeevne, er enheden udstyret med en automatisk optøningsfunktion, der styres af en mikrocomputer.

Periodically, the oil recovery operation is performed in order to return compressor oil to the outdoor unit.

Med jævne mellemrum, starter oliegendannelsesfunktionen, der sender olie fra kompressoren tilbage til udendørsenheden.

If the unit is stopped and then immediately started again, the compressor will not operate for about 3 minutes, in order to prevent fuse blowouts.

Hvis enheden stoppes og derefter straks tændes igen, begynder kompressoren først at køre efter ca. 3 minutter, så sikringen ikke springer.

In order to maintain the deodorizing effect, please clean the filter in the follow way once three months.

For at opretholde deodoriserende virkning, skal rengøre filteret hver tredje måned som følger.

In order to maintain the deodorizing effect, please clean the filter in the following way every 3 months.

For at vedligeholde filterets effekt, skal det rengøre på følge måde en gang hver 3. måned.

In your opinion, what is the key piece of data that brands should make use of in order to maximise the quality of your interaction, for the following?

Efter din mening, hvad er de vigtigste data, som brandet bør gøre brug af for at optimere kvaliteten af din interaktion, af de følgende?

In your opinion, what is the key piece of data that your organisation should make use of in order to maximise the quality of the online experience for the following customer interactions?

Efter din mening, hvad er de vigtigste data, som din organisation bør gøre brug af for at optimere kvaliteten af online oplevelsen for følgende kundeinteraktioner?

Put 1drop of Crosman 0241 Pell gun® oil on the tip of every CO2cartridge in order to properly maintain the airgun seal.

Put en dråbe af Crosman 0241 Pell gun® oil på spidsen af hver CO2 patron for at bevare forseglingen af luftgeværet.

The SAM 360P uses the samaritan PAD ICG analysis to detect chest compression artefact and other forms of motion in order to play a verbal warning to stop CPR or other motion.

SAM 360P anvender samaritan PAD ICG analyse til påvisning af brystkasse kompression artefakt og andre former for bevægelse, for at afspille en mundtlig advarsel om at stoppe CPR eller anden bevægelse.

We have separate temperature controlled departments for raw material, production, packing, despatch and finished goods, in order to maintain the highest standards and safety for both humans and animals that come into contact with our foods.

Vi har separate køleafdelinger til råvarer, produktion, pakning, forsendelse og færdigvarer for at opretholde de højeste standarder og sikkerhed for både mennesker og dyr, der kommer i kontakt med vores varer.

In order to activate your CAT60 you have to insert your chipcard.

For at aktivere din CAT60 skal du indsætte dit chipkort.

In order to displace a point hoist, follow this procedure:

Følg denne procedure for at forskyde et hejseværk:

This menu also offers functions to ignore other errors in order to move the drive though the error is still present.

I denne menu kan du også finde funktioner til at ignorere andre fejl, med henblik på at køre maskinen, selvom der stadig findes en fejl.

If an emergency limit switch is active, you must push button [3] and hold it in order to bypass the emergency limit switch.

Hvis afbryderkontakten for et sikkerhedsendestop er aktiveret, skal du trykke på knap [3] og hold den nede for at omgå sikkerhedsendestoppet.

In order to work with the desk, you must have a valid CAT identification chip card.

For at kunne arbejde med kontrolpanelet, skal du have et gyldigt CAT-identifikationschipkort.

Push New in order to deselect everything and to start with an empty screen.

Tryk på NY for at fravælge alt og starte med en tom skærm.

In order to save changes on a group, press Save .

For at gemme ændringer af en gruppe, skal du trykke på GEM .

In order to select the end position 1 m by means of one key press, push the button 1 m .

For at vælge slutpositionen 1 m ved hjælp af ét tryk, trykkes der på knappen 1 m .

When entering a position for a drive of a distance-synchronized group, the end positions of the other drives are calculated automatically, in order to respect the distances.

Når du indtaster en position for en maskine i en distance-synkroniseret gruppe, beregnes slutpositionerne for de andre maskiner automatisk, så den korrekte afstand overholdes.

In order to save changes on a dead, press Save .

For at gemme ændringer af en destination, skal du trykke på GEM .

In order to make it a cue that you can re-use later on, you have to give it a cue number:

Du er nødt til at give den et cuenummer for at gøre det til en cue som kan benyttes senere:

If you enter a duration, CAT computes the corresponding speed in order to have the drives reach the end positions after the indicated time.

Hvis du indtaster en varighed, beregner CAT hastigheden for at få maskinerne til at nå slutpositionerne på det angivne tidspunkt.

In order to reduce this jerk, the transitions can be rounded off.

For at reducere dette ryk, kan cues afrundes.

In cue number 10, you have a group where you adjusted a lot of parameters in order to do a special movement.

I cue nummer 10, har du en gruppe, hvor du har justeret adskillige parametre for at kunne udføre en bestemt kørsel.

Just as for a dead, you have to push Save in order to save the profile run permanently and to be able to recall it later on.

Ligesom for en destination, er du nødt til at trykke på GEM for at gemme profilkørslen permanent og senere være i stand til at finde den.

Alternatively, you might select a show in the left list (repertory) and push Load , in order to load the show directly to the desk.

Alternativt kan du vælge en forestilling i den venstre liste (repertoire) og trykke INDLÆS, for at indlæse forestillingen direkte til kontrolpanelet.

In order to adapt the nominal load to the current load, push the button Use current load as nominal load .

For at tilpasse den nominelle byrde til den aktuelle byrde, trykkes på knappen BRUG AKTUEL BYRDE SOM NOMINEL BYRDE .

In order to derig a scenery, select the group, touch the group name and push the button Derig in the entry area.

For at nedtage en kulisse, vælg gruppen, og markér gruppens navn og tryk på knappen Nedtagning i indtastningsfeltet

In order to register further users to the system a user with the required access rights must be logged in to the CAT system.

For at registrere yderligere brugere til systemet, skal en bruger med de nødvendige adgangsrettigheder være logget ind på CAT-systemet.

When the AXIO detects a drive movement when it should stand still, it also opens the watchdog relay in order to stop the drive.

Når AXIO registrerer at maskinen bevæger sig, når det burde stå stille, åbner det også et watchdog-relæ for at kunne stoppe maskinen.

b) In order to eliminate the skew of a drive made of several motors, you must move the single motors with the CAT60.

b) For at eliminere forvrængningen af en maskine bestående af flere motorer, skal du betjene de enkelte motorer med CAT60.

It must always be plugged into the wall socket in order to charge the Smart Charger.

Den skal altid være sat til strøm i en vægkontakt for at kunne oplade Smart Charger.

(If you see this symbol, you must place the Smart Charger on its Docking Station immediately in order to start charging it).

(Hvis du ser dette symbol, skal du straks sætte Smart Charger i dens Docking Station for at begynde at oplade den).

If charging is interrupted because of bad placement (in order to assist positioning of the charger).

Hvis opladningen afbrydes på grund af dårlig placering (for at justere opladeres placering).

Please email me by in order to take advantage of this offer.

Send venligst en e-mail til mig på for at anvende dette tilbud.

Deactivate the grinder, in order to use coffee powder

Deaktiverer kværnen, så kaffepulver kan bruges.

Melitta AromaFresh is a high quality filtercoffee maker with integrated coffee-grinder, in order to prepare delicious filtercoffee from freshly grounded coffee beans.

Melitta AromaFresh filter kaffemaskine af høj kvalitet, med integreret kaffe-kværn, for at forberede lækker filter kaffe fra friskkværnede kaffebønner.

This is the Recurrence form control. Use this control in order to schedule recurrent events.

Dette er formularkontrolelementet, der gentages. Brug dette kontrolelement til at planlægge tilbagevendende begivenheder.

Application will restart in order to apply changes

Programmet genstartes, for at ændringerne kan træde i kraft

Ultimately they primarily serve your clients in order to meet, or better exceed your client needs in order to GROW YOUR SPEND PER CLIENT.

I sidste ende tjener de primært dine kunder for at møde, eller bedre endnu din klients behov for at ØGE DIT FORBRUG PER KUNDE.

In order to do this let’s take a look at your team and find out what support they need to get them to the next level.

For at gøre dette lad os tage et kig på dit hold og finde ud af, hvilken støtte de har brug for at få dem til det næste niveau.

This is to share current best approach on how to effectively close the Salon Solution call with the prospect after presenting the tailored business building idea in order to gain the prospect as a new account.

Dette er for at dele den nuværende bedste tilgang til, hvordan man effektivt lukker præsentationen af salon løsninger med prospektet, efter at have præsenterer en skræddersyet business opbygningsidé for at få prospektet som en ny konto.

The management commits to work according the ""Plan Do Check Act"" circle and take special emphasis on root cause analysis. We are customer focused and want to know the customers opinion in order to improve our self. We are set targets for ourselves in or

MANAGEMENT ENGAGEMENT

If the rent is increased from DKK 2,000 per m2, the Final Purchase Price shall be adjusted in order to include fifty per cent (50 %) of such excess rent in the price calculation.

Hvis lejen øges til over 2.000 DKK pr. m2, skal den endelige købspris reguleres ved at medtage halvtreds procent (50 %) af en sådan lejeoverskridelse i prisberegningen.

If the rent is decreased from DKK 2,000 per m2, the Final Purchase Price shall be adjusted in order to include the lower rent level in the net rent to be included in the price calculation.

Hvis lejen sænkes til under 2.000 DKK pr. m2, skal den endelige købspris reguleres ved at medtage det lavere lejeniveau i nettolejen, der skal indgå i prisberegningen.

What do you need in order to ensure safe fire fighting?

Hvad skal du gøre for at sikre brandbekæmpelse kan foregå sikkert?

As far as possible, all of a restricted area should be fenced in order to stop unauthorized entry and exit of people, animals and equipment.

Så vidt som muligt bør alle begrænsede områder være indhegnet for at forhindre menneskers, dyr og udstyrs uautoriseret indgang og udgang.

The rims of the PTFE coated glass and Kevlar gauze belts must always have a finish in order to prevent the fabric from unravelling.

Kanterne på PTFE-belagt glas og Kevlar løst vævede bånd skal altid have en finish for at forhindre materialet i at trævle op.

Our highly motivated team is always looking into new technologies and opportunities, in order to provide an even better service to you.

Vores højt motiverede team er altid på udkig efter nye teknologier og muligheder for at yde en endnu bedre service for dig.

In order to determine which seal wire you currently use, we require the following information from you:

For at afgøre, hvilken forseglingsledning du i øjeblikket bruger, kræver vi følgende oplysninger fra dig:

In order to insulate the seal wire of the machine electrically, insulation plastic strips are used.

For at isolere maskinens forseglingsledning elektrisk anvendes isoleringsplastbånd.

In order to determine this, the following information is relevant:

For at bestemme dette er følgende oplysninger relevante:

Roomba needs to find the infrared signal of the Home Base in order to return.

Roomba har brug for at finde hjemmebasens infrarøde signal for at kunne vende tilbage.

Mark the eye with the patient sitting upright in order to avoid cyclotorsion effect.

Marker øjet mens patienten sidder oprejse for at undgå cyclotorsioneffekt.

In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the consolidated and combined financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control.

I udførelsen af disse risikovurderinger overvejer revisoren intern kontrol, som måtte være relevant for virksomhedens forberedelse, samt en rimelig præsentation af de konsoliderede og kombinerede regnskaber for at designe revisionsprocedurer som er passende under de givne forhold, men ikke med det formål at tilkendegive en holdning om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol.

The manual must be kept up to date in order to ensure safe operation.

Manualen skal holdes opdateret for at sikre sikker drift.

The end turns are provided with an outer cover of highly flexible armoring tape in order to obtain a smooth surface.

Enderne er udstyret med et ydre lag af meget fleksibel armeringstape for at opnå en glat overflade.

After installation of the taped bars in the core slots, dc-tests are carried out in order to promptly identify and eliminate any defects and weak points produced in the winding during installation without causing damage to other parts of the insulation.

Efter installation af de tapede stænger i noterne, udføres dc-tests for at identificere og eliminere defekte og svage punkter opstået i viklingen under installation, uden at skade andre dele af isoleringen.

All mica tapes and pads of glass fabric mat to be im pregnated for improving their mechanical strength contain a catalyst in order to accelerate curing.

Al glimmertape og glasvævspolstringer der imprægneres for at forbedre deres mekaniske styrke, indeholder en katalysator for at fremskynde hærdning.

The task of these facilities is to ensure re a fast and selective detection of any faults in order to minimize the fault-related damage.

Disse faciliteters opgave er, at sikre en hurtig og selektiv sporing af fejl for at minimere fejlrelaterede skader.

It is absolutely essential to find the cause and eliminate the short circuit to ground in order to avoid consequential damage from double ground faults.

Det er absolut altafgørende af finde årsagen og eliminere kortslutningen for at undgå følgeskader fra dobbelt overgang.

In order to implement these measures, it is necessary to use explosion-proof devices or implement appropriate structural measures which, in the event of overload, will eliminate the risk to people and damage to nearby parts of the plant.

For at implementere disse tiltag, er det nødvendigt at anvende eksplosionssikre apparater, eller implementere passende konstruktionsmæssige foranstaltninger der, i tilfælde af overspænding, vil eliminere risikoen for mennekser og skader på dele af anlægget.

But the number of measured quantities monitored must not exceed a certain amount in order to allow a quick and clear overview free of any doubt especially in critical operating situations on the other hand.

Men antallet af målte mængder der overvåges må ikke overstige et bestemt antal for at tillade et hurtigt og klart overblik fri for tvivl, især ved kritiske driftssituationer.

During service, operating conditions may arise at the generator which require the generator to be operated at reduced load in order to avoid damage to the unit.

Under service, kan der opstå driftsforhold i generatoren der kræver at den betjenes ved reduceret belastning for at undgå skader på enheden.

In order to avoid difficulties caused by thermal asymmetries during the next start-up and consequent warping of the rotor, when the generator is run down, the turning gear must be brought into operation at the speed (turning speed) stated in the Turbine Manual (this usually happens automatically) and it must remain in operation without interruption until the rotor has cooled to a temperature near room temperature.

For at undgå problemer forårsaget af termiske asymmetrier under næste opstart og deraf følgende skævvridning af rotoren, når generatoren er kørt ned, skal akselrullen aktiveres med den hastighed (rullehastighed) anført i Turbinemanualen (dette sker normalt automatisk), og skal forblive i drift uden afbrydelser indtil rotoren er afkølet til en temperatur nær rumtemperatur.

Close-fitting working clothes must be worn in order to avoid the risk of clothing coming into contact with rotating parts.

Der skal bæres tætsiddende arbejdstøj for at undgå risikoen for, at beklædning kommer i kontakt med de roterende dele.

In order to remove a brush holder, loosen the screw at the clamping fit.

For at fjerne børsteholderen, løsn skruen på fastgøringen.

Packing the rotor should therefore be performed immediately after withdrawal of the rotor and any required drying procedure in order to minimize any uncontrolled phases.

Forpakningen af rotoren skal derfor udføres umiddelbart efter tilbagetrækningen af rotoren og eventuel nødvendig tørring for at minimere eventuelle ukontrollerede faser.

The lower parts of the outer bearing housing multi-lip sealing rings should be mounted in order to prevent oil spraying out.

De nedre dele af det yderste af lejehusene skal monteres med multi-lip forseglingsringe for at forhindre oliesprøjt.

In case of doubt, however, it is recommended to dry the components on a continuous basis in order to achieve a markedly low dew-point temperature on these components, i.e. to maintain their temperature above ambient temperature level.

Hvis man er i tvivl, anbefales det at tørre komponenterne kontinuerligt for at opnå en markant lav dugpunktstemperatur for disse komponenter, fx at holde deres temperatur over omgivelsestemperaturen.

If contamination is detected, its cause should be determined and corrected in order to preclude any new contamination.

Hvis kontamination opdages, skal årsagen hertil bestemmes og udbedres for at udelukke enhver ny kontamination.

In order to prevent such damage to the generator and the stator winding, the following precautionary measures must be taken.

For at forhindre en sådan beskadigelse af generatoren og statorviklingen skal følgende forholdsregler tages.

Pile driving should also be stopped when the refusal criteria (see par.3.4) are reached, in order to prevent damage to the pile and hammer.

Pæleramning bør også standses når afvisningskriterierne (se par.3.4) nås, for at forebygge skader på pæl og hammer.

Units will be managed and staffed in order to allow agents to answer calls.

Agdelinger vil blive forvaltet og bemandet med henblik på at gøre det muligt for agenter at besvare opkald.

Ask meaningful, detailed questions in order to verify the insured’s understanding of the cause of loss and extent of damages.

Stille relevante, detaljerede spørgsmål med henblik på at verificere den forsikredes forståelse af årsagen til tab og omfanget af skader.

The objective of claims-related communication is to establish expectations, request information and provide status updates in order to keep the customer and agent and/or broker informed throughout the entire claims process.

Formålet med fordringsrelaterede kommunikation er at etablere forventninger, anmode om oplysninger og give statusopdateringer for at holde kunden og agenten og/eller mægler informeret under hele fordringsprocessen.

The key to recovering from a liable party is early recognition of subrogation potential, asking questions, identification of the potential target(s), preservation and protection of evidence in order to avoid spoliation, utilization of appropriate experts

Nøglen til at genvinde fra en ansvarlig part er en tidlig anerkendelse af potentialet for indtrængen, stille spørgsmål, identifikation af potentielle mål, bevarelse og beskyttelse af bevismateriale for at undgå plyndring, udnyttelse af egnede eksperter ti

that you try various operating patterns in order to confirm the level of heating and cooling output provided by your units, and use the units in the way that best matches your family's lifestyle.

at du forsøger forskellige driftsmønstre for at få bekræftet niveauet for output af opvarmning og køling fra enhederne og anvender enhederne på den måde, der passer bedst til din families livsstil.

In order to play multimedia contents on your DMA devices, you need to activate DLNA/UPnP media service on your DiskStation first, and manage its relevant settings to prepare you for media play.

For at kunne afspille multimedieindhold på dine DMA-enheder skal du først aktivere DLNA/UPnP-medietjenesten på din DiskStation og administrere dens relevante indstillinger for at forberede din medieafspilning.

The compressor can be fitted with a leak-proof undercarriage in order to protect the environment.

Denne kompressor kan tilpasses med en lækagesikker undervogn for at beskytte miljøet.

Prime the fuel system in order to purge trapped air (see paragraph Specific start procedure ).

Indsprøjt benzin i brændstofsystemet for at tømme det for luft (se afsnit Speciel startprocedure ).

In order to stop the engine, the PAC output (H-OUT 01) will be deactivated for 5 seconds.

For at motoren skal stoppe, aktiveres outputtet for strøm efter kontakt (H-OUT 01) i 5 sekunder.

Load More

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.